MENU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

 

Ogłoszenie nr 323538 - 2016 z dnia 2016-10-13 r.
Suszec: Dostawa energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego i wybranych obiektów w granicach administracyjnych Gminy Suszec w okresie od 01.01.2017r. do 31.12.2018r.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych 
nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający 
nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania 
nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
tak

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: 
Gminy Suszec, z siedzibą przy: ul. Lipowa 1; 43-267 Suszec reprezentowanej przez: Mariana Pawlasa – Wójta Gminy Suszec, 
Gminnego Zespołu Oświaty i Sportu w Suszcu przy ul. Wyzwolenia 2 NIP 638-149-86-77 reprezentowanego przez: Zbigniewa Łozę – Dyrektora GZOiS w Suszcu, 
Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Radostowicach przy ul. Dworcowej 56 NIP 638-172-78-47 reprezentowanej przez: Małgorzatę Jakubik – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Radostowicach, 
Przedszkola Publicznego w Radostowicach przy ul. Dworcowej 42 NIP 638-172-78-30 reprezentowanego przez: Janinę Bartas – Dyrektor Przedszkola Publicznego w Radostowicach, 
Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Kryrach przy ul. Nierad 86 NIP 638-172-79-07 reprezentowanego przez: Annę Antończyk– Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Kryrach, 
Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Mizerowie przy ul. Nadrzecznej 31 NIP 638-172-78-82 reprezentowanego przez: Bogusławę Krutak - Gałuszka – Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Mizerowie, 
Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Suszcu przy ul. Szkolnej 130 NIP 638-172-78-53 reprezentowana przez: Panią Anetę Hanak – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Suszcu, 
Przedszkola Publicznego w Suszcu przy ul. Św. Jana 70 NIP 638-172-78-24 reprezentowanego przez: Różę Dubiel – Dyrektor Przedszkola Publicznego w Suszcu, 
Gimnazjum Publicznego w Suszcu przy ul. Szkolnej 130 NIP 638-172-77-93 reprezentowanego przez: Panią Renatę Zając – Dyrektor Gimnazjum Publicznego w Suszcu, 
Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Rudziczce przy ul. Woszczyckiej 20 NIP 638-172-78-99 reprezentowanego przez: Magdalenę Merkel – Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Rudziczce, 
Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Kobielicach przy ul. Topolowej 61 NIP 638-172-78-76 reprezentowanej przez: Renatę Sekta – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kobielicach, 
Gminnego Ośrodka Kultury w Suszcu z siedzibą w Suszcu przy ul. Ogrodowej 22 NIP 651- 001-02-65 reprezentowanego przez: Panią Agatę Lisowicz – Wala – Dyrektor GOK w Suszcu, 
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. przy ul. Ogrodowej 2 NIP 638-15-20-566 reprezentowana przez: Pana Mieczysława Malcharka – Prezesa Przedsiębiorstwa
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej 
nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Suszec, krajowy numer identyfikacyjny 27625834500000, ul. ul. Lipowa  1, 43267   Suszec, woj. śląskie, państwo , tel. 3 244 993 050, e-mail zam_publ.@suszec.pl, faks 324 493 051. 
Adres strony internetowej (URL): gmina@suszec.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających): 
Gmina Suszec, z siedzibą: ul. Lipowa 1; 43-267 Suszec reprezentowana przez Wójta Gminy Suszec, została wyznaczona w trybie art. 16 ust. 1 ustawy, jako Zamawiający upoważniony do reprezentowania i przeprowadzenia niniejszego postępowania w imieniu i na rzecz wspólnych Zamawiających (podmiotów), wymienionych w pkt. I niniejszego ogłoszenia. Każdy ze wspólnych zamawiających, wymienionych w pkt. I niniejszego ogłoszenia zawiera odrębnie umowę na dostawę paliwa gazowego z wykonawcą wyłonionym w drodze w/w postępowania przetargowego, zgodnie z postanowieniami określonymi w pkt. 3.3.1) SIWZ. Zobowiązania Zamawiającego upoważnionego do przeprowadzenia niniejszego postępowania oraz zobowiązania pozostałych wspólnych Zamawiających (podmiotów) niniejszego postępowania w stosunku do wyłonionego w przetargu wykonawcy zamówienia, nie będą miały charakteru solidarnego i będą wyłącznie zobowiązaniami poszczególnych podmiotów niniejszego postępowania.
I.4) KOMUNIKACJA: 
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
nie 
bip.suszec.iap.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
nie 
bip.suszec.iap.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
nie 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
nie 
adres 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
nie 
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
nie 
Adres: 
Urząd Gminy Suszec, ul. Lipowa 1; 43-267 Suszec

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
nie 
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL) 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego i wybranych obiektów w granicach administracyjnych Gminy Suszec w okresie od 01.01.2017r. do 31.12.2018r.
Numer referencyjny: ZPU.271.1.12.2016
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny 
nie

II.2) Rodzaj zamówienia: dostawy 
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części: 
Nie


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA JEST: Dostawa energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego i wybranych obiektów w granicach administracyjnych Gminy Suszec w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2018 r., zwana dalej zamówieniem. Przedmiotem zamówienia są dostawy energii elektrycznej o określonych, zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardach jakościowych – ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne oraz przepisami wykonawczymi, w szczególności Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego. PODSTAWOWE INFORMACJE: 1)Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09000000-3; 2)Ilość układów pomiarowych rozliczających zużytą energią elektryczną: 133 3)Sumaryczna szacunkowa moc zamówieniowa: 1797,72 kW 4)Prognozowane szacunkowe zużycie energii w okresie realizacji zamówienia (24 miesiące): 3.115,85 MWh Ilości MWh oraz moc, podane w niniejszej SIWZ, mają charakter orientacyjny. Wykonawca winien uwzględnić wahanie poboru energii elektrycznej na poziomie (+/-)10%, w związku z czym: - prognozowane szacunkowe zużycie energii służy wyborowi najkorzystniejszej oferty i nie stanowi dla Zamawiającego zobowiązania do zakupu energii w podanych ilościach, - Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości zużycia energii, bez konieczności zmiany warunków umowy oraz sporządzenia aneksu do umowy, - faktyczne zużycie energii (mniejsze lub większe od prognozy zużycia energii wskazanej w załącznikach nr 1.1 – 1.17 do SIWZ), uzależnione będzie wyłącznie od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego, z tym że niezależnie od wielkości zużycia Wykonawca zobowiązany jest w każdym przypadku stosować zaoferowane w ofercie ceny energii, - na powyższe Wykonawca wyraża zgodę. POZOSTAŁE ISTOTNE INFORMACJE DOTYCZĄCE REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 1) Każde zbiorcze zestawienie punktów poboru energii elektrycznej, wymienione w pkt. 3.2.6)lit. a) - r), będzie realizowane na podstawie odrębnej umowy podpisanej z wykonawcą wyłonionym w drodze w/w postępowania przetargowego. Umowę dla danego zakresu punktów poboru energii będzie ze strony Zamawiającego podpisywał ten podmiot, który nimi zarządza. Reprezentacja poszczególnych wspólnych Zamawiających (podmiotów) została wskazana w każdym z w/w pppk. a) – r). Łącznie na realizację przedmiotu zamówienia zostanie podpisanych 17 umów. Faktury VAT będą wystawiane na poszczególnych płatników oddzielnie. Rozliczenie dostawy energii odbywać się będzie na podstawie faktycznego zużycia energii wg cen i stawek opłat wynikających ze złożonej oferty. Wszystkie rozliczenia związane z realizacją w/w zamówienia publicznego, będą dokonywane w PLN. Zobowiązania Zamawiającego upoważnionego do przeprowadzenia niniejszego postępowania oraz zobowiązania pozostałych wspólnych Zamawiających (podmiotów) niniejszego postępowania w stosunku do wyłonionego w przetargu wykonawcy zamówienia, nie będą miały charakteru solidarnego i będą wyłącznie zobowiązaniami poszczególnych podmiotów niniejszego postępowania. Niniejsze zamówienie nie obejmuje usług dystrybucji energii elektrycznej. Wykonawca musi mieć zawartą oraz obowiązującą umowę, tzw. Generalną Umowę Dystrybucyjną, z lokalnym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (dalej zwanym: OSD) na podstawie której może prowadzić sprzedaż energii elektrycznej za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej tego OSD do wszystkich obiektów Zamawiającego wskazanych w załącznikach nr 1.1 – 1.17 SIWZ. Wykonawca będzie dostarczał energie elektryczną czynną zgodnie z obowiązującymi standardami jakościowymi obsługi odbiorców określonymi w aktach wykonawczych wydanych na podstawie ustawy – Prawo Energetyczne. Wykonawca zobowiązany jest do pełnienia funkcji podmiotu odpowiedzialnego za bilansowanie handlowe dla energii elektrycznej w ramach przedmiotu zamówienia. Zamawiający informuje, że proces zmiany sprzedawcy dla większości punktów wskazanych w zał. 1.1. – 1.17 odbywa się po raz kolejny. Wszystkie punkty z kolejną zmianą sprzedawcy posiadają rozdzielone umowy na sprzedaż i dystrybucję energii elektrycznej. Umowy na dystrybucję energii elektrycznej zawarte są na czas nieokreślony. Obecnym sprzedawcą jest dla tych punktów jest ENERGA OBRÓT S.A. Umowy sprzedaży zawarte są na czas określony do 31.12.2016 r., nie ma konieczności wypowiadania obecnych umów sprzedaży energii elektrycznej. Dla pozostałych punktów PPE, dla których będzie to pierwsza zmiana sprzedawcy (wskazanych w załączniku nr 1.1, 1.3 1.13 i 1.17) zamawiający dokonał wypowiedzenia umów kompleksowych ze skutkiem na 31.12.2016 r. i samodzielnie zawrze umowy dystrybucyjne na czas nieokreślony. Wszystkie punkty poboru wskazane w zał. 1.1 – 1.17 SIWZ znajdują się na terenie OSD Tauron Dystrybucja S.A. Stosowane dla poszczególnych punktów PPE okresy rozliczeniowe zostały wskazane w zał. 1.1- 1.17 SIWZ. Zamawiający udzieli Wykonawcy pełnomocnictwa do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy energii elektrycznej oraz reprezentowanie Zamawiającego oraz pozostałych podmiotów wspólnie ubiegających się o niniejsze zamówienie przed właściwym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego w sprawach związanych z zawarciem nowych umów sprzedaży energii elektrycznej. Pełnomocnictwo i jego zakres będzie integralną częścią umowy i stanowi do niej załącznik nr 7 do SIWZ. Wykonawca, w oparciu o udzielone Pełnomocnictwo, zobowiązany będzie do zgłoszenia w imieniu własnym, Zamawiającego oraz pozostałych podmiotów wspólnie ubiegających się o niniejsze zamówienie, umów sprzedaży energii elektrycznej właściwemu OSD zgodnie z obowiązującymi przepisami. Uwaga: Wykonawca dokona zgłoszenia punktów poboru wyłącznie w oparciu o przekazane przez zamawiającego (po wyborze najkorzystniejszej oferty, najpóźniej w dniu zawarcia umów sprzedaży) dane do zmiany sprzedawcy wg załączników 1.1 – 1.17 do SIWZ. Zamawiający nie przewiduje zmiany ceny jednostkowej netto podczas trwania umowy, poza zmianami ogólnie obowiązujących przepisów prawa. Zamawiający udostępni wszystkie posiadane dane niezbędne w procedurze zmiany sprzedawcy w arkuszu Excel. Zamawiający nie podpisywał aneksów dotyczących programów lojalnościowych i promocyjnych. W odniesieniu do wszystkich punktów poboru zamawiający posiada status odbiorcy, wobec czego przysług