MENU

ZMIANA TREŚCI SIWZ Z DNIA 09.12.2013 R.

 Suszec, 09.12.2013 r.

 

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotyczy:      postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na udzielenie zamówienia publicznego pn. „Wykonanie instalacji klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy Suszec”

               

Na podst. art. 38 ust. 4 w związku z art. 38 ust. 1 pkt 3) i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. Nr 113 poz. 759 z 2010r. ze zm.), zwaną dalej ustawą, Zamawiający w uzasadnionych przypadkach może, przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ). Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano SIWZ, a jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.

 

Z uwagi na:

-      udzielone Wykonawcom w dniu 09.12.2013r. odpowiedzi na pytania dot. realizacji ww. przedmiotu zamówienia, a także doprecyzowanie sposobu realizacji zamówienia i

-      podjętą w związku z powyższym decyzję o przedłużeniu terminu składania ofert do 08.01.2014r. do godz. 10:00, ze względu na konieczność udzielenia Wykonawcom niezbędnego dodatkowego czasu na prawidłowe przygotowanie oferty,

Zamawiający wprowadza zmiany do treści SIWZ, zgodnie z poniższymi postanowieniami, które są wiążące dla Wykonawców:

 

1)         w treść SIWZ wprowadza się z dniem 09.12.2013 następujące zmiany:

a)         na stronie tytułowej dopisuje się do zawartości SIWZ: „parametry techniczne urządzeń klimatyzacyjnych – zał. nr 11         (formularz wymagany do wypełnienia i złożenia wraz z ofertą i formularzem przedmiaru robót)”

b)       pierwszy akapit w pkt 3.2 SIWZ otrzymuje brzmienie (zmiana została podkreślona): „Prace związane  z realizacją                    przedmiotu zamówienia, (…). Dopuszcza się możliwość realizacji przedmiotu zamówienia również w sobotę od godz. 7.30 do godz.                  14.00, po wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby zamawiającemu, jeżeli w tym dniu nie będą odbywały się uroczystości lub śluby.

Zamawiający dopuszcza (…)”

 c)         treść uwagi zamieszczona w pkt. 3.6 SIWZ zostaje rozszerzona o następujące postanowienia: „Uwagi: (…)

Na potrzeby jednolitego porównania i oceny ofert, w celu potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane spełniają wymogi określone przez Zamawiającego, każdy wykonawca jest zobowiązany załączyć do oferty  dokumenty wskazane w pkt. 8.3.1 lit. h) SIWZ”. 

d)         pkt 4 SIWZ otrzymuje brzmienie:

                       „Termin wykonania zamówienia:

a)                  Wymagany termin realizacji zamówienia: do 23.05.2014 r. Przekazanie terenu budowy WYKONAWCY nastąpi nie później niż 7 dni od daty podpisania umowy na realizację przedmiotu zamówienia.

b)                  Zgodnie z postanowieniami określonymi w § 6 istotnych postanowień umowy – zał. 2 do SIWZ, WYKONAWCA jest zobowiązany do pisemnego zgłoszenia ZAMAWIAJĄCEMU gotowości do odbioru końcowego wykonanych robót w terminie nie później niż 3 dni przed 23.05.2014 r., z zastrzeżeniem §10 ust 1 lit. c) istotnych postanowień umowy.

c)                  Termin realizacji zamówienia wskazany w pkt a) uwzględnia 3–dniowy okres na przeprowadzenie procedury związanej z ostatecznym odbiorem robót budowlanych”.

e)         pkt 8 SIWZ otrzymuje brzmienie: „Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków. Oświadczenia i dokumenty, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy oraz w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a także oświadczenia i dokumenty, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania przez oferowane roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego”.

f)         do pkt. 8.1 SIWZ dopisuje się lit. g): „przez oferowane roboty budowlane potwierdzą spełnianie wymagań określonych przez zamawiającego”.

 g)         pkt. 8.2 SIWZ otrzymuje brzmienie: Opis sposobu dokonywania oceny warunków i wymagań, o których mowa w pkt. 8.1 SIWZ:”

 h)                    do pkt. 8.2 dopisuje się lit. e): w celu potwierdzenia spełniania przez oferowane roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, wykonawca jest zobowiązany do złożenia dokumentów określonych w pkt. 8.3.1 lit. h) SIWZ”.

 i)          pkt. 8.3 SIWZ otrzymuje brzmienie: Oświadczenia i dokumenty, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania oraz oświadczenia i dokumenty, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania przez oferowane roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego”.

j)         pkt. 8.3.1 SIWZ otrzymuje brzmienie: W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków i wymagań określonych w pkt 8.1 SIWZ, należy przedłożyć:”

k)         do pkt. 8.3.1 dopisuje się lit. h):

„w celu potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane spełniają wymogi określone przez Zamawiającego, do oferty należy załączyć:

1)            opis oferowanych parametrów – w tym celu należy złożyć wypełniony zał. nr 11 do SIWZ (arkusz kalkulacyjny EXCEL), w którym należy wykazać w 13 tabelach parametry techniczne oferowanych urządzeń klimatyzacyjnych, w stosunku do parametrów założonych w dokumentacji projektowej i stwior;

W tabelach zostały wskazane dopuszczalne odchylenia od parametrów wymaganych przez zamawiającego.

Każdy Wykonawca jest zobowiązany do złożenia wraz z ofertą powyższego zał. nr 11, który tylko jako całość zostanie oceniony, tj. wykonawca musi wypełnić 13 tabel i złożyć je wraz z ofertą (wszystkie pozycje w tabelach muszą być wypełnione);

oraz

2)            inne opisy oferowanych produktów (urządzeń klimatyzacyjnych) będące w posiadaniu wykonawcy, np. karty katalogowe,  które będą zawierały co najmniej nazwę producenta oraz parametry techniczne i użytkowe, na podstawie których zamawiający oceni zgodność danych określonych przez wykonawcę w zał. nr 11 do SIWZ”.

l)          pkt. 8.3.3 otrzymuje brzmienie:

„W przypadku składania jednej oferty przez dwa lub więcej podmiotów (wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia np. konsorcja, spółki cywilne) dokumenty określone w pkt 8.3.1 lit. a) – d) składają wykonawcy z osobna, pozostałe dokumenty określone w pkt. 8.3.1 lit. e) – h) będą oceniane łącznie”. 

ł)          pkt. 8.14 otrzymuje brzmienie:

„Wypełnione załączniki nr 1, 1.A, 3, 5 i 11 do SIWZ należy złożyć w oryginale”. 

m)        pkt. 13 lit. k) otrzymuje brzmienie:

„wykonawca winien zamieścić ofertę w dwóch kopertach - wewnętrznej i zewnętrznej, które:

-       będą zaadresowane na zamawiającego, oraz będą posiadać oznaczenia: „Oferta na Wykonanie instalacji klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy Suszec”.

-       Nie otwierać przed 08.01.2014 r. godz. 10.30.

-       poza oznaczeniami podanymi powyżej, koperta wewnętrzna będzie posiadać nazwę i adres wykonawcy (lub wykonawców występujących wspólnie).

(…)

 

n)         pkt. 14 SIWZ otrzymuje brzmienie:

„Miejsce i termin składania i otwarcia ofert:

a)            Miejsce składania ofert: siedziba zamawiającego – sekretariat (I piętro),

Termin składania ofert upływa: 08.01.2014r. o godz. 10.00,

b)            Miejsce otwarcia ofert: siedziba zamawiającego, sala posiedzeń (I piętro),

Termin otwarcia ofert: 08.01.2014r. godz. 10.30”.

 

o)         pkt. 2 w formularzu oferty  - zał. nr 1 do SIWZ otrzymuje brzmienie: 

„W/w przedmiot zamówienia wykonamy w terminie: do 23.05.2014r. od daty przekazania terenu budowy. Przekazanie terenu budowy WYKONAWCY nastąpi nie później niż 7 dni od daty podpisania umowy na realizację przedmiotu zamówienia. 

p)         ust. 3 i 4 §2 zał. nr 2  - istotnych postanowień umowy otrzymuje brzmienie:

„3.          Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy nastąpi w terminie: do 23.05.2014r. od daty przekazania terenu budowy.

4.            WYKONAWCA zgłasza pisemnie ZAMAWIAJĄCEMU gotowość do odbioru końcowego wykonanych robót w terminie nie później niż 3 dni przed 23.05.2014r, z zastrzeżeniem §10 ust 1 lit. c) istotnych postanowień umowy”.  

r)         ust. 4 w §3 zał. nr 2  - istotnych postanowień umowy otrzymuje brzmienie:

„4.          Prace związane  z realizacją przedmiotu zamówienia, w szczególności dotyczące kucia i przewiertów w ścianach, wykonawca jest zobowiązany do wykonania po godzinach pracy urzędu, tj. w poniedziałki po godz. 17.00, a od wtorku do piątku po godz. 15.30. Prace te mogą być prowadzone do godz. 21.00. Dopuszcza się możliwość realizacji przedmiotu zamówienia również w sobotę od godz. 7.30 do godz. 14.00, po wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby zamawiającemu, jeżeli w tym dniu nie będą odbywały się uroczystości lub śluby.

Zamawiający dopuszcza (…)”

2)    w zał. nr 9 do SIWZ (PROJEKT WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI (PLANY, RYSUNKI, ZAKRES I LOKALIZACJA ROBÓT, UZGODNIENIA) zamawiający wprowadza następujące zmiany:

a.         opis techniczny_klimatyzacja_pdf  otrzymuje brzmienie:

            UG/Opis_techniczny_Suszec_-_09_12_2013r_.pdf

b.         dokument nr 3: PIETRO.PDF OTRZYMUJE BRZMIENIE:

            UG/Suszec_pietro_-_rzuty_-_klima__rev_1.pdf

 

3)         formularz przedmiaru robót – zał. 1.A otrzymuje brzmienie:

                  Formularz_bip_klimatyzacja_obowiazujacy_od_09_12_2013r_.xls

4)         parametry techniczne urządzeń klimatyzacyjnych – zał. nr 11 do SIWZ (formularz wymagany do wypełnienia i złożenia wraz z ofertą i formularzem przedmiaru robót) otrzymuje brzmienie:

                    UG/Urzadzenia_-_tabele_-_zal__nr_11_do_SIWZ.xls

5)         TREŚĆ SIWZ w brzmieniu po zmianach z dnia 09.12.2013 r. (zmiany są oznaczone kolorem czerwonym):

                  ZMIANA_SIWZ_Z_DNIA_09_12_2013_R_.doc

 

 

Uwaga:

Pozostała treść SIWZ i jej załączników pozostaje bez zmian.

W/w zmiany prowadzą do zmiany II zmiany treści ogłoszenia nr 252967-2013 z dnia 26.11.2013r.

 

 

                                                                                                         Wójt Gminy

                                                                                                      Marian Pawlas