MENU

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW Z DNIA 13.10.2017 R.

 

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI NA PYTANIA

z dnia 13.10.2017r.

 

dotyczy:                 postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na udzielenie zamówienia publicznego pn. „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kryrach”

 

                W związku z prośbą wykonawców o udzielenie odpowiedzi na poniżej przedstawione pytania związane z przygotowaniem oferty na realizację w/w zadania, zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 1 pkt. 3 i ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych udziela wiążących dla wykonawców wyjaśnień, które udostępnia na stronie internetowej, bez ujawniania źródła zapytania:

 

Pytanie 1:

Prosimy o wyjaśnienie jaki jest priorytet ważności elementów dokumentacji przetargowej w przypadku występowania błędów lub rozbieżności ? Projekt, specyfikacja, przedmiar ?

ODPOWIEDŹ:

 

                          Wykonawca jest zobowiązany do złożenia oferty m.in. zgodnie z:

                               -              pkt. 12.4 SIWZ: Wraz z ofertą należy złożyć wypełnione i podpisane formularze stanowiące zał. 1.A i 1.B do SIWZ, zgodnie z postanowieniami określonymi w pkt. 14 SIWZ (dla jednolitego porównania i oceny ofert). Ponadto, wykonawca jest zobowiązany do złożenia wraz z ofertą wypełniony i podpisany zał. 1.C do SIWZ, zgodnie z postanowieniami określonymi w pkt. 3.3 i 6.4.3) SIWZ;

                               -              pkt. 14.3 lit. b) SIWZ: wykonawca, bez uprzedniej zgody zamawiającego, nie może usuwać /lub dodawać nowych pozycji do formularza, zmieniać zakresu robót opisanych w danej pozycji. Dokonanie takich czynności spowoduje odrzucenie oferty z postępowania, z zastrzeżeniem pkt 14.9 SIWZ;

                               -              pkt. 14.7 SIWZ: Wykonawca jest zobowiązany do złożenia oferty zgodnie z postanowieniami SIWZ. Jeżeli przed terminem składania ofert nastąpi zmiana treści SIWZ i jej załączników, na skutek udzielonych wykonawcom wyjaśnień na pytania lub innych okoliczności, to wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia wprowadzonych przez zamawiającego zmian w swojej ofercie, zgodnie z wytycznymi określonymi w dokumentach wprowadzających zmiany do treści SIWZ. Zmiany te będą zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego, w zakładkach do ogłoszenia na przedmiotowe zadanie;

 

W przypadku wystąpienia błędów lub rozbieżności w dokumentacji projektowej na etapie realizacji zamówienia, zamawiający będzie postępował zgodnie z postanowieniami określonymi w pkt. 18.2 SIWZ oraz w § 8 ust. 5-8 – zał. 7 do SIWZ.

 

Pytanie 2:

Prosimy o informację czy w/w zamówienie publiczne jest dofinansowane ze środków unijnych ?

 

ODPOWIEDŹ:

                        Tak. Informacja ta została wskazana w pkt. 3 SIWZ:

„Na realizację w/w zamówienia Zamawiający zawarł umowę o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020”,

                        oraz w OGŁOSZENIU O ZAMÓWIENIU nr 595279-N-2017 z dnia 2017-09-29 r. 

 

Pytanie 3:

Prosimy o informację czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie tynku o grubości ziarna 1,5mm. Wskazana w przedmiarach grubość 1 mm jak również rodzaj tynku ogranicza system ociepleń do jednego konkretnego producenta.

ODPOWIEDŹ:

Wymagana grubość ziarna to 1,5 mm. Wartość 1mm pojawiła się w poz. 58 jako analogia. Dla całości elewacji wymagana jest grubość ziarna 1,5 mm, również w poz. 68,69.

Patrz zmiana treści SIWZ z dnia 13.10.2017 r., w tym zmiana Formularza przedmiaru robót - zał. 1.A (branża ogólnobudowlana), zamieszczona w zakładce do w/w zamówienia (zmiany zostały oznaczone kolorem czerwonym).

Pytanie 4:

Prosimy również o wyjaśnienie dotyczące pozycji 57 przedmiaru robót i szczegółu z rysunku 12/D dotyczy materiału pod nazwą płyta podtynkowa z granulatu szklanego. Prosimy o podanie parametrów technicznych oraz wszystkich niezbędnych informacji. Wskazany materiał również ogranicza wybór do jednego konkretnego producenta. Pragniemy zasygnalizować, że taka praktyka jest niezgodna z ustawa PZP. Prosimy o wskazanie produktu równoważnego jaki może być zastosowany dla tego elementu wraz ze szczegółami konstrukcyjnymi.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający dokonał zmiany opisu w poz. 57 zał. 1.A do SIWZ.

Ponadto Zamawiający w tym zakresie poprawia rysunki 11D i 12D. Przy wycenie przedmiotu zamówienia należy brać pod uwagę zmienione z dniem 13.10.2017 w/w załączniki.

W związku z naniesionymi zmianami, wybór materiału dot. płyty podtynkowej nie ogranicza się do jednego producenta.

Patrz zmiana treści SIWZ z dnia 13.10.2017 r., w tym zmiana Formularza przedmiaru robót - zał. 1.A (branża ogólnobudowlana) oraz zmiana rysunków 11D i 12D zamieszczona w zakładce do w/w zamówienia (zmiany zostały oznaczone kolorem czerwonym).

Pytanie 5:

Pragniemy również zwrócić Państwa uwagę że wymagania z pozycji przedmiaru 68, 69 dotyczące elementów systemu BSO są nieprecyzyjne gdyż siatka zbrojąca nie jest elementem systemu dociepleniowego.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający wykreślił w treści ostatniego zdania zawartego w opisie poz. 68,69 zał. 1.A do SIWZ wyrażenia „siatka zbrojąca”. Wyrażenie to zostało też wykreślone w zał. 1.C do SIWZ.

Patrz zmiana treści SIWZ z dnia 13.10.2017 r., w tym zmiana Formularza przedmiaru robót - zał. 1.A (branża ogólnobudowlana) oraz zał. 1.C do SIWZ, zamieszczona w zakładce do w/w zamówienia (zmiany zostały oznaczone kolorem czerwonym).

 

Pytanie 6:

Prosimy również o wyjaśnienie dotyczące pozycji 68 przedmiaru robót. Pozycja ta nie określa grubości ziarna tynku silikonowego. Czy grubość ziarna 1,5 mm będzie odpowiadająca oczekiwaniom Zamawiającego ?

ODPOWIEDŹ:

Wymagana grubość ziarna tynku silikonowego to 1,5 mm. Patrz odpowiedź na pytanie nr 3.

Patrz zmiana treści SIWZ z dnia 13.10.2017 r., w tym zmiana Formularza przedmiaru robót - zał. 1.A (branża ogólnobudowlana), zamieszczona w zakładce do w/w zamówienia (zmiany zostały oznaczone kolorem czerwonym).

 

Pytanie 7:

Prosimy o potwierdzenie rodzaju tynku w pozycji 59 przedmiaru robót. Materiał jest rozbieżny z pozostałą częścią wyprawy elewacyjnej.

ODPOWIEDŹ:

Wymagany jest tynk silikonowy. Zamawiający dokonał zmiany opisu poz. 59 zał. 1.A do SIWZ. Patrz zmiana treści SIWZ z dnia 13.10.2017 r., w tym zmiana Formularza przedmiaru robót - zał. 1.A (branża ogólnobudowlana), zamieszczona w zakładce do w/w zamówienia (zmiany zostały oznaczone kolorem czerwonym).

Pytanie 8:

Wykonawca zgłasza w przedmiarze brak masy podkładowej pod tynk na obudowie konstrukcji dachu.

 

ODPOWIEDŹ:

Masa podkładowa została dodana do zakresu zadania w opisie poz. 59 zał. 1.A do SIWZ. Patrz zmiana treści SIWZ z dnia 13.10.2017 r., w tym zmiana Formularza przedmiaru robót - zał. 1.A (branża ogólnobudowlana), zamieszczona w zakładce do w/w zamówienia (zmiany zostały oznaczone kolorem czerwonym).

 

Uwaga:

W związku z udzielonymi powyżej wyjaśnieniami Zamawiający:

1.WYDŁUŻYŁ TERMIN SKŁADANIA OFERT DO DNIA 24.10.2017 R. DO GODZ. 10.00 (patrz ogłoszenie o zmianie treści SIWZ oraz o zmianie ogłoszenia o zamówieniu zostało zamieszczone na stronie internetowej w zakładce do w/w zamówienia).

2.Zmienił zał. 1.A do SIWZ; zał.  1.B do SIWZ pozostaje bez zmian.

3.Zmienił zał. 1.C do SIWZ.

4.Poprawił rys. 11D i 12D stanowiące część dokumentacji projektowej zawartej w zał. 8.1do SIWZ

 

Ponadto, zamawiający dokonał zmiany warunku udziału w postępowaniu w zakresie wiedzy i doświadczenia wskazanego w pkt. pkt 5.1.2) lit. c) ppkt.1 SIWZ, w związku z czym dokonał również zmiany zał. nr 4 do SIWZ

 

 

  Wójt Gminy

             Marian Pawlas