MENU

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA REJON 3 - RUDZICZKA

Suszec, dnia 27.10.2015 r.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

I.            Wójt Gminy Suszec, na podstawie art. 92 ust. 2 przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), informuje, że w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Zimowe utrzymanie gminnych dróg, chodników, placów i parkingów oraz powiatowych dróg i chodników na terenie Gminy Suszec w sezonie zimowym 2015/2016” – REJON 3 - RUDZICZKA najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

l.p.

Rejon/zadanie

Wykonawca

Cena brutto

Termin płatności faktur

1

Zad.3 - Rejon 3:

Rudziczka

Usługi w Zakresie Prac Ziemnych i Transportowych

Michał Baron

ul. Ks. Barona 23; 43-267 Rudziczka

Cena jednostkowa brutto:

Akcja czynna: 118,00 zł / godz

14 dni

Wykonawca, który złożył ofertę na wskazany REJON (zadanie) otrzymał najwyższą ilość punktów w sumie kryteriów oceny ofert (kryterium cena – 95%, kryterium termin płatności faktur – 5%) spośród złożonych ważnych ofert (oferta wykonawcy została złożona jako jedyna), a ponadto spełnia wszystkie wymagane warunki do realizacji przedmiotowego zamówienia określone w SIWZ.

II.                  W przedmiotowym postępowaniu została złożona 1 oferta, tj.:

OFERTA NR 01 złożona przez:

Usługi w Zakresie Prac Ziemnych i Transportowych

Michał Baron

ul. Ks. Barona 23; 43-267 Rudziczka

III.          Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert wraz z punktacją zawiera poniższa tabela:

Nr Rejonu (zadania)

Nr oferty

Liczba pkt w kryterium

Cena-95%

Liczba pkt w kryterium

Termin płatności-5%

Razem

3

01

285

15

300

Wójt Gminy

       Marian Pawlas