MENU

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 Suszec, dnia 30.09.2013 r.

 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

I.                             Wójt Gminy Suszec, na podstawie art. 92 ust. 2 przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 907), informuje, że w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Wykonanie oświetlenia ulicznego na terenie gminy Suszec, zgodnie z dokumentacją projektową”, najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

 

„BARBARA” Sp. z o. o.

      ul. Żeleńskiego 2

      41-700 Ruda Śląska

                                     

za cenę: 75.938,93 zł brutto.

 

Oferta otrzymała najwyższą ilość punktów (kryterium cena -100%) spośród złożonych ważnych ofert, a wykonawca spełnia wszystkie wymagane warunki do realizacji w/w zamówienia, określone w SIWZ.

 

II.            W przedmiotowym postępowaniu zostały złożone 3 oferty, tj.:

OFERTA NR 01 złożona przez:

„BARBARA” Sp. z o. o.

ul. Żeleńskiego 2

41-700 Ruda Śląska

OFERTA NR 02 złożona przez:

„PALIAN” Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe sp. z o.o.

Ul. Fabryczna 29, 43-100 Tychy

OFERTA NR 03 złożona przez:

„TOM-ELEKTRO” Zakład Usług Elektrycznych Antoni Tomala

ul. Libowiec 20, 44-336 Jastrzębie Zdrój

 

 

III.           Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert wraz z punktacją zawiera poniższa tabela:

 

Numer oferty

Liczba pkt w kryterium Cena-100%

Razem

01

300,00

300,00

02

208,11

208,11

03

286,92

286,92

 

 

Wójt Gminy

 

Marian Pawlas