MENU

UWAGA!!! ZMIANA TREŚCI SIWZ Z DNIA 22.12.2016 - W TYM ZMIANA ZAŁĄCZNIKÓW DO SIWZ

Suszec, dnia 22.12.2016 r.

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na udzielenie zamówienia publicznego pn. Kompleksowa sprzedaż paliwa gazowego dla Gminy Suszec oraz podległych jednostek organizacyjnych, w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

 

Na podst. art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), zwanej dalej ustawą, Zamawiający w uzasadnionych przypadkach może, przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ)

 

Z uwagi na:

-         udzielone wykonawcom w dniu 22.12.2016 r. odpowiedzi na pytania dot. realizacji w/w przedmiotu zamówienia,

Zamawiający wprowadza zmiany do treści SIWZ, w tym zmiany dotyczące przedłużenia terminu składania ofert do 04.01.2017 r. godz. 10:00, zgodnie z poniższymi postanowieniami, które są wiążące dla Wykonawców:

 

1)      przedmiot zamówienia otrzymuje nazwę:

„Kompleksowa sprzedaż paliwa gazowego dla Gminy Suszec oraz podległych jednostek organizacyjnych,

 w okresie od 01.03.2017 r. do 28.02.2018 r.”

UWAGA:

WSZYSTKIE ZMIANY DOKONANE W TREŚCI SIWZ PRZEDSTAWIA ZAŁĄCZNIK – POZ. 1 „SIWZ WG ZMIANY Z DNIA 22.12.2016”

ZMIANY WPROWADZONE DO SIWZ ZOSTAŁY NANIESIONE KOLOREM CZERWONYM I SĄ WYKAZANE W PONIŻSZYM PUNKTACH.

2)      do integralnej części SIWZ dodaje się:

-            wykaz dostaw – zał. nr 6 (wykonawca składa na podst. art. 2f ustawy WRAZ Z OFERTĄ), ZGODNIE Z TREŚCIĄ ZAMIESZCZONĄ W ZAŁĄCZNIKU DO NINIEJSZEJ ZMIANY – POZ. 8

3)      na str. 2 SIWZ ostatnie zdanie w ramce drugiej otrzymuje brzmienie:

-            W związku z powyższym, Zamawiający żąda złożenia WRAZ Z OFERTĄ dokumentów wymienionych w pkt. 6.2 ppkt. 4-7 SIWZ przez każdego Wykonawcę który złoży ofertę w w/w postępowaniu.

4)      pkt. 3.1 SIWZ zdanie pierwsze, otrzymuje brzmienie:

PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA JEST:

Kompleksowa sprzedaż paliwa gazowego dla Gminy Suszec oraz podległych jednostek organizacyjnych, w okresie od 01.03.2017 r. do 28.02.2018 r.”, zwana dalej zamówieniem.

5)      pkt. 3.2.1) SIWZ otrzymuje brzmienie:

Przedmiot zamówienia obejmuje kompleksową sprzedaż gazu ziemnego wysokometanowego o symbolu E o łącznym szacunkowym wolumenie 3 415 921 kWh w okresie dostaw, do obiektów wymienionych w wykazie punktów poboru gazu - Załączniku nr 1.A do SIWZ.

6)      w pkt. 3.2.3) SIWZ zmienia się zapis dotyczący terminu obowiązywania aktualnych umów na zapis:

Umowy kompleksowe będą realizowane przez firmę DUON do 28.02.2017 r.

7)      pkt. 4 SIWZ „Termin wykonania zamówienia” otrzymuje brzmienie:

Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 28.02.2018 r.

Rozpoczęcie dostaw gazu do poszczególnych punktów poboru gazu nastąpi z dniem 01.03.2017 r.        

8)      pkt. 5.1.2) lit. c) SIWZ otrzymuje brzmienie:

                      „zdolności technicznej lub zawodowej:

Opis warunku:

Zamawiający uzna warunek za spełniony w sytuacji, gdy wykonawca wykaże się doświadczeniem należytego wykonania, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:

-     w realizacji co najmniej dwóch umów kompleksowych obejmujących dostawę i przesył paliwa gazowego, każda o wolumenie nie mniejszym niż 3.000.000 kWh rocznieoraz przedłoży dowody potwierdzające, że dostawy te zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

Na potwierdzenie spełnienia w/w warunku Wykonawca złoży dokumenty wskazane w pkt. 6.2) ppkt. 7 SIWZ (tj. wykaz dostaw (zał. nr 6 do SIWZ) wraz z dowodami potwierdzającymi ich należyte wykonanie; (dokumenty te na podst. art. 26 ust.2f należy złożyć wraz z ofertą).”

9)      po pkt. 6.2.3) dodaje się opis:

oraz

-        na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia:

10)   po pkt. 6.2.6) dodaje się opis i pkt. 7, zgodnie z poniższym brzmieniem:

oraz

-      na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt. 5.1.2) lit. c):

7)       wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych,  w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, na lub zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ;

Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca przedłoży oryginał lub kserokopię wyżej wymienionego dokumentu potwierdzoną „za zgodność” z oryginałem przez osobę uprawnioną ze strony wykonawcy.

(w stosunku do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia,  nie dopuszcza się łącznego spełniania w/w warunku przez wykonawców - co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi spełniać w/w warunek samodzielnie)

 

11)   pkt. 12.11 SIWZ tiret pierwszy i drugi otrzymuje brzmienie:

-       będą zaadresowane na zamawiającego oraz będą posiadać oznaczenia: „Oferta na kompleksową sprzedaż paliwa gazowego dla Gminy Suszec oraz podległych jednostek organizacyjnych, w okresie od 01.03.2017 r. do 28.02.2018 r.”.

-       Nie otwierać przed 04.01.2017 r. godz. 10.30!

 

12)   pkt 13 SIWZ otrzymuje brzmienie:

        „13. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert:

13.1        Miejsce składania ofert: siedziba zamawiającego – sekretariat (I piętro),

Termin składania ofert upływa: 04.01.2017 r. o godz. 10.00,

13.2        Miejsce otwarcia ofert: siedziba zamawiającego, sala posiedzeń (I piętro),

Termin otwarcia ofert: 04.01.2017 r. godz. 10.30.

 

13)   ZAŁ. NR 1, ZAŁ. NR 1.1, ZAŁ. NR 1.A, ZAŁ. NR 2-5 DO SIWZ ZOSTAŁY ZMIENIONE i otrzymały brzmienie:

        PATRZ ZAŁACZNIKI:  

        ZAŁ. NR 1 DO SIWZ - FORMULARZ OFERTY - ZMIANA – POZ. 2

        ZAŁ. NR 1.1 DO SIWZ - FORMULARZ WYCENY – ZMIANA – POZ. 3

    ZAŁ. NR 1.A DO SIWZ - WYKAZ PUNKTÓW POBORU PALIWA GAZOWEGO – ZMIANA – POZ. 4

         ZAŁ. NR 2 i 3 DO SIWZ - OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z    

                                                  POSTĘPOWANIA oraz OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIANIU

                                                  WARUNKÓW UDZIAŁU W  POSTĘPOWANIU – ZMIANA – POZ. 5

        ZAŁ. NR 4 DO SIWZ – OŚWIADCZENIE O POSIADANIU UMOWY GENERALNEJ Z OSD – ZMIANA – POZ. 6

         ZAŁ.NR 5 DO SIWZ - ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY – ZMIANA – POZ. 7

DO W/W ZAŁĄCZNIKÓW DODAJE SIĘ WYKAZ DOSTAW W BRZMIENIU:

        ZAŁ. NR 6 DO SIWZ - WYKAZ DOSTAW – ZMIANA - POZ. 8

 

Uwaga:

Pozostała treść SIWZ i jej załączników pozostaje bez zmian.

TERMIN SKŁADANIA OFERT UPŁYWA 04.01.2017 r. godz. 10.00.

W/w zmiany PROWADZĄ DO ZMIANY treści ogłoszenia nr 370979 - 2016 z dnia 2016-12-20 r. na w/w postępowanie.

Wykonawcy są zobowiązani do wyceny oferty zgodnie z treścią ZAŁĄCZNIKÓW ZMIENIONYCH W DNIU 22.12.2016 R. ZAŁACZONYCH DO NINIEJSZEGO DOKUMENTU.

                                                                                                                                         Wójt Gminy

                                                                                                                                              Marian Pawlas