MENU

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

 

 

 

SPECYFIKACJA   ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA

(SIWZ)

 

PRZETARG NIEOGRANICZONY

 

o szacunkowej wartości powyżej 14 000 EURO (art. 40 ust. 2)

 

 

pn. „Konserwacja pasa drogowego, dróg gminnych

 na terenie Gminy Suszec – rok 2008 r.”

 

 

ZPU / 341 / pn / 3 / 08

 

 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zawiera:

-         formularz oferty, zał. nr 1 wraz z zał. „A” (KONSERWACJA PASA DROGOWEGO – ZESTAWIENIE USŁUG),

-         istotne postanowienia umowy, zał. nr 2,

-         oświadczenie wykonawcy, zał. nr 3,

-         wykaz wykonanych usług, zał. nr 4,

-         wykaz narzędzi i urządzeń, zał. nr 5,

-         informację o częściach zamówienia, powierzonych podwykonawcom, zał. nr 6,

-         zestawienie maksymalnych długości i maksymalnych powierzchni ulic do sprzątania, zał. nr 7 + mapki,

-         zestawienie maksymalnych długości i maksymalnych powierzchni chodników do sprzątania, zał. nr 8 + mapki,

-         zestawienie maksymalnych powierzchni placów do sprzątania, zał. nr 9 + mapki,

-         zestawienie maksymalnych długości i maksymalnych powierzchni poboczy do koszenia, zał. nr 10 + mapki.

-         zestawienie maksymalnych długości i maksymalnych powierzchni przystanków do koszenia, zał. nr 11 + mapki.<