MENU

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 Suszec, dnia 18.10.2013 r.

 

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU  POSTĘPOWANIA

 

dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: „Zagospodarowanie terenu przy ul. Św. Jana w Suszcu obiektami małej architektury wraz z utwardzeniem terenu”

 

                 Wójt Gminy Suszec, informuje na podstawie art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 907), zwanej dalej Ustawą, że unieważnia postępowanie na podstawie:

- art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy: „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli (…) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia(…)”.

 

Wójt Gminy

Marian Pawlas