MENU

PYTANIA I ODPOWIEDZI DO PRZETARGU UDZIELONE W DNIU 28.09.2009R.

 

Suszec, dnia 28.09.2009 r.

ZPU/341/pn/28/09

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI NA PYTANIA

 

 

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na udzielenie zamówienia publicznego pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków przy ul. Ogrodowej w Suszcu”.

 

 

W dniach 18.09.2009 r. do 23.09.2009 r. do Zamawiającego wpłynęły pisma z prośbą o udzielenie odpowiedzi na poniżej przedstawione pytania, związane z przygotowaniem oferty na realizację w/w zadania

W związku z powyższym, Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień udziela następujących, wiążących dla wykonawców wyjaśnień, które udostępnia na stronie internetowej, bez ujawniania źródła zapytania:

 

PYTANIE 1:

W § 12 wzoru umowy Zamawiający podaje, iż:

„Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i mogą być dopuszczalne tylko w granicach unormowania art. 144 ustawy”

Art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. z 2007 r. Dz. U. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.) nie określa takich „granic”. Zezwala na dokonywanie zmian postanowień umowy, jeśli Zamawiający „przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w SIWZ oraz określił warunki takiej zmiany”. Prosimy zatem o zmodyfikowanie treści SIWZ (zgodnie z art. 38 pzp) określającej warunki zmiany umowy.

Wnosimy o uwzględnienie w powyższych warunkach możliwości zmiany umowy również w przypadku, gdy w trakcie wykonywania prac zaistnieją okoliczności, których nie można było przewidzieć na etapie przetargu, w tym przedłużanie się procedur dotyczących wydawania wymaganych decyzji lub uzgodnień.

 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 1:

Zamawiający wprowadza zmianę treści SIWZ dopisując punkt o treści: „Zamawiający dopuszcza zmiany w umowie w formie pisemnej pod rygorem nieważności, w przypadku wydłużenia się procedur dotyczących wydania wymaganych decyzji lub uzgodnień, jeżeli nie wynikają one z winy Wykonawcy”.

W związku z powyższym dokonuje się zmiany § 12 załącznika nr 2 do SIWZ – Istotnych postanowień umowy, który otrzymuje brzmienie: „Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i są dopuszczalne na podstawie unormowania art. 144 ustawy”

 

PYTANIE 2:

Prosimy o określenie:

a) przewidywanego terminu rozpoczęcia budowy,

b) okresu, w jakim Oferent zobowiązany będzie do sprawowania nadzoru autorskiego (czas budowy + czas rękojmi i gwarancji Wykonawcy Robót).

Okres sprawowania nadzoru ma istotny wpływ na określenie ceny za NA i powinien być jednoznacznie określony, jednakowy dla wszystkich Oferentów, zapewniający tym samym uczciwą konkurencję. Sprawowanie nadzoru np. do końca roku 2012 będzie miało inną cenę, niż konieczność jego sprawowania np. do końca 2015 r. lub jeszcze dłużej. Zamawiający może też sprecyzować warunki sprawowania nadzoru poprzez określenie ilości wymaganych pobytów, podania stawki na pobyt itp.

 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 2:

Przewidywany termin rozpoczęcia robót budowlanych: I kwartał 2011 r.

Przewidywany termin zakończenia robót budowlanych: IV kwartał 2013 r.

Przewidywany czas rękojmi i gwarancji wykonawcy robót budowlanych: 60 miesięcy.

Zakładana ilość pobytów: 45.

 

PYTANIE 3:

Czy rozbudowywana oczyszczalnia znajduje się na terenie lub w pobliżu obszarów Natura 2000?

 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 3:

Rozbudowywana oczyszczalnia nie znajduje się na terenie ani w pobliżu obszarów Natura 2000.

 

PYTANIE 4:

W „Specyfikacji modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Suszcu” ostatnie zdanie poz. 7 w pkt. 1.3 brzmi:

„Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację budowy oraz dokumentację powykonawczą”.

Wnosimy o wykreślenie powyższego zdania, gdyż naszym zdaniem dotyczy ono Wykonawcy Robót na etapie realizacji inwestycji, a nie etapu prac projektowych, będących przedmiotem przetargu.

 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 4:

Przedmiotowy zapis pozostaje w treści „Specyfikacji modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Suszcu”, lecz nie obowiązuje on Wykonawcy prac projektowych.

 

PYTANIE 5:

Jakim terenem dysponuje Zamawiający poza istniejącym pod tak modernizowaną i rozbudowywaną oczyszczalnię. Z załączonych planów sytuacyjnych do SIWZ wynika, że istniejący teren na którym znajduje się obecna oczyszczalnia jest za mały na taką modernizację i rozbudowę zgodnie z przedstawionymi wymaganiami.

 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 5:

Teren przeznaczony na rozbudowę oczyszczalni obejmuje działki: 33, 186/34, 185/34, 415/37, 416/38, 417/41, 418/42 (teren ogrodzony, na którym usytuowana jest istniejąca oczyszczalnia ścieków wraz z zapleczem) oraz działki 465/30, 3041/470, 3043/472, 3045/472, 3047/472, 3049/472, 456/46, 419/45, 454/47, 452/44 (działki strefy ochronnej oczyszczalni).

 

PYTANIE 6:

Jakie osadniki wtórne mają być zastosowane w projekcie

a) czy poziome (st.12 zał. nr 6)

b) czy poziome (st.18 zał. nr 6)

c) czy pionowe

 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 6:

W projekcie maja być zastosowane osadniki wtórne poziome radialne.

 

PYTANIE 7:

W części Specyfikacji modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Suszcu (zał. 6 do SIWZ) opisano w pkt.4 „Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe” dla projektu technicznego dla poszczególnych obiektów a o suszeniu odwodnionego osadu w suszarni solarnej nie? Brak takiego punktu

 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 7:

Temat suszenia odwodnionego osadu w suszarni solarnej jest zawarty w pkt 4.3.5. „Poletka magazynowe odpadów technologicznych” Specyfikacji modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Suszcu (Załącznik nr 6 do SIWZ).

 

PYTANIE 8:

Co z istniejącym budynkiem socjalnym?

 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 8:

Budynek socjalny pozostaje bez zmian.

 

PYTANIE 9:

Wymagana projektowana trwałość urządzeń mechanicznych (np. pomp) 15 lat trudna do dotrzymania skoro piaskowniki są za pompownią.

 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 9:

Rozwiązanie projektowe musi spełniać wymagania ujęte w pkt 5.1.1. „Projektowana trwałość” Specyfikacji modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Suszcu (Załącznik nr 6 do SIWZ).

 

PYTANIE 10:

Trudno będzie uzgodnić mycie pojazdów ściekami oczyszczonymi przez BHP i Sanepid

 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 10:

W przypadku braku uzgodnienia ze strony Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz braku możliwości spełnienia przepisów BHP, zaistnieje konieczność rezygnacji mycia pojazdów ściekami oczyszczonymi.

 

PYTANIE 11:

Czy w zakres dokumentacji projektowej objętej niniejsza ofertą wchodzi budowa kanału odpływowego ścieków oczyszczonych do kanału Branickiego – jeśli w trakcie uzgodnień zajdzie taka konieczność?

 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 11:

Zakres dokumentacji projektowej dotyczącej przetargu, nie obejmuje budowy kanału odpływowego ścieków oczyszczonych do kanału Branickiego

 

PYTANIE 12:

Nie jest możliwe udzielenie gwarancji na uzyskanie minimalnej zawartości 25% s.m. w osadzie odwodnionym na prasie taśmowej i 4% w osadzie zagęszczonym grawitacyjnie, prosimy o rezygnację z tych wymogów lub ich złagodzenie.

 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 12:

Określa się zmianę gwarancji procesowej dotyczącej minimalnej zawartości suchej masy w osadzie odwodnionym i wynosi min. 20% s.m. po prasie taśmowej i 3% w osadzie zagęszczonym grawitacyjnie.

 

PYTANIE 13:

Czy jest ograniczony obszar przewidziany na rozbudowę oczyszczalni?

Czy zaznaczony obrys terenu z numerami ewidencyjnymi działek jest przeznaczony pod modernizację i rozbudowę oczyszczalni?

W granicach istniejącego ogrodzenia oczyszczalni nie będziemy w stanie zaprojektować rozbudowy oczyszczalni zgodnie z SIWZ.

 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 13:

patrz: ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 5

 

PYTANIE 14:

Punkt 5.2 Gwarancje procesowe

Zapis brzmi: „Minimalna zawartość suchej masy w osadzie odwodnionym 25% s.m. przy zawartości zawiesiny ogólnej w odcieku 500 g/m3 i zużyciu polielektrolitów 3 kg/tonę s.m. osadu” natomiast w punkcie 4.3.3 jest zapis „Prasy taśmowe winne być tak dobrane aby zapewnić minimum 20% s.m. w osadzie odwodnionym”. Prosimy o wyjaśnienie, którą wartość należy przyjąć, z uwzględnieniem faktu, że producenci pras taśmowych przy osadzie stabilizowanym tlenowo gwarantują od 18 do 20% s.m. Również zużycie polielektrolitu i uzyskanie zawiesiny w odcieku na w/w poziomie jest niemożliwe.

Proponujemy zapisy:

-     zużycie elektrolitu – 4-6 kg na tonę s.m.o.

-     zawartość zawiesiny ogólnej w odcieku 600 do 1000 g/m3

Takie parametry gwarantują wiodący producenci pras taśmowych.

 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 14:

Określa się zmianę gwarancji procesowej:

- zawartość suchej masy w osadzie odwodnionym: min. 20% s.m. po prasie taśmowej,

- zawartość suchej masy w osadzie zagęszczonym grawitacyjnie: 3% s.m.,

- zawartość zawiesiny ogólnej w odcieku: 500-800 g/m3,

- zużycie polielektrolitów: 3-6 kg/tonę s.m. osadu.

 

 

 

UWAGA!!!!

Załącznik nr 6 do SIWZ – „Specyfikacja modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków” jest dokumentem, który został załączony do przedmiotowego SIWZ-u ze względu na zawartość informacji takich jak: opis stanu istniejącego oczyszczalni ścieków przy ul. Ogrodowej w Suszcu, opis przewidywanej technologii, parametry docelowe itp.

Punkt 1 Załącznika nr 6 do SIWZ w zakresie opisu przedmiotu zamówienia różni się od zapisów punktu 3 SIWZ. Wiążące zapisy w zakresie przedmiotu zamówienia zawiera punkt 3 SIWZ, natomiast pozostałe zapisy Załącznika nr 6 do SIWZ dot. w/w informacji należy uwzględniać przy wycenie ofertowej, z uwzględnieniem zmian wynikających z udzielonych przez Zamawiającego odpowiedzi i wyjaśnień zamieszczonych na stronie internetowej.