MENU

ZMIANA TREŚCI SIWZ Z DNIA 18.02.2013 R.

 

 

Suszec, 18.02.2013 r.

 

 

 

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

 

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa ul. Pszczyńskiej w Suszcu - odcinek boczny”

 

 

 

 

 

Na podst. art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. Nr 113 poz. 759 z 2010r. ze zm.), zwaną dalej ustawą, Zamawiający w uzasadnionych przypadkach może, przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ). Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano SIWZ, a jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.

 

Zamawiający poprawia omyłkę pisarską dotyczącą sposobu opisu koperty zawierającej ofertę.

 Zamawiający wprowadza zmianę do treści SIWZ (zmiana została podkreślona), zgodnie z poniższymi postanowieniami, które są wiążące dla Wykonawców:

 

Punkt 13 k) SIWZ otrzymuje brzmienie:

„wykonawca winien zamieścić ofertę w dwóch kopertach - wewnętrznej i zewnętrznej, które:

-     będą zaadresowane na zamawiającego, oraz będą posiadać oznaczenia: „Oferta na przebudowę ul. Pszczyńskiej w Suszcu - odcinek boczny”.

-     Nie otwierać przed 07.03.2013 r. godz. 10.45.

-     poza oznaczeniami podanymi powyżej, koperta wewnętrzna będzie posiadać nazwę i adres wykonawcy (lub wykonawców występujących wspólnie).

 

W przypadku braku w/w informacji zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia.

Zamawiający nie ponosi również odpowiedzialności za nieterminowe złożenie oferty w przypadku składania oferty za pośrednictwem publicznego operatora pocztowego lub pocztą kurierską a tym samym za jej nie otwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert.”

 

Uwaga:

Pozostała treść SIWZ i jej załączników pozostaje bez zmian.

W/w zmiany nie prowadzą do zmiany treści ogłoszenia nr 64908 - 2013 z dnia 15.02.2013 r. na ww. postępowanie.

 

                                                                               Wójt Gminy