MENU

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

       Suszec, dnia 07.11.2008r.

 

 

OGŁOSZENIE  O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

1.         Wójt Gminy Suszec,  na  podstawie  art.  92 ust. 2 przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz. U. Nr 223 poz. 1655 z 2007 r. ze zm.), informuje, że w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego  pn. ,,Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Suszec w sezonie zimowym 2008/2009, objętych rejonem nr 11 – ulica Wyzwolenia, Lipki i Piaskowa”, najkorzystniejszą ofertę złożyła  firma:

Usługi Transportowo – Sprzętowe

Jan Romanko

Ul. Wodzisławska 1

43-200 Pszczyna

 

za cenę: 55.000,00 zł brutto.

 

Oferta otrzymała najwyższą ilość punktów (kryterium cena -100, a wykonawca spełnia wszystkie wymagane warunki do realizacji w/w  zamówienia, określone w ogłoszeniu i SIWZ.

 

  1. W przedmiotowym  postępowaniu  została złożona jedna oferta tj:

OFERTA NR 01 złożona przez:

Usługi Transportowo – Sprzętowe

Jan Romanko

Ul. Wodzisławska 1

43-200 Pszczyna

 

3.   Streszczenie  oceny  i porównania złożonych  ofert wraz  z punktacją  zawiera poniższa tabela:

Numer oferty

Liczba pkt w kryterium

Cena-100%

Razem

01

300,00

300,00

                                    

                                                                                 Wójt Gminy Suszec

           

                                                                                   Marian Pawlas