MENU

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Suszec, dnia 04.06.2008 r.

ZPU/341/pn/5/08                     

 

 

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI NA PYTANIA

  

 

dotyczy:           postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa odcinka ul. Klubowej w Suszcu wraz z placem manewrowym w sąsiedztwie Remizy Strażackiej”.

 

 

W dniu 03.06.2008 r., do Zamawiającego wpłynęło pismo z prośbą o udzielenie odpowiedzi na poniżej przedstawione pytania, związane z przygotowaniem oferty na realizację w/w zadania.

W związku z powyższym, zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień udziela następujących, wiążących dla wykonawców wyjaśnień:

 

PYTANIE  1:

W przedmiarze robót założono odwóz nadmiaru gruntu i gruzu z rozbiórki na odl. 1 km, czy to oznacza, że Inwestor wskaże wysypisko, jeżeli tak to gdzie ono się znajduje?

ODPOWIEDŹ:

Ponieważ Inwestor nie wskazał konkretnego miejsca wywozu i utylizacji nadmiaru ziemi (Lp. nr 15 formularza przedmiaru robót) każdy z oferentów powinien indywidualnie skalkulować koszt transportu i utylizacji w odniesieniu do miejsca najbardziej dogodnego wg. własnej oceny. Opis pozycji należy pozostawić bez zmiany.

 

PYTANIE  2:

Jakie mają być studzienki Fi 315 mm z PP, PE czy PCV i jak mają być przykryte włazem, pokrywą betonową, czy ma być teleskop?

ODPOWIEDŹ:

Mają to być studzienki drenarskie fi 315 z PCV zakończone u góry pokrywą betonową bez teleskopu oraz dnem zakończonym pokrywą plastikową do rur fi 315 do których wpina się drenaż fi 100 na uszczelkę typu "in situ".

 

PYTANIE  3:

Jakie przykrycie koryta odwadniającego ma być przy odwodnieniu aco-drain (ruszt żeliwny, stalowy)?

ODPOWIEDŹ:

Przykrycie dla odwodnienia typu aco-drain lub pokrewnego ma być zakończone rusztem żeliwnym.

                                                                                               

                                                                                      Z up. Wójta

                                                                                    Czesław Smusz

                                                                                   

                                                                                    Zastępca Wójta