MENU

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW Z DNIA 19.10.2016 R.

PYTANIA I ODPOWIEDZI NA PYTANIA

z dnia 19.10.2016 r.

 

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego i wybranych obiektów w granicach administracyjnych Gminy Suszec w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2018 r.”

W związku z pismem wykonawcy o udzielenie odpowiedzi na poniżej przedstawione pytania związane z przygotowaniem oferty na realizację w/w zadania, zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 1 pkt. 3 i ust. 2 ustawy Prawo zamówień udziela następujących, wiążących dla wykonawców wyjaśnień, które udostępnia na stronie internetowej, bez ujawniania źródła zapytania:

 

Pytanie 1.

SIWZ, rozdział 18 pkt. 18.2 ppkt 2 lit. k) – Z uwagi na nadrzędny charakter przepisów podatkowych i przepisów prawa, Wykonawca zwraca się z prośbą o wprowadzenie zapisu umożliwiającego automatyczną zmianę cen, wynikającą ze zmiany stawki podatku VAT i podatku akcyzowego od dnia ich wejścia w życie. Prosimy o dodanie do przedmiotowego zapisu zdania o treści: „Ceny energii elektrycznej zostają powiększone o kwotę wynikającą z obowiązków nałożonych właściwymi przepisami (zmiana podatku VAT o podatku akcyzowego), od dnia ich wejścia w życie bez konieczności sporządzenia aneksu do umowy”.

Odpowiedź

W  Załączniku nr 5 do SIWZ – Istotne postanowienia umowy, w  §5 ust. 2 zamawiający doprecyzował możliwość zmiany ceny wynikającej ze zmiany podatku akcyzowego następująco:

„Cena netto, wg której rozliczana będzie sprzedaż energii elektrycznej pozostanie niezmienna przez cały czas obowiązywania umowy, za wyjątkiem ustawowej zmiany podatku akcyzowego lub zmiany ogólnie obowiązujących przepisów prawa. Ceny energii elektrycznej zostają zmienione o kwotę wynikającą z obowiązków nałożonych właściwymi przepisami, od dnia ich wejścia w życie”.

  Zmiana będzie wymagać sporządzenia aneksu. SIWZ i umowę należy czytać łącznie.

  W związku z powyższym, zapisy pozostają bez zmian.

 

Pytanie 2

Załącznik nr 5 do SIWZ – Istotne postanowienia umowy - § 4 ust. 1 lit. c) – Wykonawca zwraca się z prośbą o doprecyzowane przedmiotowego zapisu poprzez określenie, iż zamawiający może zwiększyć ilość punktów poboru energii elektrycznej (PPE) lub zmienić taryfę danego punktu, jedynie w obrębie tych grup taryfowych, które zostały określone i wycenione w ofercie. Punkty z innych grup taryfowych, które zostały określone i wycenione w ofercie. Punkty z innych grup taryfowych nieujętych w ofercie będą oznaczały zmianę przedmiotu zamówienia. Z uwagi na powyższe Wykonawca zwraca się z prośbą o dodanie następującego zapisu: „Zwiększenie punktów poboru lub zmiana grupy taryfowej możliwe jest jedynie w obrębie grup taryfowych, które zostały ujęte w SIWZ oraz wycenione w Formularzu Ofertowym Wykonawcy”. Wnosimy również o dokonanie stosownych modyfikacji w SIWZ i w pozostałych paragrafach Istotnych postanowień.

Odpowiedź

Zamawiający pozostawia zapisy bez modyfikacji.

W pkt. 18.2.2) SIWZ zamawiający przewidział możliwość zmiany grupy taryfowej w obrębie tych grup taryfowych, które zostały określone i wycenione w ofercie – lit. f):

„INNE ZMIANY DOPUSZCZALNE NA PODSTAWIE ART. 144 USTAWY mogą dotyczyć w szczególności: (…) zmiany grupy taryfowej, o ile taka jest możliwa wg taryfy właściwego OSD.                 W przypadku takiej zmiany zastosowanie będą miały odpowiednie stawki za energię elektryczną w ramach wybranej przez zamawiającego grupy taryfowej określonej w ofercie wykonawcy”.

Zmiany grup taryfowych odbywają się na zasadach określonych w umowie dystrybucyjnej (zgodnie z §7 ust. 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną) po uprzednim uzgodnieniu warunków technicznych dokonania tych zmian z OSD.

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 2164) oraz Ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 1020), art. 144 ust. 1 ustawy Pzp, przewiduje możliwość dokonania zmian w umowie, jeżeli Zamawiający przewidział taką okoliczność w ogłoszeniu o zamówieniu.

W związku z powyższym zamawiający w pkt. 18.2.3) SIWZ wprowadził możliwość wprowadzenia zmian postanowień Umowy w przypadkach wskazanych w art. 144 ust. 1 ustawy Pzp, gdyż z uwagi na dwuletni okres realizacji Zamawiający nie jest w stanie przewidzieć czy w trakcie tego okresu nie wystąpi konieczność wnioskowania do OSD o dokonanie zmiany grup taryfowych określonych w ofercie lub też w ramach skorzystania z art. 144 ust. 1  (opisanych w pkt. 18.2 pkt. 3 SIWZ) włączy punkty z grupy taryfowej niewymienionej na dzień ogłoszenia. Dlatego  zapis  w Załączniku nr 5 do SIWZ – Istotne postanowienia umowy - § 4 ust. 1 lit. c) należy odnieść do obu przypadków, opisanych powyżej zgodnie z przepisami ustawy Pzp.

 

Pytanie 3

Załącznik nr 5 do SIWZ – Istotne postanowienie umowy - § 4 ust. 2 lit. d) – Informujemy że w przypadkach określonych przepisami Prawa energetycznego i aktów wykonawczych, OSD ma prawo przekazać sprzedawcy dane szacowane, a Wykonawca w świetle ww. przepisów wystawia fakturę w oparciu o dane pomiarowo-rozliczeniowe otrzymane od OSD. Wykonawca nie może ponosić odpowiedzialności za sposób pozyskania danych przez OSD. Zwracamy się z prośbą o usunięcie przedmiotowych zapisów, gdyż w obecnym brzmieniu mogą one prowadzić do składania nieuzasadnionych reklamacji, stanowiących ryzyko po stronie wykonawców.

Odpowiedź

Zamawiający dokonuje zmiany zapisu  w Załączniku nr 5 do SIWZ – Istotne postanowienia umowy - § 4 ust. 2 lit. d) i przyjmuje on brzmienie: „Bieżące wprowadzanie zmian w ZAŁĄCZNIKU nr … do umowy, w zakresie postanowień określonych w ust. 1 pkt c) niniejszego paragrafu i rozliczanie zużycia energii elektrycznej zgodnie z danymi pomiarowo-rozliczeniowymi otrzymanymi od OSD i postanowieniami określonymi w niniejszej umowie.”

  Patrz zmiana SIWZ z dnia 19.10.2016 r. zamieszczona w zakładce do w/w ogłoszenia.

 

Pytanie 4,

Załącznik nr 5 do SIWZ – Istotne postanowienia umowy - § 4 ust. 2 lit. f) – Z uwagi na brak zapisów w pełnomocnictwie o dokonaniu w imieniu Zamawiającego wypowiedzenia umów kompleksowych /sprzedaży wnosimy o usunięcie ww. zapisu.

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę na usunięcie zapisu § 4 ust. 2 lit. f) Załącznika nr 5 do SIWZ.

Patrz zmiana SIWZ z dnia 19.10.2016 r. zamieszczona w zakładce do w/w ogłoszenia.

 

Pytanie 5.

Załącznik nr 5 do SIWZ – Istotne postanowienia umowy - § 4 ust. 3 – Czy Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca w wystawionej fakturze wskaże ilość zużytej energii elektrycznej przez OSD, okres rozliczeniowy i cenę jednostkową?

Odpowiedź

Postanowienia określone w Załączniku nr 5 do SIWZ – Istotne postanowienia umowy - § 4 ust. 3, zobowiązują strony do zapewnienia dostępu do danych, stanowiących podstawę do rozliczeń za dostarczoną energię, co może wykraczać poza informacje zawarte na wystawionej fakturze.

 

Pytanie 6

Załącznik nr 5 do SIWZ – istotne postanowienia umowy - §5 ust. 7 – Informujemy, że Wykonawca w procesie fakturowania opiera się na danych pomiarowo-rozliczeniowych przekazywanych przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego, jednak w swoim bilingu parametryzuje długość trwania okresu rozliczeniowego. W związku z powyższym prosimy o wskazanie okresu rozliczeniowego w odniesieniu do każdego PPE występującego w postępowaniu czy wynosi od 10 dni, 1 miesiąc, 2 miesiące czy 6 miesięcy.

Odpowiedź

Okres rozliczeniowy jest zgodny z okresami rozliczeniowymi stosowanymi przez OSD. Obecne okresy rozliczeniowe dla każdego PPE określono w załączniku 1.1  do 1.17 do SIWZ.

 

Pytanie 7.

Załącznik nr 5 do SIWZ – Istotne postępowania umowy - § 5 ust. 12 – Zwracamy się z prośbą o usunięcie zapisów odnoszących się do konieczności uwzględnienia w fakturach VAT bieżących i poprzednich wskazań licznika. Informujemy, że OSD przekazuje wykonawców tylko i wyłącznie zużycia, a nie przekazuje stanu licznika bieżącego i poprzedniego. W związku z tym, iż Wykonawca będzie otrzymywał dane od OSD, nie ma możliwości, aby na fakturze były ujęte stany licznika zgodnie z tym wymogiem zamawiającego. Ponadto informujemy, że takie dane są obowiązkowym elementem faktury zgodnie z art. 106e ustawy o podatku od towarów i usług (w tej kwestii ustawa wskazuje w ust. 1 pkt. 8 jedynie na podanie „miary i ilości (liczbę) dostarczonych towarów lub zakres wykonywanych usług”). Także Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie szczegółów zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną w §35 stanowi iż „Przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się świadczeniem usług dystrybucji albo usługi kompleksowej wystawiające odbiorcy fakturę, w rozliczeniu dołączonym do faktury , przedstawia między innymi  informacje  o: 1) wielkość zużycia energii elektrycznej w okresie rozliczeniowym, na podstawie której została wyliczona kwota należności”. Z związku z powyższym zwracamy się z prośbą o usunięcie przedmiotowych zapisów.

Odpowiedź

Zamawiającemu nie dokonuje wnioskowanych zmian. Obowiązek zamieszczenia tych informacji powstaje wyłącznie w sytuacji, gdy OSD udostępni wykonawcy dane o stanie początkowym/końcowym. Zamawiający przewidział także możliwość zamieszczenia tych informacji na odrębnym dokumencie stanowiącym załącznik do faktury.

 

Pytanie 8.

Załącznik nr 5 do SIWZ – Istotne postanowienia umowy - §5 ust. 13 – Informujemy, że w przypadku nieprawidłowo dokonanych odczytów Wykonawca winien dokonać korekty uprzednio wystawionych faktur na podstawie danych przekazanych przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego. Odbiorca jest jednakże zobowiązany do zapłaty pierwotnej faktury, a ewentualne różnice zostaną rozliczone, jako nadpłata albo niedopłata. Z uwagi na powyższe zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisu do treści: „Strony zgodnie postanawiają, że w przypadku nieprawidłowo dokonanych odczytów Wykonawca dokona korekty uprzednio wystawionych faktur. Nadpłata wynikająca z korekty rozliczeń będzie podlegać zaliczeniu na poczet płatności ustalonych na najbliższy okres rozliczeniowy. Niedopłata będzie podlegać doliczeniu do pierwszej wystawianej faktury VAT”.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe i pozostawia zapisy Załącznika nr 5 do SIWZ – Istotne postanowienia umowy - § 5 ust. 13 bez zmian. Postanowienia niniejszego paragrafu i ustępu wskazują, iż w przypadku błędnego pomiaru lub odczytu ilości zużytej energii elektrycznej  wykonawca d o k o n u j e (ma obowiązek) k o r e k t y za cały okres rozliczeniowy lub okres, w którym występowały stwierdzone nieprawidłowości i błędy. Sposób przeprowadzenia korekty rozliczenia nie jest narzucony przez zamawiającego.

 

Pytanie 9.

Załącznik nr 5 do SIWZ – Istotne postanowienia umowy - § 6 ust. 2 – Z uwagi na fakt, że faktury VAT są wysłane listem zwykłym, Wykonawca nie jest w stanie określić w jakim terminie Zamawiający otrzyma fakturę, co może powodować komplikacje przy ustalaniu prawidłowego terminu płatności. Ponadto, w świetle przepisów podatkowych określenie terminu płatności na liczbę dni liczoną od dnia otrzymania faktury nie pozwala ustalić prawidłowej daty powstania obowiązku podatkowego, a to w konsekwencji naraża wykonawcę na sankcje skarbowe z tytułu nieterminowego odprowadzenia podatku VAT. Art. 19a ust. 5 pkt. 4 ppkt. a) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2004 Nr 54 poz. 535 z póź. zm.) stanowi, iż w przypadku dostaw energii elektrycznej obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury. W związku z powyższym zwracamy się do Zamawiającego z zapytaniem, czy zgadza się na zmodyfikowanie przedmiotowego zapisu w następujący sposób: „Należności wynikające z faktur VAT będą płatne przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze w terminie….od daty wystawienia”.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe i pozostawia zapisy Załącznika nr 5 do SIWZ – Istotne postanowienia umowy - § 7 ust. 2 bez zmian.

 

Pytanie 10.

Załącznik nr 5 do SIWZ – Istotne postanowienia umowy - § 7 ust. 1 – Informujemy, że zgodnie z zapisami instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucji (IRiESD) poszczególnych OSD, zatwierdzonych przez Prezesa URE, do rozpoczęcia sprzedaży energii elektrycznej konieczne jest zgłoszenie umowy do OSD, przeprowadzenie procesu zmiany sprzedawcy oraz przejęcia umowy do realizacji przez OSD. W Związku z powyższym Wykonawca zwraca się z prośbą o zmodyfikowanie zapisu do treści: „Termin realizacji przedmiotu zamówienia ustala się do dnia 31.12.2018 w tym, że rozpoczęcie dostaw energii elektrycznej do poszczególnych punktów poboru energii elektrycznej nastąpi z dniem 01.01.2017 r., lecz nie wcześniej niż po zawarciu umów dystrybucyjnych, pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy i przyjęciu umowy do realizacji przez OSD”.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe i pozostawia zapisy Załącznika nr 5 do SIWZ – Istotne postanowienia umowy - § 7 ust. 1 bez zmian. W pkt. 4 SIWZ zamawiający wskazał:

„Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2018 r. z tym, że rozpoczęcie dostaw energii elektrycznej do poszczególnych punktów poboru energii elektrycznej nastąpi z dniem 01.01.2017 r.

Warunkiem rozpoczęcia dostaw w terminach wskazanych powyżej, jest skuteczne przeprowadzenie procedury zmiany sprzedawcy”. SIWZ stanowi integralną część umowy, co oznacza że postanowienia zawarte w SIWZ należy stosować łącznie.

Okres od podpisania umowy do rozpoczęcia sprzedaży energii jest okresem niezbędnym do dokonania wszelkich czynności związanych z ewentualną procedurą zmiany sprzedawcy.

 Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznej realizacji przedmiotu zamówienia. Zgodnie z pkt. 3.3 ppkt. 9 siwz:  (…) Uwaga: Wykonawca dokona zgłoszenia punktów poboru wyłącznie w oparciu o przekazane przez    zamawiającego (po wyborze najkorzystniejszej oferty, najpóźniej w dniu zawarcia umów sprzedaży) dane do zmiany  sprzedawcy wg załączników 1.1 – 1.17 do SIWZ”. Przewidywany przez zamawiającego termin na zawarcie umowy  wskazuje na to, że wykonawca zgodnie z powołaną w pytaniu Instrukcją IRiESD, w terminie do 01.01.2017 powinien  pozytywnie przeprowadzić procedurę zmiany sprzedawcy.

 

Pytanie 11.

Załącznik nr 5 do SIWZ – Istotne postanowienia umowy - § 7  ust. 2 – Wykonawca zwraca się z prośbą o określenie, że Zamawiający poinformuje o zaprzestaniu dostarczania energii elektrycznej dla tego obiektu w terminie 30 dni przed jego likwidacją, a zaprzestanie sprzedaży energii elektrycznej nastąpi ze skutkiem na koniec miesiąca.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe i pozostawia zapisy Załącznika nr 5 do SIWZ – Istotne postanowienia umowy - § 7 ust. 2 bez zmian. Zamawiający wskazuje w postanowieniu, że zaprzestanie zakupu energii dla danego punktu lub punktów nastąpi na wniosek, co oznacza, że zamawiający zdaje sobie sprawę z konieczności przeprowadzenia procedury zamknięcia w niezbędnym dla obu stron terminie.

 

Pytanie 12.

Załącznik nr 5 do SIWZ – Istotne postanowienia umowy - § 7 ust. 7 – Informujemy, że zgodnie z art. 6b ust. 2 i 3 ustawy prawo energetyczne obowiązek pisemnego powiadomienia odbiorcy o zamiarze wstrzymania dostaw oraz wyznaczenie dodatkowego 14-dniowego terminu na zapłatę należności dotyczy jedynie odbiorców w gospodarstwach domowych. Przepisy ustawy nie nakładają natomiast takiego obowiązku w przypadku pozostałej grupy odbiorców. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą dostosowanie przedmiotowego zapisu do treści zgodnej z ustawą Prawo energetyczne, poprzez usunięcie słów „(…) pomimo uprzedniego powiadomienia na piśmie o zamiarze wypowiedzenia i wyznaczonego dodatkowego, 14-dniowego terminu zapłaty zaległych i bieżących należności”.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe i pozostawia zapisy Załącznika nr 5 do SIWZ – Istotne postanowienia umowy - § 7 ust. 7 bez zmian.

 

Pytanie 13.

Załącznik nr 5 do SIWZ – Istotne postanowienia umowy - § 7 ust. 9 lit. a) – Informujemy, że zwłoka w rozpoczęciu wykonania umowy może nastąpić z przyczyn, które nie są zależne od Wykonawcy (np. w przypadku błędnej weryfikacji zgłoszenia przez OSD). Zapisy umożliwiające Zamawiającemu odstąpienie od umowy w takim przypadku wydają się być nieuzasadnione, w związku z czym zwracamy się z prośbą o ich usunięcie lub o ich doprecyzowanie, iż zamawiający może od umowy odstąpić jedynie w przypadku, gdy opóźnienie wynika z przyczyn leżących po stronie  Wykonawcy.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe i pozostawia zapisy Załącznika nr 5 do SIWZ – Istotne postanowienia umowy - § 7 ust. 9 lit. a) bez zmian.

 

Pytanie 14.

Załącznik nr 5 do SIWZ – Istotne postanowienia umowy-§ 7 ust. 9 lit. b) – Wykonawca zwraca się z prośbą o usunięcie przedmiotowych zapisów. Odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy  powinno dotyczyć sytuacji szczególnych, wyjątkowych przekładających się na brak możliwości prawidłowej  realizacji umowy przez Zamawiającego. W opinii Wykonawcy hipotetyczne uchybienia wskazane w przedmiotowych zapisach nie przekładają się na ewentualną szkodę Zamawiającego.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe i pozostawia zapisy Załącznika nr 5 do SIWZ – Istotne postanowienia umowy - § 7 ust. 9 lit. b) bez zmian.

 

Pytanie 15.

Załącznik nr 5 do SIWZ – Istotne postanowienia umowy - § 8 – Wykonawca zwraca się z prośbą o wyrażenie zgody na rezygnację z kar umownych i określenie odpowiedzialności stron jako odpowiedzialność ogólną do wysokości poniesionej szkody (straty). Prosimy o modyfikację zapisów do treści: „ Strony ponoszą wobec siebie odpowiedzialność odszkodowawczą na zasadach ogólnych do wysokości poniesionej szkody (straty)”. W przypadku nie wyrażenia zgody Zamawiający zwraca się z prośbą o zmianę § 8 poprzez dodanie ustępu o zapis następującej treści: „Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku rozwiązania ( w tym odstąpienia) umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w wysokości 10% wartości brutto Umowy, wskazanej w § 2 ust. 6 Umowy”. Wykonawca nie widzi podstaw do wykluczenia obciążenia Zamawiającego karą umowną. Wykluczenie obciążenia kara umowną  Zamawiającego powoduje, że zapis przedmiotowego paragrafu jest nieproporcjonalny i narusza zasadę równości stron w stosunku cywilnoprawnym.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe i pozostawia zapisy Załącznika nr 5 do SIWZ – Istotne postanowienia umowy - § 8 bez zmian.

 

Pytanie 16

Załącznik nr 5 do SIWZ – Istotne postanowienia umowy - §8 ust. 1 – Zamawiający określił, że przysługuje mu prawo wypowiedzenia umowy bez podania przyczyny. Oznacza to, że Zamawiający może wypowiedzieć umowę zasadniczo w każdym czasie. Informujemy, że z uwagi na art. 142 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, który stanowi, iż umowę zawiera się na czas oznaczony, należy stwierdzić, że umowy takie zostały przez ustawodawcę skonstruowane jako źródło zobowiązań o charakterze trwałym, które powinny istnieć aż do upływu terminu, na jaki zawarta została umowa, jeśli tylko przedmiot zamówień będzie przez Wykonawcę wykonany w sposób prawidłowy. Także wykonawcy mogą racjonalnie skalkulować wartość zamówienia jedynie wówczas, gdy mogą przewidzieć przez jaki odcinek czasu strony umowy pozostaną nią związane. Z uwagi na powyższe zwracamy się z prośbą o usunięcie przedmiotowych zapisów. Jednocześnie wskazujemy na uprawnienie Zamawiającego do odstąpienia od umowy określone w art. 145 ustawy – Prawo Zamówień Publicznych.

Odpowiedź

W Załączniku nr 5 do SIWZ – Istotne postanowienia umowy - §8 ust. 1 – Zamawiający określił, że: „Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku rozwiązania (w tym odstąpienia) Umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, w wysokości 10% wartości brutto Umowy, wskazanej w § 2 ust. 6 Umowy” Przyczyny odstąpienia od umowy przez Zamawiającego zostały wskazane w Załączniku nr 5 do SIWZ – Istotne postanowienia umowy - § 7 ust. 9, w tym uprawnienie do odstąpienia na podst. art. 145 ustawy Pzp. W związku z powyższym, Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian.                   

 

Pytanie 17

Załącznik nr 5 do SIWZ – Istotne postanowienia umowy - § 8 ust. 2 – Zwracamy się z prośbą o określenie, iż w razie naliczenia kar umownych, Odbiorca każdorazowo wystawi sprzedawcy notę obciążeniową. Informujemy, że kary umowne nie podlegają opodatkowaniu VAT, a w związku z tym, w celu ich udokumentowania nie wystawia się faktur VAT. Dla celów rachunkowych zarówno otrzymanie kary umownej, jak i jej zapłata kwalifikowane są do pozostałej działalności operacyjnej jednostki. Jak bowiem wynika z art. 3 ust. 1 pkt 32 lit. g) ustawy o rachunkowości, przez pozostałe koszty i pozostałe przychody operacyjne rozumie się koszty i  przychody związane z m. in. z odszkodowaniem i karami. Kary te należy ująć w księgach rachunkowych, a odpowiednią formą ich udokumentowania jest nota obciążeniowa. Ponadto informujemy, że ze względu na sposób działania systemu bilingowego, Wykonawca nie ma możliwości rozliczenia naliczonej kary umownej po jej automatycznym potrąceniu.

Odpowiedź

Zamawiający dokonuje zmiany zapisu  w Załączniku nr 5 do SIWZ – Istotne postanowienia umowy - § 8 ust. 2 i przyjmuje on brzmienie: „Kary umowne mogą być potrącane z należnego Wykonawcy wynagrodzenia, na co wykonawca wyraża zgodę. Na tę okoliczność Zamawiający wystawi notę obciążeniową.”

  Patrz zmiana SIWZ z dnia 19.10.2016 r. zamieszczone w zakładce do w/w ogłoszenia.

 

Pytanie 18.

Zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający przekaże dane do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy najpóźniej w dniu podpisania umowy?

Wyłoniony wykonawca będzie potrzebował następujących dokumentów poszczególnych jednostek wskazanych przez Zamawiającego:

- pełnomocnictwo do zgłoszenia umowy

- dokument nadania nr NIP

- dokument nadania nr REGON

- KRS lub inny dokument na podstawie, którego działa jednostka

- dokument potwierdzający umocowanie danej osoby do podpisania umowy sprzedaży energii elektrycznej oraz pełnomocnictwa.

Odpowiedź

Tak, Zamawiający niezwłocznie przekaże wybranemu Wykonawcy niezbędne dane i dokumenty. Patrz pkt. 3.3 ppkt.11 SIWZ.

 

Pytanie 19

Załącznik nr 1 – 1.17 do SIWZ – Zwracamy się z zapytaniem czy wskazane grupy taryfowe dla punktów poboru są obecnie obowiązujące w OSD?

Wyjaśniamy, że w świetle nowych IRiESD Wykonawca nie jest w stanie zmienić grup taryfowych podczas procesu zmiany sprzedawcy (umowa o świadczenie usług dystrybucji zawierana jest na warunkach dotychczasowej umowy kompleksowej/sprzedaży w zakresie warunków technicznych świadczenia usług dystrybucji) zmiana grupy taryfowej powinna nastąpić przed procesem zmiany sprzedawcy lub po przeprowadzeniu procesu zmiany sprzedawcy. Jednocześnie nadmieniamy, że do niektórych OSD mogą być potrzebne dodatkowe informacje nie ujęte w załącznikach. Jednocześnie informuję, że zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych  możliwość zmiany grupy taryfowej powinna dotyczyć wyłączenie grup taryfowych, które zostały ujęte w SIWZ i wycenione w ofercie Wykonawcy. Ponad to powyższa zmiana powodować będzie zastosowanie ceny ofertowej odpowiedniej dla nowej grupy taryfowej. Dodatnie do zamówienia obiektów w innych grupach taryfowych wykracza poza przedmiot zamówienia określony przez Zamawiającego. Wykonawca zwraca się z prośbą o dokonanie stosownej modyfikacji w treści SIWZ.

 

Odpowiedź

Wskazane w Załącznikach nr 1.1 – 1.17 do SIWZ grupy taryfowe dla punktów poboru są obecnie obowiązujące w OSD.

  Kwestia możliwości zmiany grupy taryfowej została opisana w odpowiedzi na pytanie 2.

 

Pytanie 20.

Czy Zamawiający dysponuje tytułem prawnym (akt notarialny, umowa najmu, umowa dzierżawy, itp.) który upoważnia go do swobodnego dysponowania obiektami opisanymi w przedmiocie zamówienia? Informujemy, że brak  takiego tytułu może skutecznie uniemożliwić dalsze czynności związane ze zgłoszeniem umowy sprzedaży energii elektrycznej do lokalnego Operatora Systemu Dystrybucyjnego zgodnie z jego procedurami .

Odpowiedź

Tak, Zamawiający dysponuje tytułem prawnym, który upoważnia go do swobodnego dysponowania obiektami opisanymi w przedmiocie zamówienia. Patrz pkt. 3.3 ppkt. 13) SIWZ.

 

Pytanie 21.

W przypadku punktów poboru energii dla których zmiana sprzedawcy będzie przeprowadzana po raz pierwszy oraz w przypadku punktów poboru energii dla których umowa dystrybucyjna jest zawarta na czas określony oraz braku zgody na zawarcie w udzielonym pełnomocnictwie oświadczenia woli uprawniającego Wykonawcę do zawarcia umowy z OSD lub brak możliwości zawarcia umowy dystrybucyjnej na podstawie oświadczenia woli, Zamawiający powinien wziąć pod uwagę, że Wykonawca będzie mógł zainicjować proces PZS tylko wtedy, gdy do OSD zostanie dostarczona podpisana przez klienta umowa dystrybucyjna. Zgodnie z IRiESD OSD na przygotowanie i przesłanie do klienta umowy dystrybucyjnej ma czas do 21 dni kalendarzowych. Po przesłaniu takiej umowy przez OSD klient powinien ją podpisać i odesłać zwrotnie do OSD. Informujemy, że w przypadku braku zwrotu do OSD umowy dystrybucyjnej i zgłoszenia przez Wykonawcę  procesu zmiany sprzedawcy, taki proces zostanie zweryfikowany negatywnie. W związku z powyższym zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający  przewidział czas niezbędny na zawarcie umowy dystrybucyjnej dla punktów poboru energii dla których umowa dystrybucyjna