MENU

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

 

 

 

SPECYFIKACJA   ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA

(SIWZ)

 

PRZETARG NIEOGRANICZONY

 

o szacunkowej wartości powyżej 14 000 EURO (art. 40 ust. 2)

 

 

pn. „Konserwacja pasa drogowego, dróg gminnych

 na terenie Gminy Suszec – rok 2008 r.”

 

 

ZPU / 341 / pn / 3 / 08

 

 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zawiera:

-         formularz oferty, zał. nr 1 wraz z zał. „A” (KONSERWACJA PASA DROGOWEGO – ZESTAWIENIE USŁUG),

-         istotne postanowienia umowy, zał. nr 2,

-         oświadczenie wykonawcy, zał. nr 3,

-         wykaz wykonanych usług, zał. nr 4,

-         wykaz narzędzi i urządzeń, zał. nr 5,

-         informację o częściach zamówienia, powierzonych podwykonawcom, zał. nr 6,

-         zestawienie maksymalnych długości i maksymalnych powierzchni ulic do sprzątania, zał. nr 7 + mapki,

-         zestawienie maksymalnych długości i maksymalnych powierzchni chodników do sprzątania, zał. nr 8 + mapki,

-         zestawienie maksymalnych powierzchni placów do sprzątania, zał. nr 9 + mapki,

-         zestawienie maksymalnych długości i maksymalnych powierzchni poboczy do koszenia, zał. nr 10 + mapki.

-         zestawienie maksymalnych długości i maksymalnych powierzchni przystanków do koszenia, zał. nr 11 + mapki.

 

 

 

 

 

Sporządził w dniu 30.04.2008 r.:                                                          Zatwierdził w dniu 30.04.2008 r.:

 

Bernadeta Małys                                                                Wójt Gminy Suszec

                                                                                                  

    Marian Pawlas

 

 

Postępowanie prowadzone będzie zgodnie

 z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych

(t.j. Dz.U. Nr 223 poz. 1655 z 2007r.), zwaną dalej ustawą.

 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia zastosowanie mają przepisy w/w ustawy wraz z aktami wykonawczymi do tej ustawy.

Do czynności podejmowanych przez zamawiającego i wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. – Kodeks cywilny (zwanym dalej kodeksem cywilnym), jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej.

 

1.      Nazwa i adres Zamawiającego:

Gmina Suszec, z siedzibą przy:

ul. Lipowa 1; 43-267 Suszec

tel. (032) 449 30 50, fax (032) 449 30 51

 

Adres poczty elektronicznej i strony internetowej Zamawiającego:

e-mail: zam_publ@suszec.pl

adres strony internetowej:      www.suszec.pl

 

2.      Tryb i rodzaj  udzielenia zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.

Rodzaj zamówienia - usługa.

 

3.      Opis przedmiotu zamówienia:

3.1  Przedmiotem zamówienia jest zadanie pn.: „Konserwacja pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Suszec – rok 2008”, zwana dalej zamówieniem.

 

3.2  Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

Kod CPV

Nazwa

45233141-9

Roboty w zakresie konserwacji dróg

90000000-7

Usługi usuwania odpadów i nieczystości

 

3.3  Szczegółowy opis zamówienia stanowi zał. „A” do formularza oferty, pn.:

„KONSERWACJA PASA DROGOWEGO – ZESTAWIENIE USŁUG”.

Zakres prac obejmuje m.in.:

·              bieżące utrzymanie elementów odwodnienia ulic, rowów i poboczy,

·              bieżące utrzymanie zieleni w pasie drogowym,

·              bieżące utrzymanie czystości i porządku w pasie drogowym.

 

4.      Termin wykonania zamówienia:

Od dnia podpisania umowy do 15.12.2008 r.

Zamówienie realizowane będzie przez WYKONAWCĘ na bieżąco, etapami, na wskazanych przez ZAMAWIAJĄCEGO terenach wraz z określeniem ich powierzchni, rodzaju robót oraz w terminach uzgodnionych z ZAMAWIAJĄCYM.

ZAMAWIAJĄCY zleci WYKONAWCY pisemnie, telefonicznie lub bezpośrednio w terenie określony do realizacji etap. Wezwanie telefoniczne lub bezpośrednio w terenie będzie potwierdzane pisemnie.

WYKONAWCA przystąpi do realizacji określonego przez ZAMAWIAJĄCEGO etapu w ciągu 24 godzin od chwili zlecenia - wezwania.

 

5.      Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

 

6.      Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa  w art. 67 ust. 1 pkt  6 ustawy.

 

7.      Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 

8.      Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków. Oświadczenia i dokumenty, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania tych warunków.

 

8.1  O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych:

 

a)   posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

b)   posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

c)   znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

d)   nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

8.2  Oświadczenia i dokumenty, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny tych warunków:

a)   aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert:

-     dokument musi potwierdzać, że profil działalności wykonawcy odpowiada przedmiotowi zamówienia oraz, że wykonawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, zgodnie                      z wymaganiami ustawowymi,

b)   oświadczenie wykonawcy, zgodnie z treścią zał. nr 3,

c)   wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, z  podaniem   ich wartości,   przedmiotu,  dat wykonania   i odbiorców oraz załączenia dokumentów (np. referencje, opinie, protokoły odbioru) potwierdzających, że te usługi zostały wykonane należycie, zgodnie z zał. nr 4;

-     wymagane minimum:  usługa odpowiadająca swoim rodzajem  przedmiotowi zamówienia, z załączeniem stosownych dokumentów potwierdzających należyte jej wykonanie;

d)      wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń,