MENU

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

z dnia 28.10.2016 r.

I.            Wójt Gminy Suszec, na podstawie art. 92 ust. 2 przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), informuje, że w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Dostawa energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego i wybranych obiektów w granicach administracyjnych Gminy Suszec w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2018 r. najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

POLSKI PRĄD S.A.

UL. BALETOWA 16

02-867 WARSZAWA

za cenę: 781.578,16 zł brutto.

 

Oferta otrzymała najwyższą ilość punktów (kryterium cena – 100%) spośród złożonych ważnych ofert, a wykonawca spełnia wszystkie wymagane warunki do realizacji w/w zamówienia, określone w SIWZ.

 

II.    W PRZEDMIOTOWYM POSTĘPOWANIU ZOSTAŁO ZŁOŻONYCH 5 OFERT, TJ.:

OFERTA NR 01 złożona przez:

WM MALTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

UL. BUDOWLANYCH 4; 41-303 DĄBROWA GÓRNICZA

OFERTA NR 02 złożona przez:

ENERGIA POLSKA SP. Z O.O.; AL. KASZTANOWA 5

53-125 WROCŁAW

OFERTA NR 03 złożona przez:

POLSKI PRĄD S.A.

UL. BALETOWA 16; 02-867 WARSZAWA

OFERTA NR 04 złożona przez:

INNOGY POLSKA S.A.

UL. WYBRZEŻE KOŚCIUSZKOWSKIE 41; 00-347 WARSZAWA

OFERTA NR 05 złożona przez:

ENERGA OBRÓT S.A.

AL. GRUNWALDZKA 472; 80-309 GDAŃSK

 

III.    Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert wraz z punktacją zawiera poniższa tabela:

Numer oferty

Liczba pkt w kryterium:

Razem:

Cena - 100%

01

0

0

02

0

0

03

300,00

300,00

04

285,72

285,72

05

296,52

296,52

   

  WÓJT GMINY

MARIAN PAWLAS