MENU

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 Suszec, dnia 19.03.2014 r.

 INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

I.                             Wójt Gminy Suszec, na podstawie art. 92 ust. 2 przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), informuje, że w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Remont cząstkowy dróg gminnych na terenie Gminy Suszec - 2014r.”, najkorzystniejszą ofertę:

 

na zadanie nr 1 Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi,

oraz

na zadanie nr 2 Inne roboty remontowe dróg,

 

złożyła firma:

 

PETBUD Sp. z o. o. 43-262 Radostowice, ul. Dworcowa 61

 

za cenę za zadanie 1: 153.378,54 zł brutto;

za cenę za zadanie 2: 100.620,27 zł brutto;

 

Oferta otrzymała najwyższą ilość punktów (kryterium cena -100%) spośród złożonych ważnych ofert, a wykonawca spełnia wszystkie wymagane warunki do realizacji w/w zamówienia, określone w SIWZ. Każde zadanie było oceniane oddzielnie.

 

II.            W przedmiotowym postępowaniu zostały złożone 4 oferty tj:

 

OFERTA NR 01 złożona przez:

P.U.H. „DOMAX” Arkadiusz Mika; ul. Grabińska 8, 42-283 Boronów

OFERTA NR 02 złożona przez:

Firma STRADA Maciej Zdziebło; 44-268 Jastrzębie Zdrój; ul. Gagarina 132 c

OFERTA NR 03 złożona przez:

PETBUD Sp. z o. o.; 43-262 Radostowice, ul. Dworcowa 61

OFERTA NR 04 złożona przez:

Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Wodzisławiu  Śl.; ul. Marklowicka 23 F; 44-300 Wodzisław Śląski

 

 

III.           Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert wraz z punktacją zawiera poniższa tabela:

 

Numer oferty

Liczba pkt w kryterium

Cena-100%

ZADANIE 1

Razem

ZADANIE 1

Liczba pkt w kryterium

Cena-100%

ZADANIE 2

Razem

ZADANIE 2

01

214,56

214,56

brak oferty

02

260,22

260,22

brak oferty

03

300,00

300,00

300,00

300,00

04

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

Wójt Gminy

 

Marian Pawlas