MENU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 Suszec: Zimowe utrzymanie gminnych dróg, chodników, placów i parkingów oraz powiatowych dróg i chodników na terenie Gminy Suszec w sezonie zimowym 2014/2015

Numer ogłoszenia: 214999 - 2014; data zamieszczenia: 10.10.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Suszec , ul. Lipowa 1, 43-267 Suszec, woj. śląskie, tel. 32 44993050, faks 32 4493051.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.suszec.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zimowe utrzymanie gminnych dróg, chodników, placów i parkingów oraz powiatowych dróg i chodników na terenie Gminy Suszec w sezonie zimowym 2014/2015.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: ZGODNIE Z PKT. 3 SIWZ: 3. Opis przedmiotu zamówienia: 3.1 Przedmiotem zamówienia jest: Zimowe utrzymanie gminnych dróg, chodników, placów i parkingów oraz powiatowych dróg i chodników na terenie Gminy Suszec w sezonie zimowym 2014/2015, zwane dalej zamówieniem. 3.2 Przedmiot zamówienia obejmuje zimowe utrzymanie gminnych dróg, chodników, placów i parkingów oraz powiatowych dróg i chodników na terenie Gminy Suszec w sezonie zimowym 2014/2015 przez okres: od podpisania umowy do 31.03.2015 r., na 11 - tu wydzielonych rejonach i przypisanych im ulicach, placach lub chodnikach, określonych w załącznikach od nr 9 - 19c) załączonych do niniejszej SIWZ, w sposób graficzny oraz z wyodrębnieniem nazw ulic przynależnych do danego rejonu. Każdy z wydzielonych rejonów stanowi odrębną część zamówienia - zadanie. 3.3 Przedmiot zamówienia obejmuje niżej wymienione rejony (zadania): Rejon 1(zadanie 1) - Suszec I - zał. nr 9 do SIWZ Rejon 2 (zadanie 2) - Suszec II - zał. nr 10 do SIWZ Rejon 3 (zadanie 3) - Rudziczka - zał. nr 11 do SIWZ Rejon 4 (zadanie 4) - Kobielice - zał. nr 12 do SIWZ Rejon 5 (zadanie 5) - Radostowice - zał. nr 13 do SIWZ, Rejon 6 (zadanie 6) - Kryry - zał. nr 14 do SIWZ Rejon 7 (zadanie 7) - Mizerów - zał. nr 15 do SIWZ Rejon 8 (zadanie 8) - Parkingi, place, inne - zał. nr 16 a) - c) do SIWZ, Rejon 9 (zadanie 9) - Suszec - trasa MZK - zał. nr 17 do SIWZ, Rejon 10 (zadanie 10) - Chodniki - zał. nr 18 a) - d) do SIWZ, Rejon 11 (zadanie 11) - ulica Wyzwolenia, Lipki i Piaskowa - zał. nr 19 a) - c) do SIWZ. 3.4 Poprzez zimowe utrzymanie dróg w REJONACH OD 1 DO 10 rozumie się: a) powiadomienie o prowadzeniu akcji czynnej i utrzymywanie kontaktu telefonicznego z koordynatorem akcji, 24 godz. na dobę, co oznacza, że: - wykonawca musi być w dyspozycji sprzętowej i osobowej 24 godz. na dobę, - czas reakcji na każde wezwanie zamawiającego (koordynatora) nie może być dłuższy niż 0,5 h od momentu wezwania, - przez cały okres wykonywania przedmiotu zamówienia wykonawca oraz osoby wyznaczone do odśnieżania muszą być wyposażeni w środki łączności przewodowej (dotyczy siedziby wykonawcy i miejsc zamieszkania osób wyznaczonych do odśnieżania) jak i bezprzewodowej (telefon komórkowy-warunek konieczny), co pozwoli na stały, 24 godz. na dobę kontakt z Zamawiającym; Wykonawca jest zobowiązany do udostępnienia tych numerów Zamawiającemu, b) bieżące odśnieżanie ulic, c) usuwanie gołoledzi i gładzi śniegowej z zastosowaniem środków uszorstniających, z zastrzeżeniem pkt. 15 SIWZ, które należy stosować w niebezpiecznych miejscach, tj. na zakrętach, w rejonie skrzyżowań, na podjazdach, lub w miejscach wyznaczonych przez Zamawiającego. Gołoledź należy usuwać przy użyciu: - piasku, stale - w miejscach wyżej wymienionych, lub - środków chemicznych w postaci stałej lub zwilżonej (soli drogowej typu chlorek sodu lub magnezu lub wapnia) - na żądanie Zamawiającego w wyznaczonych miejscach, - mieszaniny piasku i w/w środków chemicznych - na żądanie Zamawiającego w wyznaczonych miejscach. Gładź śniegową (utwardzoną, ujeżdżoną warstwę śniegu) należy usuwać poprzez posypywanie kruszywem naturalnym lub sztucznym o uziarnieniu do 4 mm, d) trakcie realizacji zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do oznakowania pojazdów oraz postępowania zgodnie z -Instrukcją oznakowania robót w pasie drogowym- i przepisami BHP. Za szkody powstałe z tytułu nieprawidłowego oznakowania robót lub nieprzestrzegania przepisów BHP odpowiedzialny jest Wykonawca, e) do obowiązków wykonawcy będzie należało również cotygodniowe informowanie Zamawiającego o przebiegu prowadzenia akcji w postaci dostarczenia protokołu pracy potwierdzonego przez Koordynatora akcji. Protokół powinien zawierać: - datę prowadzenia prac, - rodzaj wykonanej pracy, - ilość godzin (z dokładnością do 15 minut), - imię i nazwisko operatora, - miejsce pracy, np.: Data Rodzaj pracy Liczba godzin Operator Miejsce pracy Podpis koordynatora 10.12.2014 odśnieżanie 2 h 12:30 - 14:30 Adam Kowalski Suszec - Grabówki 11.12.2014 posypywanie 3 h 45 m 6:00 - 9:45 Krzysztof Nowak Suszec Stary Potwierdzony przez koordynatora akcji protokół należy złożyć w każdy poniedziałek do referatu Infrastruktury Technicznej i Inwestycji w Urzędzie Gminy Suszec w godz. od 7.30 do 15.30. W przypadku jednoczesnej pracy kilku jednostek w różnych miejscach, Wykonawca wykazuje ten fakt w protokole, który będzie podstawą rozliczenia ich czasu pracy oddzielnie. 3.5 Poprzez zimowe utrzymanie dróg w REJONIE 11, należy rozumieć: a) prowadzenie zimowego utrzymania dróg zgodnie z wytycznymi określonymi w pkt. 3.4 lit. a, c, d, e SIWZ, b) prowadzenie czynności, zgodnie z przynależnym standardem dla każdej należącej do tego rejonu drogi, wykazanej w załączniku nr 19 a) i b) do niniejszej specyfikacji (wykaz dróg), oraz zgodnie z zasadami odśnieżania i usuwania śliskości zimowej na drogach powiatowych, określonymi w załączniku nr 19 c) do niniejszej specyfikacji. 3.6 Na każdy rejon, określony w pkt. 3.3 SIWZ Zamawiający podpisze z wykonawcą odrębną umowę. W związku z tym: - odbiór będzie dokonywany protokolarnie, odrębnie dla każdego rejonu, - Wykonawca będzie zobowiązany dla każdego rejonu oddzielnie wystawić odrębne rozliczenie i fakturę za wykonany zakres usług na danym rejonie. 3.7 Przedmiot zamówienia obejmuje również wszystkie obowiązki wykonawcy wymienione w istotnych postanowieniach umowy - stanowiących załącznik nr 2 do SIWZ. Wykonawca jest zobowiązany do ich uważnego przeanalizowania i zapoznania się z zakresem przedmiotu zamówienia. Zaleca się dokonanie wizji w terenie. 3.8 Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): Kod CPV Nazwa 90620000-9 Usługi odśnieżania 90630000-2 Usługi usuwania oblodzeń.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 11.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.03.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: ZAMAWIAJĄCY NIE WYMAGA ZŁOŻENIA WADIUM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia z art. 22 ust. 1 ustawy, na podstawie art. 44 ustawy, stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony w sytuacji, gdy wykonawca wykaże wykonanie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanie usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie: - wymagane minimum: DLA REJONÓW OD 1 DO 10 - wykonanie jednej usługi odpowiadającej swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, realizowanej przez minimum cały sezon zimowy (min. 4 miesiące), DLA REJONU 11 - wykonanie jednej usługi obejmującej odśnieżanie dróg w min. III standardzie określonym w zał. 19 c) do niniejszej SIWZ przez cały sezon zimowy (min. 4 miesiące), Jeżeli w dokumencie potwierdzającym należyte wykonanie zamówienia zakres rzeczowy i wartościowy nie został jasno wykazany, wykonawca winien zakres ten określić w zał. nr 6 w kol. 2, aby zamawiający mógł dokonać oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony w sytuacji, gdy wykonawca wykaże, że dysponuje: - wymagane minimum: wykonawca musi dysponować n/w narzędziami i urządzeniami technicznymi) na każdym rejonie oddzielnie!, z zastrzeżeniem: pojazdy do odśnieżania muszą posiadać dopuszczenie do ruchu oraz posiadać napęd na 4 koła!!, tj. wykonawca jest zobowiązany dysponować na każdym rejonie, na który składa ofertę, oddzielnym kompletem wymaganych narzędzi i urządzeń technicznych, co oznacza, że wykonawca nie może np. dysponować jednym pługiem i złożyć ofertę na 3 rejony, ale musi dysponować min. 3 pługami - wykazane narzędzia i urządzenia techniczne nie mogą się powtarzać ani na danym rejonie ani na innym rejonie, na który wykonawca składa ofertę. DLA REJONÓW OD 1 DO 9: wariant 1: piaskarko-solarka z pługiem (tj. nośnik + osprzęt) - 1 szt. lub wariant 2: pojazd (nośnik) - 1 szt. i rozrzutnik: piaskarko - solarka - 1szt. i pług - 1 szt. DLA REJONU 10: pojazd (nośnik) - 3 szt. (w tym min. dwa pojazdy o masie własnej do 2100 kg i maksymalnym rozstawie kół tylnych 1650 mm) i rozrzutnik: piaskarka - 3 szt. i pług - 3 szt.(pługi o maksymalnej szerokości roboczej 2000 mm z możliwością obustronnego sterowania lemiesza (kierunek prawy i lewy). Pług powinien posiadać elastyczną wymienną listwę zgarniającą zabudowaną na sprężynowym wychylnym zaczepie) W przypadku braku możliwości bezpośredniego dojazdu w/w pojazdem do chodnika, wykonawca powinien odśnieżać chodniki ręcznie lub za pomocą lekkiego specjalistycznego sprzętu mechanicznego. Zamawiający nie dopuszcza możliwości wjeżdżania ciężkim pojazdem (np. traktor) na chodniki. Za wszelkie uszkodzenia powstałe na chodnikach (obłamane krawędzie, doły na powierzchni chodnika itp.) będzie odpowiedzialny Wykonawca, tj. Wykonawca będzie zobowiązany do naprawy chodników po okresie zimowym na własny koszt. Przed rozpoczęciem odśnieżania, tj. w dniu podpisania umowy, Przedstawiciele stron dokonają oględzin chodników w terenie i na tą okoliczność zostanie sporządzony protokół przekazania. DLA REJONU 11: wariant 1: piaskarko-solarka z pługiem (tj. nośnik + osprzęt) - 2 szt. i pojazd wyposażony w pług wirnikowy - 1 szt. lub wariant 2: pojazd (nośnik) - 2szt. i rozrzutnik: piaskarko - solarka - 2 szt. i pług - 2 szt. i pojazd wyposażony w pług wirnikowy - 1 szt.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony w sytuacji, gdy wykonawca wykaże, że dysponuje: 1) wymagane minimum: wykonawca przy realizacji przedmiotowego zamówienia musi dysponować co najmniej: JEDNĄ OSOBĄ dla każdego REJONU 1 - 9 oddzielnie, SZEŚCIOMA OSOBAMI dla REJONU 10, W TYM: - min. 3 osoby do obsługi sprzętu do odśnieżania - min. 3 osoby do odśnieżania ręcznego DWOMA OSOBAMI dla REJONU 11. 2) w wykazie nr 8 Wykonawca wskaże kategorie prawa jazdy lub inne dokumenty (w kolumnie kwalifikacje zawodowe) uzyskane przez osoby wypisane w tym załączniku, potwierdzające, iż mogą obsługiwać sprzęt wskazany w kolumnie pn. zakres wykonywanych czynności 3) wykonawca jest zobowiązany dysponować na każdym rejonie, na który składa ofertę, oddzielnym zespołem pracowników; do obsługi sprzętu do odśnieżania i do odśnieżania ręcznego nie mogą zostać wyznaczone te same osoby ani na danym rejonie ani na innym rejonie, na który wykonawca składa ofertę

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia z art. 22 ust. 1 ustawy, na podstawie art. 44 ustawy, stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • określenie dostaw lub usług, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o dostawach lub usługach niewykonanych lub wykonanych nienależycie
  zgodnie z pkt.III.3.2 niniejszego ogłoszenia;
 • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

ZGODNIE Z PKT. 8.2.1 a) SIWZ: 8.2 Oświadczenia i dokumenty, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania: 1. W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków określonych w pkt 8.1 lit. a) - e) SIWZ, należy przedłożyć: a) oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy, na podstawie art. 44 ustawy) - zał. nr 3, ZGODNIE Z PKT.8.2.4 - 8.2.12 SIWZ: 4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 5. Dokumenty, o których mowa w pkt 8.2.1 i 8.2.2 SIWZ muszą być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonej (na każdej zapisanej stronie kopii)- za zgodność z oryginałem- przez wykonawcę, z zastrzeżeniem pkt 8.2.6 - 8.2.10 SIWZ. Za konieczne a jednocześnie wystarczające będzie złożenie na kopii własnoręcznego podpisu poprzedzonego dopiskiem: -za zgodność z oryginałem- przez osobę(-y) uprawnioną(-e) do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy. Za osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawców uznaje się osoby wymienione jako uprawnione do składania oświadczeń woli: -w prowadzonych przez sądy rejestrach, -w CEiDG, -osoby legitymujące się odpowiednim pełnomocnictwem, -uchwałach lub umowach spółki (dot. spółki cywilnej). 6. Wypełnione załączniki nr 1, 3, 5 do SIWZ należy złożyć w oryginale. 7. Jeżeli upoważnienie do podpisania i złożenia oferty nie wynika z dokumentów złożonych w ofercie, do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w formie oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie. 8. W przypadku składania jednej oferty przez dwa lub więcej podmiotów (wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia np. konsorcja, spółki cywilne) oferta spełniać musi następujące wymagania: - oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich wykonawców występujących wspólnie, - przedsiębiorcy występujący jako spółka cywilna zobowiązani są do załączenia pełnomocnictwa w formie oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie, w przypadku ustanowienia pełnomocnika, oraz wypisu z umowy spółki cywilnej lub uchwały wspólników (w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność), w celu przedstawienia zakresu i sposobu reprezentacji wykonawcy w postępowaniu, - wykonawcy występujący wspólnie (np. konsorcjum firm), zobowiązani są do załączenia pełnomocnictwa w formie oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie, w którym wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy, - treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania, - pełnomocnictwo musi być załączone do oferty i podpisane przez upełnomocnionych przedstawicieli wszystkich wykonawców lub samych wykonawców, - wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem, - wypełniając formularz ofertowy, jak również inne dokumenty powołujące się na Wykonawcę, w miejscu np. nazwa i adres Wykonawcy, należy wpisać dane wykonawców występujących wspólnie, a nie pełnomocnika wykonawców. 9. W przypadku składania jednej oferty przez dwa lub więcej podmiotów (wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia np. konsorcja, spółki cywilne) dokumenty określone w pkt 8.2.1 lit. b) - d) będą oceniane łącznie, pozostałe dokumenty określone w pkt. 8.2.2 lit. a) - c) wykonawcy składają z osobna; oświadczenie wymagane zgodnie z pkt. 8.2.1 lit. a) SIWZ winno zostać złożone przez każdego wykonawcę z osobna lub przez pełnomocnika w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 10. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty. 11. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym oraz osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia. 12. ZAMAWIAJĄCY, W CELU OCENY, CZY WYKONAWCA BĘDZIE DYSPONOWAŁ ZASOBAMI INNYCH PODMIOTÓW W STOPNIU NIEZBĘDNYM DLA NALEŻYTEGO WYKONANIA ZAMÓWIENIA ORAZ OCENY, CZY STOSUNEK ŁĄCZĄCY WYKONAWCĘ Z TYMI PODMIOTAMI GWARANTUJE RZECZYWISTY DOSTĘP DO ICH ZASOBÓW, ŻĄDA ZŁOŻENIA W SZCZEGÓLNOŚCI: a) PISEMNEGO (W ORYGINALE) ZOBOWIĄZANIA tych podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia (art. 26 ust. 2b Pzp), zawierającego w treści informacje dotyczące w szczególności: - zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, - sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, - charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem, - zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. Uwaga: WYMAGANE POWYŻEJ INFORMACJE, MOGĄ BYĆ ZAWARTE W INNYCH DOKUMENTACH ZŁOŻONYCH WRAZ Z W/W ZOBOWIĄZANIEM DO OFERTY. ZGODNIE Z PKT. 8.2.14 SIWZ: a) wykonawca może złożyć jedną ofertę, b) ofertę należy złożyć zgodnie z treścią zał. nr 1 do SIWZ; oferta winna być podpisana przez osoby (osobę) uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy (podpis(y) winien być opatrzony pieczęcią imienną osoby (osób) uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy, a w przypadku braku pieczęci należy złożyć czytelny podpis określający imię i nazwisko w/w osoby (osób), c) jeżeli upoważnienie osób podpisujących ofertę nie wynika bezpośrednio z dokumentów dołączonych do oferty (tj. nie wynika wprost z dokumentów stwierdzających status prawny wykonawcy), to do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w formie oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie, zgodnie z postanowieniami określonymi w pkt 8.2.5, 8.2.7 i 8.2.8 SIWZ,

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

ZGODNIE Z PKT.21.1 - 21.3 SIWZ: 21.1. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego przedstawia zał. nr 2 do SIWZ. Zamawiający zawiera umowę z oferentem, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy, albo 10 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób, z zastrzeżeniem pkt 19 SIWZ, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie przedmiotu zamówienia przed upływem w/w terminów, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia zostanie złożona tylko jedna oferta. Wszelkie przyszłe zobowiązania wykonawcy związane z umową będą wynikały z ustaleń oraz zobowiązań wynikających z propozycji zawartych w ofercie i umowie. 21.2.1.ZMIANY OGÓLNE: a) zmiana adresu/siedziby/konta/firmy Zamawiającego/Wykonawcy, b) zmiana osób reprezentujących Zamawiającego/Wykonawcę, c) zmiana będąca skutkiem poprawy oczywistej omyłki, d) zmiany wynikające z zapisów §5 zał. nr 2 do SIWZ. 21.2.2. INNE ZMIANY DOPUSZCZALNE NA PODSTAWIE ART. 144 USTAWY: a) w zakresie przedmiotu zamówienia w następujących przypadkach: - zmiany ilości godzin akcji czynnej przewidywanych do przepracowania na danym rejonie (1 - 11), wynikającej z postanowień określonych w §6 zał. nr 2 do SIWZ, b) w zakresie wynagrodzenia wykonawcy w następujących przypadkach: - zmiany wysokości wynagrodzenia wykonawcy wynikającej z postanowień określonych w §6 zał. nr 2 do SIWZ, c) w zakresie umówionego terminu wykonania zamówienia w następujących przypadkach: - przedłużenie procedury przetargowej, - działania sił natury, uznanego za stan klęski żywiołowej, - wydłużenia okresu zimowego, tj. wydłużające się niesprzyjające warunki atmosferyczne, wymagające konieczności kontynuowania usług, jednak nie dłużej, niż o czas trwania tych niesprzyjających warunków, - zmiany umówionego terminu wykonania zamówienia, wynikającej z postanowień określonych w §6 zał. nr 2 do SIWZ, d) w zakresie przedmiotu zam