MENU

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Suszec, 06.07.2009 r.

 

 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

    Wójt Gminy Suszec, na podstawie art. 92 ust. 2 przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz. U. Nr 223 poz. 1655 z 2007 r. ze zm.), informuje, że   w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.:  ,,Remont odcinka ul. Krzywej w Kobielicach wraz z odwodnieniem, zgodnie z dokumentacją projektową”, najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

 

EUROVIA Polska S.A.

Bielany Wrocławskie

ul. Szwedzka 5

55-040 Kobierzyce

Adres do korespondencji:

ul. Prosta 144

44-203 Rybnik

 

      za cenę: 423.902,94 zł brutto.

 

Oferta otrzymała najwyższą ilość punktów (kryterium cena -100%) spośród złożonych ważnych ofert, a wykonawca spełnia wszystkie wymagane warunki do realizacji w/w zamówienia, określone w SIWZ.

 

W przedmiotowym postępowaniu zostało złożonych pięć ofert tj:

OFERTA NR 01 złożona przez:

EUROVIA Polska S.A.

Bielany Wrocławskie

ul. Szwedzka 5

55-040 Kobierzyce

Adres do korespondencji:

ul. Prosta 144

44-203 Rybnik

OFERTA NR 02 złożona przez:

PRZEDIĘBIORSTWO USŁUGOWO- PRODUKCYJNE „ROL-BUD” Sp.j.

Pastor Kazimierz

ul. Rolna 4

43-262 Kobielice

OFERTA NR 03 złożona przez:

“KEM-TYSKIE DROGI” Sp. z o.o.

ul. Urbanowicka 8

43-100 Tychy

OFERTA NR 04 złożona przez:

FIRMA “STRADA” Maciej Zdziebło

ul. Gagarina 132c

44-268 Jastrzębie- Zdrój

OFERTA NR 05 złożona przez:

„ Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Pszczyna” Sp. z o.o.

ul. Borowikowa 1

43-215 Jankowice

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert wraz z punktacją zawiera poniższa tabela:

 

Numer oferty

Liczba pkt w kryterium

Cena-100%

Razem

01

300,00

300,00

02

278,67

278,67

03

258,45

258,45

04

0

0

05

265,89

265,89