MENU

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW Z DNIA 09.02.2018 R.

 

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI NA PYTANIA

z dnia 09.02.2018 r.

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na udzielenie zamówienia publicznego pn. „Kompleksowa sprzedaż paliwa gazowego dla Gminy Suszec oraz podległych jednostek organizacyjnych, w okresie od 01.04.2018 r. do 31.12.2019 r.”

 

W związku z pismem wykonawców o udzielenie odpowiedzi na poniżej przedstawione pytania związane z przygotowaniem oferty na realizację w/w zadania, Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 1 pkt. 3 i ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, udziela następujących, wiążących dla wykonawców wyjaśnień, które udostępnia na stronie internetowej, bez ujawniania źródła zapytania:

 

Pytanie 1:

Wykonawca zwraca się z prośbą o informację czy w formularzu cenowym do ceny jednostkowej netto paliwa gazowego ma zostać doliczony podatek akcyzowy?

 

Odpowiedź:

W formularzu wyceny – w zał. nr 1.1 do SIWZ, w pierwszej tabeli formularza (I. KOSZTY PALIWA GAZOWEGO), w kol. 1, pod oznaczeniem grupy taryfowej, zamawiający zamieścił w nawiasach opis: „bez akcyzy” lub „z akcyzą”.

W związku z powyższym, podatek akcyzowy należy doliczyć do ceny jednostkowej netto w taryfach W-1, W-2 i W-5, tylko tam gdzie znajduje się oznaczenie „z akcyzą”.

Podatek akcyzowy za pobór paliwa gazowego dotyczy tylko czterech punktów poboru gazu, dla których NABYWCĄ jest Gminny Ośrodek Kultury w Suszcu – poz. 11 zał. 1.A do SIWZ.

Pozostałe punkty poboru paliwa gazowego wykazane w zał. 1.A do SIWZ w poz. od 1-10, są zwolnione od akcyzy.

Sposób obliczenia ceny ofertowej został wskazany w pkt. 14 SIWZ.

 

Pytanie 2:

Wykonawca prosi o informację kto jest Operatorem Systemu Dystrybucji  (ze wskazaniem na rejon)?

Odpowiedź:

Operatorem Systemu Dystrybucyjnego dla wszystkich punktów poboru wskazanych w zał. 1.A jest: Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. ul. Marcina Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa, Oddział w Zabrzu.

 

Pytanie 3:

Czy zamawiający wyraża zgodę na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na  otrzymywanie faktur drogą elektroniczną.

 

Pytanie 4:

Wykonawca prosi o podanie na jaki okres zostaliście Państwo zgłoszeni przez firmę ONICO do Operatora, czy na okres zgodny z końcem umowy czyli do 31.03.2018  czy na czas nieokreślony ?

 

Odpowiedź:

Obecne umowy wygasają automatycznie z dniem 31.03.2018 r., nie wymagają wypowiedzenia – zostały zawarte na czas określony.

 

Pytanie 5:

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie III. PROGNOZOWANE OPŁATY DYSTRYBUCYJNE NETTO (ZŁ): w wysokości 257400 – prosimy podać jak to było policzone (najchętniej w tabeli).

Odpowiedź:

Zgodnie z pkt. 3.2.6) SIWZ: „(…) Na potrzeby przeprowadzenia niniejszego postępowania i porównania ofert Wykonawcy w kalkulacji oferty Wykonawcy przyjmą wielkość opłat dystrybucyjnych, wyliczonych przez Zamawiającego w zał. 1.1 do SIWZ”.

W związku z powyższym, wykonawca winien doliczyć w zał. 1.1 do SIWZ, do kosztów związanych z zużyciem paliwa (tabela I) oraz do kosztów abonamentowych (tabela II), wskazane przez zamawiającego szacunkowe (prognozowane) opłaty dystrybucyjne (tabela III) NA POTRZEBY PORÓWNANIA I OCENY OFERT.

Zamawiający informuje, że prognozowane koszty dystrybucyjne zostały wyliczone zgodnie z TARYFĄ NR 6 DLA USŁUG DYSTRYBUCJI PALIW GAZOWYCH  I USŁUG REGAZYFIKACJI SKROPLONEGO GAZU ZIEMNEGO  Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, zatwierdzoną Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRG.DRG-2.4212.71.2017.AIK z dnia 25 stycznia 2018 r.

Koszty te zostały skalkulowane m.in. w oparciu o szczegółowe zasady (wzory) rozliczeń za świadczone usługi dystrybucji wskazane w pkt. 5.3.2 i 5.3.3 w/w taryfy, stawki opłat dystrybucyjnych dla obszaru taryfowego zabrzańskiego określone w pkt. 6.1.6 przedmiotowej taryfy które wykonawca będzie zobowiązany stosować w okresie realizacji umowy, a także prognozowane wielkości zużycia paliwa wskazane w zał. nr 1.A do SIWZ.

Szacunkowa wartość tych kosztów została skalkulowana również zgodnie z postanowieniami art. 34 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp.

 

Pytanie 6:

Czy Zamawiający dla każdego Dyrektora Szkoły  posiada pełnomocnictwo/ nadanie albo inny dokument który mówi o powołaniu na stanowisko tą osobę ?  I czy ta osoba jest upoważniona do udzielania dalszych pełnomocnictw ???

Odpowiedź:

Na podst. art. 16 ust. 1 ustawy Pzp, podmioty wymienione w pkt. 1 SIWZ, wyznaczyły i upoważniły Gminę Suszec do reprezentowania i do przeprowadzenia w ich imieniu i na ich rzecz, wspólnie z Gminą Suszec,  postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na: „Kompleksową sprzedaż paliwa gazowego dla Gminy Suszec oraz podległych jednostek organizacyjnych, w okresie od 01.04.2018r. do 31.12.2019 r.”.

Każda ze stron, czyli każdy podmiot wskazany w pkt. 1 SIWZ, zawrze odrębną umowę na realizację w/w zamówienia z wykonawcą wyłonionym w drodze w/w postępowania przetargowego dla przypisanych mu punktów poboru wskazanych w zał. 1.A do SIWZ.

W/w upoważnienie uprawnia Gminę Suszec do udzielania dalszych pełnomocnictw (również w imieniu pozostałych podmiotów biorących udział we wspólnym zamówieniu)   wykonawcy wyłonionemu w drodze w/w postępowania przetargowego, niezbędnych do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy gazu.

Wykonawca w oparciu o udzielone Pełnomocnictwo udzielone przez zamawiającego, wraz z zawarciem umów sprzedaży paliwa gazowego, zobowiązany będzie do zgłoszenia w imieniu własnym i zamawiającego (czyli każdego podmiotu wskazanego w pkt.1 SIWZ) właściwemu OSD umowy kompleksowej w celu przeprowadzenia zmiany wykonawcy (sprzedawcy) zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz reprezentowania zamawiającego (j.w.) w procesie zmiany wykonawcy (sprzedawcy).

W odniesieniu do wszystkich punktów odbioru obowiązują umowy kompleksowe.

Zmiana wykonawcy (sprzedawcy) nastąpi po raz kolejny w odniesieniu do wszystkich punktów poboru gazu wskazanych w zał. 1.A do SIWZ.

 

 

Pytanie 7:

W zał. nr 6 do SIWZ Istotne postanowienia Umowy, UWAGI pkt 7, Zamawiający nie dopuszcza zamieszczania w umowie zapisów dotyczących naliczania żadnych kar umownych lub opłat. Wskazujecie Państwo min. na przyczynę „korzystania przez Odbiorcę z usług innych dostawców Paliwa gazowego w Miejscu odbioru w okresie obowiązywania Umowy” – jak sobie to Zamawiający wyobraża że z jednym ma umowę a drugi mu dostarcza paliwo gazowe ?

Odpowiedź:

Zamawiający podał przykłady proponowanych zapisów, z którymi spotkał się przy ustalaniu (zatwierdzaniu) umów kompleksowych w poprzednich okresach realizacji zamówienia na sprzedaż paliwa gazowego.  Zamawiający nie korzystał z usług innych dostawców Paliwa gazowego w Miejscu odbioru w okresie obowiązywania Umowy i nie zamierza, jednak z uwagi na fakt, że takie zapisy proponowali wykonawcy, zamawiający wskazuje, że nie wyraża na to zgody.

 

Pytanie 8:

Dlaczego z tytułu winy zerwania umowy przez Zamawiającego wykonawca nie może naliczyć kary ?

Odpowiedź:

Z uwagi na treść art. 483 § 1 Kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. wprowadzenie do umowy zapisów dotyczących zapłaty kary umownej przez Zamawiającego nie jest możliwe, gdyż świadczenie Gminy Suszec jest świadczeniem pieniężnym. Powołany powyżej przepis mówi iż: „Można zastrzec w umowie, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy (kara umowna).”

Przepis art. 36 ust. 1 pkt 16 ustawy Pzp stanowi, że siwz zawiera istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach.

Podkreślić należy, że to zamawiający jest gospodarzem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. To on ustala istotne warunki zamówienia odpowiednio do własnych, obiektywnych i uzasadnionych potrzeb oraz celu prowadzonego postępowania, a nie odwrotnie.

Podkreślić należy, że zamawiający działa w sferze finansów publicznych i dlatego jako dysponent środków publicznych, jest zobowiązany do przestrzegania art. 44 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz do zachowania szczególnej staranności przy określaniu warunków i zasad realizacji przedmiotu zamówienia.

Wykonawcy zainteresowani uczestnictwem w postępowaniu analizują swoje szanse na podstawie wymogów sprecyzowanych przez zamawiającego w ogłoszeniu, czy też w SIWZ.

Tym samym zamawiający podkreśla, iż wykonawca jest zobowiązany w sposób szczegółowy i staranny zapoznać się z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z jej załącznikami, aby ocenić swoje możliwości i zasoby niezbędne do realizacji zamówienia.

 

Pytanie 9:

Informujemy, że zapisy dotyczące kar umownych są nieproporcjonalne i naruszają zasadę równości stron w stosunku cywilnoprawnym w szczególności w odniesieniu do pkt. 7 IPU (Istotne Postanowienia Umowy). Z tych względów Wykonawca zwraca się z prośbą o usunięcie przedmiotowych zapisów.

Odpowiedź:

Wykonawca nie wskazuje w jaki sposób zapisy dotyczące kar umownych są nieproporcjonalne (do czego?) i w jaki sposób naruszają zasadę równości stron.

Zamawiający wykazał w pkt. 7 „Uwaga” zał. nr 6 do SIWZ przykłady zdarzeń, za które, w przypadku ich wystąpienia, wykonawca nie może obciążać Zamawiającego karami i/lub opłatami.

Zamawiający dopuszcza możliwość naliczenia tylko takich opłat,  które wynikają z przepisów prawa i które wykonawca jest zobowiązany stosować wobec zamawiającego, m.in. dot. to naliczenia opłat z tytułu przekroczenia Mocy umownej, zgodnie z zasadami zawartymi w Taryfie Operatora.

W związku z powyższym Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie zapisów wskazanych w pkt. 7 „Uwaga” zał. nr 6 do SIWZ.

 

               

Uwaga:

Udzielone powyżej odpowiedzi nie prowadzą do zmiany treści SIWZ i do zmiany ogłoszenia o w/w zamówieniu. Termin składania ofert wraz z formularzem wyceny (zał. 1.1 do SIWZ) oraz dokumentami wskazanymi na 1 stronie SIWZ, szczegółowo opisanymi w pkt. 6.1 ppkt. 1-6 SIWZ i w pkt. 6.2 ppkt. 1-7SIWZ pozostaje bez zmian  i upływa 14.02.2018 r. godz. 10.00.

 

 

Wójt Gminy

Marian Pawlas