MENU

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Suszec, dnia 28.01.2014 r.

 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

I.                             Wójt Gminy Suszec, na podstawie art. 92 ust. 2 przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), informuje, że w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Zagospodarowanie terenu przy ul. Św. Jana w Suszcu obiektami małej architektury wraz z utwardzeniem terenu”, najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

 

Gardenbud Spółka z o.o.

ul. Bandurskiego 66/4

31-515 Kraków

za cenę: 500.585,42 zł brutto.

 

Oferta otrzymała najwyższą ilość punktów (kryterium cena -100%) spośród złożonych ważnych ofert, a wykonawca spełnia wszystkie wymagane warunki do realizacji w/w zamówienia, określone w SIWZ.

 

II.           W przedmiotowym postępowaniu zostało złożonych 6 ofert, tj.:

 

OFERTA NR 01 złożona przez:

Firma Gutkowski Gutkowski Jan; 64-100 Leszno; ul. 17 Stycznia 92

OFERTA NR 02 złożona przez:

Gardenbud Spółka z o.o.; ul. Bandurskiego 66/4; 31-515 Kraków

OFERTA NR 03 złożona przez:

SIM Mariusz Świerkosz; ul. Ustrońska 46; 43-440 Goleszów

OFERTA NR 04 złożona przez:

PHU „GAWLIK” Paweł Gawlik; ul. Oświęcimska 27; 32-625 Skidziń

OFERTA NR 05 złożona przez:

Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe „ELBUD” Bogusław Luranc;

ul. Pszczyńska 11/5; 32-620 Brzeszcze

OFERTA NR 06 złożona przez:

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „OPOKA” Sp. z o.o.; ul. Cicha 4/23; 43-100 Tychy

 

III.          Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert wraz z punktacją zawiera poniższa tabela:

 

Numer oferty

Liczba pkt w kryterium Cena-100%

Razem

01

259,98

259,98

02

300,00

300,00

03

0

0

04

0

0

05

203,49

203,49

06

205,83

205,83

 

 

 

Wójt Gminy

 

Marian Pawlas