MENU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

 

Ogłoszenie nr 323538 - 2016 z dnia 2016-10-13 r.
Suszec: Dostawa energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego i wybranych obiektów w granicach administracyjnych Gminy Suszec w okresie od 01.01.2017r. do 31.12.2018r.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych 
nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający 
nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania 
nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
tak

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: 
Gminy Suszec, z siedzibą przy: ul. Lipowa 1; 43-267 Suszec reprezentowanej przez: Mariana Pawlasa – Wójta Gminy Suszec, 
Gminnego Zespołu Oświaty i Sportu w Suszcu przy ul. Wyzwolenia 2 NIP 638-149-86-77 reprezentowanego przez: Zbigniewa Łozę – Dyrektora GZOiS w Suszcu, 
Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Radostowicach przy ul. Dworcowej 56 NIP 638-172-78-47 reprezentowanej przez: Małgorzatę Jakubik – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Radostowicach, 
Przedszkola Publicznego w Radostowicach przy ul. Dworcowej 42 NIP 638-172-78-30 reprezentowanego przez: Janinę Bartas – Dyrektor Przedszkola Publicznego w Radostowicach, 
Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Kryrach przy ul. Nierad 86 NIP 638-172-79-07 reprezentowanego przez: Annę Antończyk– Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Kryrach, 
Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Mizerowie przy ul. Nadrzecznej 31 NIP 638-172-78-82 reprezentowanego przez: Bogusławę Krutak - Gałuszka – Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Mizerowie, 
Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Suszcu przy ul. Szkolnej 130 NIP 638-172-78-53 reprezentowana przez: Panią Anetę Hanak – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Suszcu, 
Przedszkola Publicznego w Suszcu przy ul. Św. Jana 70 NIP 638-172-78-24 reprezentowanego przez: Różę Dubiel – Dyrektor Przedszkola Publicznego w Suszcu, 
Gimnazjum Publicznego w Suszcu przy ul. Szkolnej 130 NIP 638-172-77-93 reprezentowanego przez: Panią Renatę Zając – Dyrektor Gimnazjum Publicznego w Suszcu, 
Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Rudziczce przy ul. Woszczyckiej 20 NIP 638-172-78-99 reprezentowanego przez: Magdalenę Merkel – Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Rudziczce, 
Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Kobielicach przy ul. Topolowej 61 NIP 638-172-78-76 reprezentowanej przez: Renatę Sekta – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kobielicach, 
Gminnego Ośrodka Kultury w Suszcu z siedzibą w Suszcu przy ul. Ogrodowej 22 NIP 651- 001-02-65 reprezentowanego przez: Panią Agatę Lisowicz – Wala – Dyrektor GOK w Suszcu, 
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. przy ul. Ogrodowej 2 NIP 638-15-20-566 reprezentowana przez: Pana Mieczysława Malcharka – Prezesa Przedsiębiorstwa
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej 
nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Suszec, krajowy numer identyfikacyjny 27625834500000, ul. ul. Lipowa  1, 43267   Suszec, woj. śląskie, państwo , tel. 3 244 993 050, e-mail zam_publ.@suszec.pl, faks 324 493 051. 
Adres strony internetowej (URL): gmina@suszec.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających): 
Gmina Suszec, z siedzibą: ul. Lipowa 1; 43-267 Suszec reprezentowana przez Wójta Gminy Suszec, została wyznaczona w trybie art. 16 ust. 1 ustawy, jako Zamawiający upoważniony do reprezentowania i przeprowadzenia niniejszego postępowania w imieniu i na rzecz wspólnych Zamawiających (podmiotów), wymienionych w pkt. I niniejszego ogłoszenia. Każdy ze wspólnych zamawiających, wymienionych w pkt. I niniejszego ogłoszenia zawiera odrębnie umowę na dostawę paliwa gazowego z wykonawcą wyłonionym w drodze w/w postępowania przetargowego, zgodnie z postanowieniami określonymi w pkt. 3.3.1) SIWZ. Zobowiązania Zamawiającego upoważnionego do przeprowadzenia niniejszego postępowania oraz zobowiązania pozostałych wspólnych Zamawiających (podmiotów) niniejszego postępowania w stosunku do wyłonionego w przetargu wykonawcy zamówienia, nie będą miały charakteru solidarnego i będą wyłącznie zobowiązaniami poszczególnych podmiotów niniejszego postępowania.
I.4) KOMUNIKACJA: 
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
nie 
bip.suszec.iap.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
nie 
bip.suszec.iap.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
nie 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
nie 
adres 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
nie 
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
nie 
Adres: 
Urząd Gminy Suszec, ul. Lipowa 1; 43-267 Suszec

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
nie 
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL) 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego i wybranych obiektów w granicach administracyjnych Gminy Suszec w okresie od 01.01.2017r. do 31.12.2018r.
Numer referencyjny: ZPU.271.1.12.2016
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny 
nie

II.2) Rodzaj zamówienia: dostawy 
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części: 
Nie


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA JEST: Dostawa energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego i wybranych obiektów w granicach administracyjnych Gminy Suszec w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2018 r., zwana dalej zamówieniem. Przedmiotem zamówienia są dostawy energii elektrycznej o określonych, zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardach jakościowych – ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne oraz przepisami wykonawczymi, w szczególności Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego. PODSTAWOWE INFORMACJE: 1)Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09000000-3; 2)Ilość układów pomiarowych rozliczających zużytą energią elektryczną: 133 3)Sumaryczna szacunkowa moc zamówieniowa: 1797,72 kW 4)Prognozowane szacunkowe zużycie energii w okresie realizacji zamówienia (24 miesiące): 3.115,85 MWh Ilości MWh oraz moc, podane w niniejszej SIWZ, mają charakter orientacyjny. Wykonawca winien uwzględnić wahanie poboru energii elektrycznej na poziomie (+/-)10%, w związku z czym: - prognozowane szacunkowe zużycie energii służy wyborowi najkorzystniejszej oferty i nie stanowi dla Zamawiającego zobowiązania do zakupu energii w podanych ilościach, - Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości zużycia energii, bez konieczności zmiany warunków umowy oraz sporządzenia aneksu do umowy, - faktyczne zużycie energii (mniejsze lub większe od prognozy zużycia energii wskazanej w załącznikach nr 1.1 – 1.17 do SIWZ), uzależnione będzie wyłącznie od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego, z tym że niezależnie od wielkości zużycia Wykonawca zobowiązany jest w każdym przypadku stosować zaoferowane w ofercie ceny energii, - na powyższe Wykonawca wyraża zgodę. POZOSTAŁE ISTOTNE INFORMACJE DOTYCZĄCE REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 1) Każde zbiorcze zestawienie punktów poboru energii elektrycznej, wymienione w pkt. 3.2.6)lit. a) - r), będzie realizowane na podstawie odrębnej umowy podpisanej z wykonawcą wyłonionym w drodze w/w postępowania przetargowego. Umowę dla danego zakresu punktów poboru energii będzie ze strony Zamawiającego podpisywał ten podmiot, który nimi zarządza. Reprezentacja poszczególnych wspólnych Zamawiających (podmiotów) została wskazana w każdym z w/w pppk. a) – r). Łącznie na realizację przedmiotu zamówienia zostanie podpisanych 17 umów. Faktury VAT będą wystawiane na poszczególnych płatników oddzielnie. Rozliczenie dostawy energii odbywać się będzie na podstawie faktycznego zużycia energii wg cen i stawek opłat wynikających ze złożonej oferty. Wszystkie rozliczenia związane z realizacją w/w zamówienia publicznego, będą dokonywane w PLN. Zobowiązania Zamawiającego upoważnionego do przeprowadzenia niniejszego postępowania oraz zobowiązania pozostałych wspólnych Zamawiających (podmiotów) niniejszego postępowania w stosunku do wyłonionego w przetargu wykonawcy zamówienia, nie będą miały charakteru solidarnego i będą wyłącznie zobowiązaniami poszczególnych podmiotów niniejszego postępowania. Niniejsze zamówienie nie obejmuje usług dystrybucji energii elektrycznej. Wykonawca musi mieć zawartą oraz obowiązującą umowę, tzw. Generalną Umowę Dystrybucyjną, z lokalnym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (dalej zwanym: OSD) na podstawie której może prowadzić sprzedaż energii elektrycznej za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej tego OSD do wszystkich obiektów Zamawiającego wskazanych w załącznikach nr 1.1 – 1.17 SIWZ. Wykonawca będzie dostarczał energie elektryczną czynną zgodnie z obowiązującymi standardami jakościowymi obsługi odbiorców określonymi w aktach wykonawczych wydanych na podstawie ustawy – Prawo Energetyczne. Wykonawca zobowiązany jest do pełnienia funkcji podmiotu odpowiedzialnego za bilansowanie handlowe dla energii elektrycznej w ramach przedmiotu zamówienia. Zamawiający informuje, że proces zmiany sprzedawcy dla większości punktów wskazanych w zał. 1.1. – 1.17 odbywa się po raz kolejny. Wszystkie punkty z kolejną zmianą sprzedawcy posiadają rozdzielone umowy na sprzedaż i dystrybucję energii elektrycznej. Umowy na dystrybucję energii elektrycznej zawarte są na czas nieokreślony. Obecnym sprzedawcą jest dla tych punktów jest ENERGA OBRÓT S.A. Umowy sprzedaży zawarte są na czas określony do 31.12.2016 r., nie ma konieczności wypowiadania obecnych umów sprzedaży energii elektrycznej. Dla pozostałych punktów PPE, dla których będzie to pierwsza zmiana sprzedawcy (wskazanych w załączniku nr 1.1, 1.3 1.13 i 1.17) zamawiający dokonał wypowiedzenia umów kompleksowych ze skutkiem na 31.12.2016 r. i samodzielnie zawrze umowy dystrybucyjne na czas nieokreślony. Wszystkie punkty poboru wskazane w zał. 1.1 – 1.17 SIWZ znajdują się na terenie OSD Tauron Dystrybucja S.A. Stosowane dla poszczególnych punktów PPE okresy rozliczeniowe zostały wskazane w zał. 1.1- 1.17 SIWZ. Zamawiający udzieli Wykonawcy pełnomocnictwa do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy energii elektrycznej oraz reprezentowanie Zamawiającego oraz pozostałych podmiotów wspólnie ubiegających się o niniejsze zamówienie przed właściwym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego w sprawach związanych z zawarciem nowych umów sprzedaży energii elektrycznej. Pełnomocnictwo i jego zakres będzie integralną częścią umowy i stanowi do niej załącznik nr 7 do SIWZ. Wykonawca, w oparciu o udzielone Pełnomocnictwo, zobowiązany będzie do zgłoszenia w imieniu własnym, Zamawiającego oraz pozostałych podmiotów wspólnie ubiegających się o niniejsze zamówienie, umów sprzedaży energii elektrycznej właściwemu OSD zgodnie z obowiązującymi przepisami. Uwaga: Wykonawca dokona zgłoszenia punktów poboru wyłącznie w oparciu o przekazane przez zamawiającego (po wyborze najkorzystniejszej oferty, najpóźniej w dniu zawarcia umów sprzedaży) dane do zmiany sprzedawcy wg załączników 1.1 – 1.17 do SIWZ. Zamawiający nie przewiduje zmiany ceny jednostkowej netto podczas trwania umowy, poza zmianami ogólnie obowiązujących przepisów prawa. Zamawiający udostępni wszystkie posiadane dane niezbędne w procedurze zmiany sprzedawcy w arkuszu Excel. Zamawiający nie podpisywał aneksów dotyczących programów lojalnościowych i promocyjnych. W odniesieniu do wszystkich punktów poboru zamawiający posiada status odbiorcy, wobec czego przysługuje mu uprawnienie do zakupu energii od wybranego przez siebie sprzedawcy (art. 4j ust 1 ustawy prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997r.). Zamawiający dopuszcza podpisanie umowy na w drodze wymiany korespondencji drogą poczty tradycyjnej lub kurierskiej. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie dla przedmiotu zamówienia na zasadach określonych w ISTOTNYCH POSTANOWIENIACH UMOWY stanowiących zał. 5 do SIWZ. 

II.5) Główny kod CPV: 09000000-3

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 
Wartość bez VAT: 
Waluta: 

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie 
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
data zakończenia: 31/12/2018

II.9) Informacje dodatkowe: Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2018 r. z tym, że rozpoczęcie dostaw energii elektrycznej do poszczególnych punktów poboru energii elektrycznej nastąpi z dniem 01.01.2017 r. Warunkiem rozpoczęcia dostaw w terminach wskazanych powyżej, jest skuteczne przeprowadzenie procedury zmiany sprzedawcy.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Warunek zostanie spełniony, gdy Wykonawca wykaże, że posiada: - aktualnie obowiązującą koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zgodnie z wymogami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne ważną w okresie wykonywania umowy lub dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania; W przypadku składania oferty wspólnej w/w dokument składa ten z Wykonawców składający ofertę wspólną, który w ramach konsorcjum będzie odpowiadał za realizację prac objętych uprawnieniem. 
Informacje dodatkowe 
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie
Informacje dodatkowe 
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie 
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak 
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: 
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp) 
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI 
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
tak 
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji 
nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: 
1. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24. ust. 5 pkt. 1 ustawy. 2.Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt III.4.1 ogłoszenia składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzając, że nie otwarto w stosunku do niego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt III.4.2 ogłoszenia zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym lub organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Wymagania z pkt III.4.2. ogłoszenia co do terminu wystawienia dokumentów stosuje się odpowiednio. 4.Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji o złożonych ofertach, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.24. ust. 1 pkt 23 ustawy wg załącznika nr 4 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
aktualnie obowiązującą koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zgodnie z wymogami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne ważną w okresie wykonywania umowy lub dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania; W przypadku składania oferty wspólnej w/w dokument składa ten z Wykonawców składający ofertę wspólną, który w ramach konsorcjum będzie odpowiadał za realizację prac objętych uprawnieniem. 
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony 
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
nie

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
nie

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie 
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: 
nie 
Informacje dodatkowe: 

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
nie 
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej 
nie 
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: 
nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu 
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców 
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców: 

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta: 

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: 
nie 
Informacje dodatkowe: 

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: 
nie 
Informacje dodatkowe: 

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: 
nie 
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: 
nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna 
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie 
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: 
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
nie 
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: 
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: 
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): 
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: 
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Aukcja wieloetapowa
etap nr    czas trwania etapu
    

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie 
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 
IV.2.2) Kryteria
Kryteria    Znaczenie
Cena    100

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) 
tak 
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne 
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: 

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie 
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie 
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): 

Informacje dodatkowe 


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: 

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: 

Wstępny harmonogram postępowania: 

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie 
Należy podać informacje na temat etapów dialogu: 


Informacje dodatkowe: 

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty: 

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 
nie 
Informacje dodatkowe: 

IV.4) Licytacja elektroniczna 
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej: 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych: 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień: 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Licytacja wieloetapowa
etap nr    czas trwania etapu
    

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Termin otwarcia licytacji elektronicznej: 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy: 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 

Informacje dodatkowe: 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak 
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w niżej wymienionych przypadkach: 1) ZMIANY OGÓLNE: a) zmiana adresu/siedziby/konta/firmy Zamawiającego/Wykonawcy, b) zmiana osób reprezentujących Zamawiającego/Wykonawcę, c) zmiana będąca skutkiem poprawy oczywistej omyłki, d) zmiany wynikające z zapisów §9 zał. nr 2 do SIWZ. 2) INNE ZMIANY DOPUSZCZALNE NA PODSTAWIE ART. 144 USTAWY mogą dotyczyć w szczególności: a) zwiększenia ilości punktów odbioru energii, wskazanych w załącznikach 1.11 – 1.17 SIWZ do umowy, jednakże w rozmiarze nie większym niż 10 % liczby punktów poboru energii istniejących w dniu zawarcia umowy. Rozliczenie dodatkowych punktów odbioru będzie się odbywać odpowiednio do pierwotnej części zamówienia i według tej samej stawki rozliczeniowej, b) zmniejszenia ilości punktów odbioru energii, wskazanych w załącznikach 1.11 – 1.17 SIWZ w przypadku likwidacji obiektu, sprzedaży, przekazania obiektu innemu podmiotowi, wynajęcia oraz w przypadku zamknięcia, lub odłączenia od sieci, c) w przypadku przekazania, sprzedaży, wynajmu obiektu innemu podmiotowi oraz w przypadku zamknięcia lub likwidacji obiektu dopuszczalna jest zmiana umowy poprzez rezygnację ze sprzedaży energii do wskazanych punktów poboru oraz zmianę Zamawiającego, d) zmiana ilości dostaw w związku z faktycznym zużyciem energii w okresie obowiązywania umowy, e) zmiany mocy umownej w przypadku gdy w czasie trwania umowy zwiększyłoby się lub zmniejszyło zapotrzebowanie na moc w związku ze zmianą charakteru obiektu lub jego modernizacji, f) zmiany grupy taryfowej, o ile taka jest możliwa wg taryfy właściwego OSD. W przypadku takiej zmiany zastosowanie będą miały odpowiednie stawki za energię elektryczną w ramach wybranej przez zamawiającego grupy taryfowej określonej w ofercie wykonawcy, g) regulacji prawnych wprowadzonych w życie po dacie podpisania Umowy, wywołujących potrzebę zmiany umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, h) aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów, i) wystąpienia siły wyższej, j) zmiany wysokości wynagrodzenia brutto wykonawcy w przypadku ustawowej zmiany opodatkowania energii elektrycznej podatkiem akcyzowym lub ustawowej zmiany podatku od towarów i usług VAT (jego zwiększenia lub zmniejszenia) – wysokość wynagrodzenia brutto będzie wyliczana od wartości netto cen jednostkowych określonych dla poszczególnych taryf w ofercie wykonawcy, które pozostają bez zmian, k) Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku wystąpienia zmian o których mowa w art. 142 ust. 5 Ustawy Pzp. Zmiana wysokości wynagrodzenia nastąpi, jeżeli strona Umowy, która wnioskuje o tę zmianę w przedstawionej kalkulacji kosztów wykonania zadania wykaże wpływ zmian o których mowa w art. 142 ust. 5 Ustawy Pzp na koszty wykonania zadania. Zmiana wysokości wynagrodzenia o których mowa w art. 142 ust. 5 Ustawy Pzp nastąpi w formie aneksu do Umowy sprzedaży energii elektrycznej, który obowiązywał będzie od dnia wejścia w życie przepisów, na podstawie których dokonane zostaną zmiany o których mowa w art. 142 ust. 5 Ustawy Pzp. W przypadku zmiany o której mowa w art. 142 ust. 5 pkt. 1 Ustawy Pzp (dot. stawki podatku od towarów i usług), od wysokość wynagrodzenia Wykonawcy zostanie naliczona na podstawie nowych przepisów. W przypadku zmiany o której mowa w art. 142 ust. 5 pkt. 2 Ustawy Pzp (dot. minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2002r. Nr 200 poz. 1679 ze zm.), wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, wynikającą ze zwiększenia wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących zamówienie do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych, od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. W przypadku zmiany o której mowa w art. 142 ust. 5 pkt. 3 Ustawy Pzp (dot. zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne), wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego. 3) Zamawiający przewiduje dodatkowo możliwość wprowadzenia zmian postanowień Umowy w następujących przypadkach wskazanych w art. 144 ust. 1 ustawy Pzp: a) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw od dotychczasowego Wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki: - zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego, - zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego, - wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie. b) zmiany umowy, w sytuacji, gdy zostały spełnione łącznie następujące warunki: - konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, - wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie, - wprowadzana zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy. c) gdy Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy Wykonawca: - w wyniku połączenia, oddziału, przekształcenia, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy do wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy; - w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego podwykonawców; - gdy łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy PZP i jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie, o ile wprowadzane zmiany nie prowadzą do zmiany charakteru umowy; d) zmian nieistotnych w rozumieniu art. 144 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp. 4) Określa się następujący tryb dokonywania zmian postanowień umowy: a) Sposób inicjowania zmian: - Wykonawca wnioskuje do Zamawiającego w sprawie możliwości dokonania wskazanej zmiany, niezwłocznie po zajściu okoliczności uzasadniającej zmianę, - Wspólne podjęcie decyzji przez obie strony, b) Przyczyny dokonania zmian postanowień umowy oraz uzasadnienie takich zmian należy opisać w stosownych dokumentach (notatka służbowa, pismo Wykonawcy, protokół konieczności, itp.). c) W rezultacie dokonania czynności opisanych powyżej może dojść do podpisania przez strony aneksu do umowy. Projekt aneksu przygotuje Zamawiający. 
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): 

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 
Data: 21/10/2016, godzina: 10:00, 
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): 
nie 
Wskazać powody: 

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 

IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) 
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie 
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie 
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Wykonawca musi mieć zawartą oraz obowiązującą umowę, tzw. Generalną Umowę Dystrybucyjną, z lokalnym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (dalej zwanym: OSD) na podstawie której może prowadzić sprzedaż energii elektrycznej za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej tego OSD do wszystkich obiektów Zamawiającego wskazanych w zał. 1.1 - 1.17 do SIWZ. Wykonawca winien złożyć oświadczenie, zgodnie z treścią zawartą w Załączniku Nr 1 do SIWZ (Formularz ofertowy).

 


 
 
Zwiększ rozmiar czcionki Ustaw domyślny rozmiar czcionki Zmniejsz rozmiar czcionki