MENU

ZMIANA TREŚCI SIWZ Z DNIA 14.07.2014 R.

 

Suszec, 14.07.2014 r.

 

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na udzielenie zamówienia publicznego pn. Przebudowa ul. Pańskiej w Kobielicach - etap I oraz ul. Równej w Kobielicach - dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

           

Na podst. art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 907), zwaną dalej ustawą, Zamawiający w uzasadnionych przypadkach może, przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ). Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano SIWZ, a jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.

 

Z uwagi na:

-         konieczność doprecyzowania opisu przedmiotu zamówienia na potrzeby jednolitego porównania i oceny ofert, w związku z otrzymanymi przez wykonawców pytaniami dot. realizacji w/w przedmiotu zamówienia i dokonane w związku z tym zmiany w formularzu przedmiaru robót,

-         konieczność udzielenia Wykonawcom niezbędnego dodatkowego czasu na właściwe przygotowanie ofert,

 

Zamawiający wprowadza zmiany do treści SIWZ, w tym zmiany dotyczące przedłużenia terminu składania ofert do 21.07.2014r. godz. 10:00, zgodnie z poniższymi postanowieniami, które są wiążące dla Wykonawców:

 

1)      pkt 14 lit. j) SIWZ otrzymuje brzmienie:

j)  „wykonawca winien zamieścić ofertę w dwóch kopertach - wewnętrznej i zewnętrznej, które:

-    będą zaadresowane na zamawiającego, oraz będą posiadać oznaczenia: „Oferta na przebudowę ul. Pańskiej w Kobielicach - etap I oraz ul. Równej w Kobielicach - dróg dojazdowych do gruntów rolnych”.

-    Nie otwierać przed 21.07.2014 r. godz. 10.30.

-       poza oznaczeniami podanymi powyżej, koperta wewnętrzna będzie posiadać nazwę i adres wykonawcy (lub wykonawców występujących wspólnie).

 (…)”

2)      pkt 15 SIWZ otrzymuje brzmienie:

        „15.               Miejsce i termin składania i otwarcia ofert:

a)            Miejsce składania ofert: siedziba zamawiającego – sekretariat (I piętro),

Termin składania ofert upływa: 21.07.2014r. o godz. 10.00,

b)            Miejsce otwarcia ofert: siedziba zamawiającego, sala posiedzeń (I piętro),

Termin otwarcia ofert: 21.07.2014r. godz. 10.30.

3) zał. 1.A do SIWZ – formularz przedmiaru robót otrzymuje brzmienie:

Formularz_przedmiaru_-_ul_Panska_i_Rowna_w_Kobielicach_-zal__1_A.xls

 

Uwaga:

Pozostała treść SIWZ i jej załączników pozostaje bez zmian.

W/w zmiany prowadzą do zmiany treści ogłoszenia nr 143305-2014 z dnia 03.07.2014 r. na ww. postępowanie.

                                                                                                       

                                                                                                                                         Wójt Gminy

                                                                                                                                             Marian Pawlas