MENU

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

z dnia 19.05.2016 r.

I.            Wójt Gminy Suszec, na podstawie art. 92 ust. 2 przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), informuje, że w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Przebudowa ul. Bukowej w Suszcu – Etap I - odcinek o długości około 117,0 mb najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

DROGRÓD Szymon Tetla

ul. Męczenników Oświęcimskich 37a

43-229 ĆWIKLICE

za cenę: 289.049,93 zł brutto.

Oferta otrzymała najwyższą ilość punktów (kryterium cena – 95%, kryterium okres gwarancji – 5%) spośród złożonych ważnych ofert, a wykonawca spełnia wszystkie wymagane warunki do realizacji w/w zamówienia, określone w SIWZ.

II.    W PRZEDMIOTOWYM POSTĘPOWANIU ZOSTAŁY ZŁOŻONE 3 OFERTY, TJ.:

OFERTA NR 01 złożona przez:

DROGRÓD Szymon Tetla; ul. Męczenników Oświęcimskich 37a; 43-229 ĆWIKLICE

OFERTA NR 02 złożona przez:

Eurovia Polska S.A. Bielany Wrocławskie; ul. Szwedzka 5; 55-040 Kobierzyce

Adres do korespondencji: ul. Prosta 144; 44-203 Rybnik

OFERTA NR 03 złożona przez:

Przedsiębiorstwo Usługowo – Produkcyjne „ROL-BUD” Spółka Jawna Pastor Kazimierz

ul. Rolna 4; 43-262 Kobielice

 

III.    Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert wraz z punktacją zawiera poniższa tabela:

Numer oferty

Liczba pkt w kryterium:

Razem:

Cena - 95%

 Okres gwarancji - 5%

01

285,00

15,00

300,00

02

277,14

15,00

292,14

03

256,92

15,00

271,92

        

  Wójt Gminy

Marian Pawlas