MENU

ZMIANA TREŚCI SIWZ Z DNIA 14.09.2009 R.

                                                                                                                       Suszec, dnia 14.09.2009r.

 

 

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

dotyczy:        Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków

 przy ul. Ogrodowej w Suszcu”

 

        Na podst. art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. Nr 223 poz. 1655 z 2007r. ze zm.), Zamawiający w uzasadnionych przypadkach może, przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ). Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano SIWZ, a jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.

        Z uwagi na to, że poniżej zapisane zmiany treści SIWZ nie prowadzą do zmiany treści ogłoszenia nr 154103-2009 z dnia 11.09.2009 r., termin składania ofert pozostaje bez zmian, tj. upływa w dniu: 29.09.2009 r. o godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego.

        W związku z powyższym, Zamawiający wprowadza zmianę (zmiana została podkreślona) do treści SIWZ, zgodnie z poniższymi postanowieniami, które są wiążące dla wykonawców:

a)     strona tytułowa SIWZ otrzymuje brzmienie:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

 

PRZETARG NIEOGRANICZONY

 

o szacunkowej wartości powyżej 14 000 EURO (art. 40 ust. 2)

 

pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków

przy ul. Ogrodowej w Suszcu”

 

 ZPU / 341 / pn / 28 / 09

 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) zawiera:

-          formularz oferty, zał. nr 1,

-          istotne postanowienia umowy - zał. nr 2,

-          oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - zał. nr 3,

-          wykaz wykonanych usług - zał. nr 4,

-          wykaz osób, - zał. nr 5,

-          Specyfikacja modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Suszcu - zał. nr 6.

 

     Sporządził w dniu 11.09.2009 r.:                       Zatwierdził w  dniu 11.09.2009 r.:

 

Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jej załączników pozostaje bez zmian.