MENU

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Z DNIA 30.10.2009 R.

 

Numer ogłoszenia: 192775 - 2009; data zamieszczenia: 30.10.2009

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 187563 - 2009 data 26.10.2009 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Suszec, ul. Lipowa 1, 43-267 Suszec, woj. śląskie, tel. 032 44993050, fax. 032 4493051.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: Nazwa.
  • W ogłoszeniu jest: Remont istniejących dróg będących własnością Gminy Suszec - ulic: Deszczowej i Stawowej (odcinek boczny) oraz Bukowej w Suszcu, zgodnie z dokumentacją projektową.
  • W ogłoszeniu powinno być: Remont istniejących dróg będących własnością Gminy Suszec - ulic: Deszczowej i Stawowej (odcinek boczny) w Suszcu, zgodnie z dokumentacją projektową.
  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.1).
  • W ogłoszeniu jest: Remont istniejących dróg będących własnością Gminy Suszec - ulic: Deszczowej i Stawowej (odcinek boczny) oraz Bukowej w Suszcu, zgodnie z dokumentacją projektową.
  • W ogłoszeniu powinno być: Remont istniejących dróg będących własnością Gminy Suszec - ulic: Deszczowej i Stawowej (odcinek boczny) w Suszcu, zgodnie z dokumentacją projektową.
  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.3).
  • W ogłoszeniu jest: 3.1 Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn.: Remont istniejących dróg będących własnością Gminy Suszec - ulic: Deszczowej i Stawowej (odcinek boczny) oraz Bukowej w Suszcu, zgodnie z dokumentacją projektową, zwanego dalej zamówieniem. 3.2 Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie remontu dróg w sołectwie Suszec, na niżej wymienionych ulicach: Deszczowa i Stawowa (odcinek boczny) oraz Bukowa w Suszcu. 3.3 Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg 3.4 Szczegółowy opis zamówienia stanowią: a) formularz przedmiaru robót - zał. nr 1.A do niniejszej SIWZ, b) projekt wraz z wraz z załącznikami (plany, rysunki, zakres i lokalizacja robót) - zał. nr 6, i zwane są w dalszej treści SIWZ dokumentacją projektową, oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - zał. nr 7 do niniejszej SIWZ. Uwagi: Przedstawione w ww. dokumentacji projektowej oraz w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót wskazania na urządzenia techniczne i materiały z podaniem producenta, należy traktować jako przykładowe, ze względu na zasady ustawy prawo zamówień publicznych, a zwłaszcza art. 29. Oznacza to, że wykonawcy mogą zaproponować inne rozwiązania, z zachowaniem odpowiednich, równoważnych, tj. nie gorszych niż wskazane w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, parametrów technicznych dla osiągnięcia oczekiwanej funkcjonalności całego układu, będącego przedmiotem projektu, z zapewnieniem uzyskania przez wykonawcę i na jego koszt wszelkich ewentualnych uzgodnień, w tym w razie potrzeby autora dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót...
  • W ogłoszeniu powinno być: 3.1 Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn.: Remont istniejących dróg będących własnością Gminy Suszec - ulic: Deszczowej i Stawowej (odcinek boczny) w Suszcu, zgodnie z dokumentacją projektową, zwanego dalej zamówieniem. 3.2 Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie remontu dróg w sołectwie Suszec, na niżej wymienionych ulicach: Deszczowa i Stawowa (odcinek boczny) w Suszcu. 3.3 Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg 3.4 Szczegółowy opis zamówienia stanowią: a) formularz przedmiaru robót - zał. nr 1.A do niniejszej SIWZ, b) projekt wraz z wraz z załącznikami (plany, rysunki, zakres i lokalizacja robót) - zał. nr 6, i zwane są w dalszej treści SIWZ dokumentacją projektową, oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - zał. nr 7 do niniejszej SIWZ. Uwagi: Przedstawione w ww. dokumentacji projektowej oraz w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót wskazania na urządzenia techniczne i materiały z podaniem producenta, należy traktować jako przykładowe, ze względu na zasady ustawy prawo zamówień publicznych, a zwłaszcza art. 29. Oznacza to, że wykonawcy mogą zaproponować inne rozwiązania, z zachowaniem odpowiednich, równoważnych, tj. nie gorszych niż wskazane w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, parametrów technicznych dla osiągnięcia oczekiwanej funkcjonalności całego układu, będącego przedmiotem projektu, z zapewnieniem uzyskania przez wykonawcę i na jego koszt wszelkich ewentualnych uzgodnień, w tym w razie potrzeby autora dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.