MENU

II ZMIANA TREŚCI SIWZ Z DNIA 16.08.2017 R. - UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT I ZMIANA FORMULARZA PRZEDMIARU ROBÓT (ZAŁ. NR1.A)

 

 

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

z dnia 16.08.2017 r.

 

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na udzielenie zamówienia publicznego pn. „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kryrach”.

 

Na podst. art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164  ze zm.), zwanej dalej ustawą, Zamawiający w uzasadnionych przypadkach może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ). Dokonaną zmianę treści specyfikacji zamawiający udostępnia na stronie internetowej.

 

Ze względu na:

 

-           udzielone wykonawcom w dniu 16.08.2017 r. odpowiedzi na pytania dot. realizacji w/w przedmiotu zamówienia oraz dokonane w związku z tym uzupełnienia w dokumentacji projektowej oraz zmiany w FORMULARZU PRZEDMIARU ROBÓT – ZAŁ. NR 1.A (branża ogólnobudowlana) DO SIWZ, wynikające z konieczności doprecyzowania opisu przedmiotu zamówienia na potrzeby jednolitego porównania i oceny ofert,

a także:

-        mając na uwadze konieczność udzielenia Wykonawcom niezbędnego dodatkowego czasu na wprowadzenie zmian w ofertach i prawidłowe przygotowanie ofert,

 

Zamawiający wprowadza zmiany do treści SIWZ, w tym zmiany dotyczące przedłużenia terminu składania ofert do 24.08.2017r. godz. 10:00, zgodnie z poniższymi postanowieniami, które są wiążące dla Wykonawców:

 

1)      pkt 12.11 SIWZ otrzymuje brzmienie:

12.11 Wykonawca winien zamieścić ofertę w dwóch kopertach - wewnętrznej i zewnętrznej, które:

 - będą zaadresowane na zamawiającego oraz będą posiadać oznaczenia: Oferta na  termomodernizację budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kryrach”.

-    Nie otwierać przed 24.08.2017 r. godz. 10.30!

 -  poza oznaczeniami podanymi powyżej, koperta wewnętrzna będzie posiadać nazwę i adres wykonawcy (lub wykonawców występujących wspólnie).

 (…)”

2)      pkt 13 SIWZ otrzymuje brzmienie:

        13.1       Miejsce składania ofert: siedziba zamawiającego – sekretariat (I piętro),

                Termin składania ofert upływa: 24.08.2017 r. o godz. 10.00,

13.2       Miejsce otwarcia ofert: siedziba zamawiającego, sala posiedzeń (I piętro),

                Termin otwarcia ofert: 24.08.2017 r. godz. 10.30.

 

3)    formularz przedmiaru robót -  zał. 1.A (branża ogólnobudowlana) do SIWZ zostaje zmieniony i otrzymuje brzmienie:

PATRZ ZAŁACZNIKI:

POZ. 1 - ZAŁ. 1.A- FORMULARZ PRZEDMIARU ROBÓT (branża ogólnobudowlana) ZMIENIONY OBOWIĄZUJĄCY

 

 4)    zał. nr 8.1 do SIWZ -projekt wraz z załącznikami (w tym plany, rysunki, zakres i lokalizacja robót) – branża ogólnobudowlana zostaje UZUPEŁNIONY o rysunki:

 

 

PATRZ ZAŁĄCZNIKI:

POZ. 2 -  obrobka-attyk- 9D

POZ. 3 -  detal-obudowa-atrium-10D

POZ. 4 -  detal-wykonczenie-okapu-11D

POZ. 5 -  detal-obudowa-wiazarow-12D

(zaw. m.in. informację na temat wykonania obróbek ścian szczytowych i ogniomurów, sposobu montowania haków rynnowych, sposobu wykończenia i obudowy odkrytych elementów więźby dachowej)

 

Uwaga:

Pozostała treść SIWZ i jej załączników pozostaje bez zmian.

W/w zmiany prowadzą do zmiany treści ogłoszenia na w/w postępowanie nr 558760-N-2017                                           z dnia 2017-07-27 r. 

Wykonawcy są zobowiązani do wyceny ofert zgodnie z treścią formularzy przedmiaru robót:

-         zał. 1.A (branża ogólnobudowlana) ZGODNIE ZE ZMIANĄ z dnia 16.08.2017 r.

-         zał. 1.B (instalacja c.o.) w wersji pierwotnej z dnia 27.07.2017 r.

 i tylko te formularze są obowiązujące w przedmiotowym przetargu.

                                                                                                

 

                                                                                                                                 Wójt Gminy

                                                                                                                                      Marian Pawlas