MENU

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSEJ

 

Suszec, dnia 31.07.2013 r.
 
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
 
I.                             Wójt Gminy Suszec, na podstawie art. 92 ust. 2 przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. Nr 113 poz. 759 z 2010 r. ze zm.), informuje, że w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Budowa placu zabaw w Kryrach przy ul. Łoskutowa”,najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:
 
Müller Jelcz Laskowice Sp. z o.o.
ul. Aleja Młodych 40
55-220 Jelcz-Laskowice
 
za cenę: 190.488,50 zł brutto.
 
 
Oferta otrzymała najwyższą ilość punktów (kryterium cena -100%) spośród złożonych ważnych ofert, a wykonawca spełnia wszystkie wymagane warunki do realizacji w/w zamówienia, określone w SIWZ.
 
 
II.            W przedmiotowym postępowaniu zostały złożone 4 oferty, tj.:
OFERTA NR 01 złożona przez:
Moja Sp. z o.o.
ul. Stanisława Okrzei 21
48-130 Kietrz
OFERTA NR 02 złożona przez:
Müller Jelcz Laskowice Sp. z o.o.
ul. Aleja Młodych 40
55-220 Jelcz-Laskowice
OFERTA NR 03 złożona przez:
                Zakłady Gumowe „SEMAG” Sp. z o.o.
ul. Janika 4
41-800 Zabrze
OFERTA NR 04 złożona przez:
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „OPOKA” Sp. z o.o.
ul. Cicha 4/23
43-100 Tychy
 
III.           Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert wraz z punktacją zawiera poniższa tabela:

Numer oferty
Liczba pkt w kryterium Cena-100%
Razem
01
0
0
02
300,00
300,00
03
0
0
04
0
0

 
 
 
Z up. Wójta
 
Z-ca Wójta Gminy
 
Czesław Smusz