MENU

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

 

 

PONIŻEJ DO POBRANIA PLIKI NIEZBĘDNE DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

1. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA:

PATRZ ZAŁĄCZNIKI - POZ.1

2.FORMULARZ PRZEDMIARU ROBÓT - W FORMIE PROGRAMU EXCEL – ZAŁ. A:

PATRZ ZAŁĄCZNIKI - POZ.2 (ZAD. 1 - Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi)

3.FORMULARZ PRZEDMIARU ROBÓT - W FORMIE PROGRAMU EXCEL – ZAŁ. B:

PATRZ ZAŁĄCZNIKI - POZ.3 (ZAD. 2 - Inne roboty remontowe dróg)

4. ZAŁ. NR 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 DO SIWZ

PATRZ ZAŁĄCZNIKI - POZ. 4

5. ZAŁ. NR 8 DO SIWZ  - ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY:

PATRZ ZAŁĄCZNIKI - POZ. 5

3. ZAŁ. NR 9 DO SIWZ - SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT -:

PATRZ ZAŁĄCZNIKI - POZ.6