MENU

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

Suszec, dnia 06.05.2014 r.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

I.                           Wójt Gminy Suszec, na podstawie art. 92 ust. 2 przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), informuje, że w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściach dla pieszych w ciągu ul. Św. Jana i Szkolnej w Suszcu” najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

Fabryka Urządzeń Sygnalizacyjnych i Teletechnicznych
              „SYGNAŁY” S.A.

ul. Sygnały 62, 44-251 Rybnik

 

za cenę: 156.894,86 zł brutto.

Oferta otrzymała najwyższą ilość punktów (kryterium cena -100%) spośród złożonych ważnych ofert, a wykonawca spełnia wszystkie wymagane warunki do realizacji w/w zamówienia, określone w SIWZ.

II.           W przedmiotowym postępowaniu zostało złożonych 2 oferty, tj.:

 

OFERTA NR 01 złożona przez:

Fabryka Urządzeń Sygnalizacyjnych i Teletechnicznych „SYGNAŁY” S.A., ul. Sygnały 62, 44-251 Rybnik;

OFERTA NR 02 złożona przez:

„PALIAN” Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Fabryczna 29, 43-100 Tychy

 

III.          Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert wraz z punktacją zawiera poniższa tabela:

Numer oferty

Liczba pkt w kryterium Cena-100%

Razem

01

300,00

300,00

02

272,70

272,70

Wójt Gminy

 

Marian Pawlas