MENU

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW Z DNIA 29.04.2016 R.

 

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI NA PYTANIA

z dnia 29.04.2016 r.

dotyczy:           postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa ul. Deszczowej w Suszcu – Etap II – odcinek wschodni o długości około 225,0mb

 

W związku z pismem wykonawcy o udzielenie odpowiedzi na poniżej przedstawione pytanie związane z przygotowaniem oferty na realizację w/w zadania, zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 1 pkt. 3 i ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych udziela następujących, wiążących dla wykonawców wyjaśnień, które udostępnia na stronie internetowej, bez ujawniania źródła zapytania:

PYTANIE 1:

W pozycji 5.35. przedmiaru robót przewidziano „Układanie rur ochronnych dwudzielnych o średnicy do 110mm w wykopie (zabezpieczenie kabli energetycznych – odcinek B)” w ilości 28 mb. Natomiast z planu sytuacyjnego, opisu technicznego oraz pisemnego uzgodnienia z Przedsiębiorstwem Gospodarki Wodnej i Rekultywacji S.A. (załącznik do dokumentacji projektowej – pismo znak TPD/10193/15 z dnia 24.08.2015 r.) wynika, że należy zabezpieczyć czynny wodociąg o średnicy dn300mm rurą dwudzielną stalową z zastosowaniem płóz dystansowych i manszet uszczelniających.

W związku z powyższym, w celu ujednolicenia opisu przedmiotu zamówienia prosimy o odpowiednie skorygowanie opisu pozycji 5.35 przedmiaru robót i uzupełnienie o informację dotyczącą średnicy rury stalowej.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE:

W odpowiedzi na pytanie Zamawiający potwierdza, iż w pozycji nr 5.35 formularza przedmiaru robót błędnie została wskazana podstawa wyceny oraz opis pozycji. Zgodnie z uzgodnieniem branżowym należy zabezpieczyć czynny wodociąg o średnicy dn300mm. W tym celu należy zastosować stalową rurę dwudzielną dn500mm z płozami dystansowymi i manszetami uszczelniającymi.

W związku z powyższym Zamawiający zmienił zapisy w formularzu w tym zakresie, a także w zakresie opisów pozycji 2.13 – 2.26 oraz 4.33 – 4.34 w których błędnie zamiast odniesienia do odcinka A przebudowywanej drogi zamieszczono odniesienie do odcinka B. Ponadto w formularzu przedmiaru dodano pozycje 8.38 i 8.39.

Aktualny formularz przedmiaru stanowi załącznik do niniejszej odpowiedzi, jak również został wskazany w dokumencie „ZMIANA TREŚCI SIWZ Z DNIA 29.04.2016”, tj. w dokumencie stanowiącym zakładkę do ogłoszenia o w/w zamówieniu zamieszczonego na stronie internetowej zamawiającego (BIP):

Patrz załącznik – poz. 1: FORMULARZ PRZEDMIARU (1.A) ZMIENIONY OBOWIĄZUJĄCY

 

 WÓJT GMINY

MARIAN PAWLAS