MENU

PYTANIA I ODPOWIEDZI DO PRZETARGU UDZIELONE W DNIU 27.04.2009 R.

 

Suszec, dnia 27.04.2009 r.

 

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI NA PYTANIA

 

 

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa boiska sportowego wraz z zapleczem w Suszcu, zgodnie z dokumentacją projektową”.

 

 

W związku z pismami wykonawców o udzielenie odpowiedzi na poniżej przedstawione pytania, związane z przygotowaniem oferty na realizację w/w zadania, zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień udziela następujących, wiążących dla wykonawców wyjaśnień, które udostępnia na stronie internetowej, bez ujawniania źródła zapytania:

 

 

PYTANIE 1:

Czy odspojony humus należy zutylizować, czy przekazać go inwestorowi wywieźć z terenu budowy i na jaką odległość?

 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 1:

Warstwa humusu powinna być zdjęta z przeznaczeniem do późniejszego użycia przy odtworzeniu terenu, umacnianiu wykonanych skarp, zakładaniu trawników. Zamawiający nie przewiduje utylizacji ziemi urodzajnej i wywozu jej poza teren budowy. 

 

PYTANIE 2:

Kto będzie wykonywał pielęgnację wykonanych boisk trawiastych? W SIWZ pkt. 3 Opis przedmiotu zamówienia wykonawca ma wykonać dwie płyty boiska z trawy naturalnej jedno na podbudowie i gęstym drenażu, drugie bez warstw konstrukcyjnych i drenażu jednakże nie znalazł się tam zapis dotyczący pielęgnacji obu boisk , chociaż wiadomym jest, że boiska wykonane z trawy naturalnej dla jej prawidłowego wzrostu i wegetacji wymagają odpowiedniej pielęgnacji. W załączonym przedmiarze robót również nie została ujęta pielęgnacja obu boisk.

 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 2:

Pielęgnację wykonanych boisk będzie wykonywał wykonawca. Koszty związane z pielęgnacją winny zostać skalkulowane w pozycji 33 d.3 formularza przedmiaru robót zał. A do formularza oferty. Wykonawca może zmienić opis ww. pozycji na „Deszczowanie oraz pielęgnacja terenu po wysiewie nawozu” lub pozostawić opis bez zmian. Mimo braku zmiany opisu ww. pozycji, zamawiający uzna, że koszty pielęgnacji zostały wliczone w wycenę tej pozycji.

 

PYTANIE 3:

W związku z poprzednim pytaniem proszę o określenie co będzie przedmiotem odbioru – trawa zaraz po wysiewie, czy po okresie wzrostu? Jeżeli po okresie wzrostu to jakie parametry ma mieć boisko podczas odbioru i kto będzie wykonywał pielęgnacje boiska do czasu jego odbioru?

 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 3:

Przedmiotem odbioru będzie trawa po okresie wzrostu. Do tego czasu pielęgnacja wykonanych boisk leży po stronie wykonawcy. Podczas odbioru sprawdzana będzie gęstość wykonanych trawników oraz obecność gatunków niewysiewanych na boiskach.

 

PYTANIE 4:

Czy w rejonie wykonywanych prac (w jakiej odległości) jest opomiarowane ujęcie wody i o jakich parametrach (ciśnienie, przekrój rury)?

 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 4:

W rejonie wykonywanych prac nie występuje opomiarowane ujęcie wody. W celu zapewnienia poboru wody do prowadzenia deszczowania budowanych boisk sportowych Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Suszcu wyraża zgodę na wykonanie projektowanego przyłącza wodociągowego służącego do zasilania budynku zaplecza, a na czas budowy zaplecza zabudowaniu układu pomiarowego w studni wodomierzowej. Zasilanie projektowanego przyłącza do budynku zaplecza zgodnie z warunkami odbywać się będzie z sieci wodociągowej Ø 150 stal o ciśnieniu roboczym 3,6 MPa.

 

PYTANIE 5:

Kto ponosi koszty zużycia wody do deszczowania?

 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 5:

Koszty zużycia wody do deszczowania ponosi wykonawca. Koszty te powinny zostać skalkulowane w cenie oferty. Nie należy wprowadzać dodatkowych pozycji w formularzach przedmiaru robót.

 

PYTANIE 6:

Przyjęty typ przewodu przez projektanta pomiędzy wyłącznikiem głównym a przyciskami PWCZ1 i PWCZ2 są niezgodne z Dz.U nr 75 poz. 690

 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 6:

Pomiędzy wyłącznikiem głównym a przyciskami PWCZ1 i PWCZ2 należy użyć przewodu ognioodpornego HDGS 2 x 1,5 mm2

 

PYTANIE 7:

Brak parametrów technicznych RG-TB (klasy izolacyjności)

 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 7:

Rozdzielnica RG-TB to metalowe szafki WSM produkcji SCHRACK klasa ochronności I

 

PYTANIE 8:

Brak obliczeń natężenia oświetlenia awaryjnego, ewakuacyjnego oraz ogólnego

 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 8:

Po zakończeniu prac montażowych należy dokonać pomiaru natężenia oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego.

 

PYTANIE 9:

Brak w przedmiarze przycisków PWCZ1 i PWCZ2

 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 9:

Przyciski PWCZ1 i PWCZ2 są ujęte w formularzu przedmiaru robót budynku zaplecza boisk sportowych zał. B.1 w pozycji 4.1.2  Przyjęto montaż puszek wraz z przyciskami.

 

PYTANIE 10:

Na rys. nr E 01 złącze pomiarowe znajduje się przy budynku, a na rys. nr E 05 jest w granicy działki. Które usytuowanie jest właściwe?

 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 10:

Złącze kablowo-pomiarowe ma być usytuowane w granicy działki.

 

PYTANIE 11:

Wykaz materiału w projekcie jest niezgodny z przedmiarem robót.

 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 11:

Wykaz materiałów z projektu jest zgodny z przedmiarem lecz brak jest dodatkowych opisów w pozycjach KNNR do danego rodzaju materiału.

 

PYTANIE 12:

Brak typu dla wyłączników różnicowoprądowych.