MENU

ZMIANA TREŚCI SIWZ Z DNIA 30.10.2009 R.

 

Suszec, dnia 30.10.2009 r.

 

 

 

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

 

dotyczy:                postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na udzielenie zamówienia publicznego pn. „Remont istniejących dróg będących własnością Gminy Suszec – ulic: Deszczowej i Stawowej (odcinek boczny) oraz Bukowej w Suszcu, zgodnie z dokumentacją projektową”.

 

 

        Na podst. art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. Nr 223 poz. 1655 z 2007r. ze zm.), Zamawiający w uzasadnionych przypadkach może, przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ). Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano SIWZ, a jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.

        Z uwagi na potrzebę wykonania dodatkowych prac w pasie drogowym ul. Bukowej w Suszcu (wycinka drzew), Zamawiający wyłącza z przedmiotu zamówienia zakresu robót dotyczący ul. Bukowej w Suszcu. Powyższe wyłączenie, związane jest ze zmianą treści SIWZ oraz prowadzi do zmiany treści ogłoszenia nr 187563 - 2009 z dnia 26.10.2009 r. na ww. postępowanie.

        W związku z powyższym Zamawiający wprowadza zmiany (zmiany zostały podkreślone) do treści SIWZ, zgodnie z poniższymi postanowieniami, które są wiążące dla Wykonawców:

 

a)         Strona tytułowa SIWZ (nazwa zamówienia) otrzymuje brzmienie:

Remont istniejących dróg będących własnością Gminy Suszec – ulic: Deszczowej i Stawowej (odcinek boczny) w Suszcu, zgodnie z dokumentacją projektową

 

b)         Punkt 3.1 SIWZ otrzymuje brzmienie:

 

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn.: Remont istniejących dróg będących własnością Gminy Suszec – ulic: Deszczowej i Stawowej (odcinek boczny) w Suszcu, zgodnie z dokumentacją projektową”, zwanego dalej zamówieniem.

 

c)         Punkt 3.2 SIWZ otrzymuje brzmienie:

 

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie remontu dróg w sołectwie Suszec, na niżej wymienionych ulicach: Deszczowa i Stawowa (odcinek boczny) w Suszcu.

 

d)         Punkt 13 „h” SIWZ otrzymuje brzmienie:

 

wykonawca winien zamieścić ofertę w dwóch kopertach - wewnętrznej i zewnętrznej, które:

-          będą zaadresowane na zamawiającego, oraz będą posiadać oznaczenia: Oferta na remont istniejących dróg będących własnością Gminy Suszec – ulice: Deszczowa i Stawowa (odcinek boczny) w Suszcu, zgodnie z dokumentacją projektową”. Nie otwierać przed 16.11.2009 r. godz. 10.30.

-          poza oznaczeniami podanymi powyżej, koperta wewnętrzna będzie posiadać nazwę i adres wykonawcy (lub wykonawców występujących wspólnie).

 

W przypadku braku w/w informacji zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia.

Zamawiający nie ponosi również odpowiedzialności za nieterminowe złożenie oferty w przypadku składania oferty za pośrednictwem publicznego operatora pocztowego lub pocztą kurierską a tym samym za jej nie otwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert.

 

e)         Nagłówek załącznika nr 1 do SIWZ (nagłówek) – formularza oferty - otrzymuje brzmienie:

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: „Remont istniejących dróg będących własnością Gminy Suszec – ulic: Deszczowej i Stawowej (odcinek boczny) w Suszcu, zgodnie z dokumentacją projektową”, opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych i w siedzibie Zamawiającego w miejscu publicznie dostępnym oraz na jego stronie internetowej:

f)          §1 załącznika nr 2 do SIWZ – Istotnych postanowień umowy - otrzymuje brzmienie:

W wyniku postępowania o zamówienie publiczne przeprowadzonego w dniu ......................, w trybie przetargu nieograniczonego wg zasad określonych w Ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. Nr 223 z 2007r., poz. 1655 ze zm.) zwanej dalej ustawą, ZAMAWIAJĄCY powierza, a WYKONAWCA przyjmuje do wykonania zamówienie pn.: Remont istniejących dróg będących własnością Gminy Suszec – ulic: Deszczowej i Stawowej (odcinek boczny) w Suszcu, zwane dalej zamówieniem lub przedmiotem umowy, w zakresie i na warunkach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, ofercie WYKONAWCY wraz z formularzem przedmiaru robót i niniejszej umowie.

g)         w związku z powyższą zmianą SIWZ, spowodowaną wyłączeniem remontu ul. Bukowej w Suszcu z zakresu zamówienia, zamawiający zamieszcza poniżej zmienione załączniki: nr 1.A (formularze przedmiaru), nr 6 i nr 7, a także ujednoliconą wersję SIWZ:</