MENU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Budowa boiska sportowego wraz z zapleczem w Suszcu, zgodnie z dokumentacją projektową.
Numer ogłoszenia: 58557 - 2009; data zamieszczenia: 03.04.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Suszec , ul. Lipowa 1, 43-267 Suszec, woj. śląskie, tel. 032 44993050, faks 032 4493051.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.suszec.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa boiska sportowego wraz z zapleczem w Suszcu, zgodnie z dokumentacją projektową..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zgodnie z treścią pkt 3 SIWZ: Opis przedmiotu zamówienia: 3.1Przedmiotem zamówienia jest realizacja inwestycji pn.: Budowa boiska sportowego wraz z zapleczem w Suszcu, zgodnie z dokumentacją projektową, zwanej dalej zamówieniem. 3.2Przedmiot zamówienia obejmuje realizację 2 zadań, tj.: a)Zadanie nr 1 - budowa boiska sportowego w Suszcu wraz z zagospodarowaniem terenu, b)Zadanie 2 - budowa zaplecza sportowego przy boisku w Suszcu (szatnie i pomieszczenia administracyjne). 3.3Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności: a)Zadanie nr 1 - budowę boiska sportowego w Suszcu wraz z zagospodarowaniem terenu: wykonanie boiska do piłki nożnej o wymiarach 106,0 x 61,0 m o nawierzchni z trawy naturalnej na warstwie konstrukcyjnej z drenażem, boiska treningowego o wym. 87,0 x 52,0 m bez warstwy konstrukcyjnej i drenażu, trybun ziemnych na 420 miejsc siedzących, parkingu na 20 miejsc postojowych dla samochodów osobowych i 3 miejsca dla autokarów, wykonanie ogrodzenia, b)Zadanie 2 - budowę budynku zaplecza boiska w Suszcu: budowę budynku zaplecza boisk wraz z wykonaniem wewnętrznej instalacji wodociągowej, kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączem, instalacji elektrycznej, alarmowej, odgromowej oraz kotłowni. 3.4Zamawiający oczekuje na dofinansowanie przedmiotu zamówienia z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego (RPO). W związku z powyższym, Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania w każdym czasie, w trakcie realizacji zamówienia zmian harmonogramu, o którym mowa w § 2 pkt 3 istotnych postanowień umowy - zał. nr 2 do SIWZ i wprowadzenia w jego miejsce harmonogramu rzeczowo-finansowego, który stanowić będzie załącznik do podpisanej umowy dofinansowania. Na tę okoliczność Wykonawca będzie zobowiązany do realizacji zamówienia zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, stanowiącym załącznik podpisanej umowy dofinansowania. Zmiana harmonogramu nie będzie miała wpływu na fakturowanie robót. Etapy realizacji zamówienia, o których mowa w §2 pkt 3 istotnych postanowień umowy - zał. nr 2 do SIWZ nie ulegną zmianie. 3.5Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 45212200-8 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzenia ścieków 45233222-1 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania 45340000-2 Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 3.6 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią: a)formularz przedmiaru na zadanie 1, dot. budowy boiska sportowego - zał. A do SIWZ, b)formularz przedmiaru robót na zadanie 2, dot. budowy budynku zaplecza - zał. B do SIWZ, c)dla zadania 1: projekt budowlano-wykonawczy budowy boiska sportowego w Suszcu - zał. A.1, d)dla zadania nr 2: projekt konstrukcyjny - zał. B.1.1 projekt budowlano-wykonawczy (roboty ogólnobudowlane) - zał. B.1.2, projekt budowlano-wykonawczy (instalacja c.o.) - zał. B.1.3, projekt budowlano-wykonawczy (wewnętrzna instalacja wodociągowa zimnej wody, ciepłej wody, cyrkulacji) - zał. B.1.4, projekt budowlano-wykonawczy (instalacja wewnętrzna kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączem) - zał. B.1.5, projekt budowlano-wykonawczy (przyłącze wodociągowe wraz z zewnętrzną siecią hydrantową) - zał. B.1.6, projekt budowlano-wykonawczy (kotłownia gazowa) - zał. B.1.7, projekt budowlano-wykonawczy (instalacje elektryczne) - zał. B.1.8, e)projekt czasowej zmiany organizacji ruchu - zał. 6, f)projekt docelowej zmiany organizacji ruchu - zał. 7, g)informacja BIOZ - zał. 8. i zwane są w dalszej treści SIWZ dokumentacją projektową oraz: h)dla zadania 1: specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - boiska sportowe - A.2, i)dla zadania nr 2: specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (roboty ogólnobudowlane) - zał. B.2.1, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (wewnętrzna instalacja c. o.) - zał. B.2.2, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (wewnętrzna instalacja wodociągowa zimnej wody, ciepłej wody, cyrkulacji) - zał. B.2.3, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (wewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączem kanalizacji) - zał. B.2.4, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (przyłącze wodociągowe wraz z zewnętrzną siecią hydrantową) - zał. B.2.5, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (kotłownia gazowa wbudowana) - zał. B.2.6, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (instalacja elektryczna) - zał. B.2.7. Uwaga: Przedstawione w w.w dokumentacji projektowej oraz w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót wskazania na urządzenia techniczne i materiały z podaniem producenta, należy traktować jako przykładowe, ze względu na zasady ustawy prawo zamówień publicznych, a zwłaszcza art. 29. Oznacza to, że wykonawcy mogą zaproponować inne rozwiązania, z zachowaniem odpowiednich, równoważnych, tj. nie gorszych niż wskazane w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, parametrów technicznych dla osiągnięcia oczekiwanej funkcjonalności całego układu, będącego przedmiotem projektu, z zapewnieniem uzyskania przez wykonawcę i na jego koszt wszelkich ewentualnych uzgodnień, w tym w razie potrzeby autora dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.22.00-8, 45.20.00.00-9, 45.23.13.00-8, 45.23.32.22-1, 45.34.00.00-2, 45.10.00.00-8, 45.30.00.00-0, 45.40.00.00-1.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: a)na zadanie 1: 35.000,00 zł. b)na zadanie 2: 15.000,00 zł. Wykonawca wnosi wadium odrębnie dla każdego zadania, na które składa ofertę. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert, tj. do dnia 27.04.2009r. do godz. 10:00. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu (tylko w formie przelewu), termin zostanie zachowany, jeżeli bank prowadzący rachunek zamawiającego potwierdzi, że zaksięgował taki przelew przed upływem terminu składania ofert. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku formach, określonych w art. 45 ust. 6 ustawy.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zgodnie z pkt 8 SIWZ: Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków. Oświadczenia i dokumenty, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania tych warunków. 8.1 O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych: a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 8.2 Oświadczenia i dokumenty, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny tych warunków: a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert: - dokument musi potwierdzać, że profil działalności wykonawcy odpowiada przedmiotowi zamówienia oraz, że wykonawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi, - w przypadku składania oferty przez wspólników spółki cywilnej, należy dołączyć poza zaświadczeniami o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wszystkich wspólników spółki, wypis z umowy spółki cywilnej, w celu określenia sposobu reprezentacji spółki lub uchwałę wspólników regulującą sposób reprezentacji spółki (jeżeli w ten sposób został określony), - do wypisu z rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej należy dołączyć pełnomocnictwo, jeżeli zostało ustanowione, określające zakres i sposób reprezentacji, zgodnie z pkt 8.6 niniejszej SIWZ, b) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 4-8 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, c) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert: - dotyczy tylko podmiotów zbiorowych, d) aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału ZUS lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, e) oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z treścią zał. nr 3, f) wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączenia dokumentów (np. referencje, opinie, protokoły odbioru) potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie, zgodnie z zał. nr 4: wymagane minimum: dla zadania 1: wykonawcy wykażą, że w ciągu ostatnich pięciu lat wykonali co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie boiska sportowego do piłki nożnej o nawierzchni z trawy naturalnej o wymiarach płyty boiska min. 45m x 90m wraz z zagospodarowaniem terenu (np. wykonanie ogrodzenia, trybun, chodników itp.) oraz o wartości nie mniejszej niż wartość ceny ofertowej brutto, złożonej przez wykonawcę w przedmiotowym zamówieniu. Do wykazu wykonawca jest zobowiązany załączyć stosowne dokumenty potwierdzające należyte wykonanie robót. Dla wykonawców składających wspólną ofertę, np. w konsorcjum, powyższy warunek oznacza, że przynajmniej jeden z członków konsorcjum musi wykazać żądaną robotę, spełniającą w pełnej rozciągłości wymagany warunek co do zakresu i wartości zamówienia, dla zadania 2: wykonawcy wykażą, że w ciągu ostatnich pięciu lat wykonali co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie obiektów użyteczności publicznej tj. budynków wymienionych w dziale 12 Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych, oraz o wartości nie mniejszej niż wartość ceny ofertowej brutto, złożonej przez wykonawcę w przedmiotowym zamówieniu. Do wykazu wykonawca jest zobowiązany załączyć stosowne dokumenty potwierdzających należyte wykonanie robót. Dla wykonawców składających wspólną ofertę, np. w konsorcjum, powyższy warunek oznacza, że przynajmniej jeden z członków konsorcjum musi wykazać żądaną robotę, spełniającą w pełnej rozciągłości wymagany warunek co do zakresu i wartości zamówienia. g) wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, na lub zgodnie z zał. nr 5: wymagane minimum: wykonawca do realizacji przedmiotowego zamówienia musi dysponować co najmniej: jedną osobą z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń (bez względu na ilość zadań, na które wykonawca składa ofertę), osoby, które posiadają uprawnienia nadane w innym brzmieniu niż w tiret poprzedzajacym, na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, odpowiadające uprawnieniom wymaganym w postępowaniu, są zobowiązani do załączenia zaświadczenia z właściwej izby samorządu zawodowego, potwierdzającego, że wykonawca posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń, do wykazu wykonawca jest zobowiązany dołączyć pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, jeżeli w wykazie (zał. nr 5), wykonawca wskazał osoby, którymi będzie dysponował, - dla wykonawców składających wspólną ofertę, np. w konsorcjum, powyższy warunek oznacza, że przynajmniej jeden z członków konsorcjum musi wykazać min. 1 osobę, spełniającą wymagany warunek, h)dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą wykonywać zamówienie, wymienione w zał. nr 5 do SIWZ, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, tj.: uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń,, wymagane przepisami ustawy Prawo budowlane, z zastrzeżeniem lit. g tiret drugi, dla osoby wymienionej w zał. nr 5 wykonawca jest zobowiązany załączyć aktualne w dniu otwarcia ofert zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego (warunek konieczny do posługiwania się wymaganymi uprawnieniami, zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane). 8.3Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 8.2 lit. a, b, c, d, składa dok