MENU

ZMIANA TREŚCI SIWZ Z DNIA 20.06.2014 R.

 

 

Suszec, 20.06.2014 r.

 

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na udzielenie zamówienia publicznego pn. Przebudowa części przedszkolnej (segment B) w budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego przy ul. Nierad 86, zlokalizowanego w Kryrach na działce nr 2083/303 oraz przebudowa wewnętrznej instalacji wodociągowej w celu dostosowania budynku do wymogów przeciwpożarowych.

           

Na podst. art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 907), zwaną dalej ustawą, Zamawiający w uzasadnionych przypadkach może, przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ). Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano SIWZ, a jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.

 

Z uwagi na:

-         wprowadzenie zmiany postanowień określonych w pkt 3.3 SIWZ, dotyczących szczególnych wymagań dotyczących realizacji zamówienia (odstąpienie od żądania przedłożenia harmonogramu robót przez wykonawcę przed podpisaniem umowy) ,

-         wprowadzenie w §3 istotnych postanowień umowy zapisów dotyczących sposobu rozliczania się wykonawcy z zamawiającym za zużytą w trakcie robót budowlanych energie i wodę na obiekcie,

-         doprecyzowanie zapisów siwz dot. umowy ubezpieczenia zamawiającemu,

 

Zamawiający wprowadza zmiany do treści SIWZ, w tym zmiany dotyczące przedłużenia terminu składania ofert do 30.06.2014r. godz. 10:00, zgodnie z poniższymi postanowieniami, które są wiążące dla Wykonawców:

 

1)      pkt 14 lit. j) SIWZ otrzymuje brzmienie:

j)  „wykonawca winien zamieścić ofertę w dwóch kopertach - wewnętrznej i zewnętrznej, które:

-    będą zaadresowane na zamawiającego, oraz będą posiadać oznaczenia: „Oferta na przebudowę części przedszkolnej (segment B) w budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego przy ul. Nierad 86, zlokalizowanego w Kryrach na działce nr 2083/303 oraz przebudowę wewnętrznej instalacji wodociągowej w celu dostosowania budynku do wymogów przeciwpożarowych”.

-    Nie otwierać przed 30.06.2014 r. godz. 10.30.

-       poza oznaczeniami podanymi powyżej, koperta wewnętrzna będzie posiadać nazwę i adres wykonawcy (lub wykonawców występujących wspólnie).

 (…)”

2)      pkt 15 SIWZ otrzymuje brzmienie:

        „15.               Miejsce i termin składania i otwarcia ofert:

a)            Miejsce składania ofert: siedziba zamawiającego – sekretariat (I piętro),

Termin składania ofert upływa: 30.06.2014r. o godz. 10.00,

b)            Miejsce otwarcia ofert: siedziba zamawiającego, sala posiedzeń (I piętro),

Termin otwarcia ofert: 30.06.2014r. godz. 10.30.

 

3)      pkt 3.3 SIWZ otrzymuje brzmienie:

„Szczególne wymagania dotyczące sposobu realizacji zamówienia:

Zamawiający dopuszcza realizację przedmiotu zamówienia w trakcie godzin pracy szkoły, ale pod warunkiem utrzymania dostaw mediów oraz w sposób jak najmniej kolidujący z bieżącym funkcjonowaniem szkoły. Powyższe oznacza, że wykonawca musi wykonywać roboty w taki sposób, aby nie wykluczały one normalnego funkcjonowania podmiotów mających siedziby na objętym pracami terenie. Prace, które będą zakłócać zajęcia, m.in. związane z przewiertami, kuciem, nie mogą być wykonywane wcześniej niż po zakończeniu zajęć i mogą być prowadzone do godz. 20:00. Zamawiający dopuszcza prowadzenie robót w soboty.

W związku z powyższym, wykonawca jest zobowiązany, każdorazowo przed przystąpieniem do realizacji danego zakresu robót, do wcześniejszego ich zgłaszania zamawiającemu (min. 2 dni robocze przed rozpoczęciem realizacji) i uzgodnienia z zamawiającym zakresu, sposobu i terminu realizacji robót, które umożliwią normalne funkcjonowanie podmiotów mających siedziby na objętym pracami terenie. Zaniechanie powiadomienia zamawiającego o zamiarze przystąpienia do danego zakresu prac może spowodować, iż wykonawca nie będzie miał możliwości w określonym przez siebie terminie rozpoczęcia prac. Z tego tytułu wykonawca nie może wnosić do zamawiającego żadnych roszczeń!!!

Podczas prowadzenia prac budowlanych muszą zostać zapewnione określone przepisami prawa warunki, które zagwarantują bezpieczeństwo i ochronę zdrowia zarówno pracownikom wykonawcy, jak i wszelkim innym osobom, a w szczególności uczniom, nauczycielom, personelowi, osobom odwiedzającym szkołę, rodzicom przyprowadzającym i odprowadzającym dzieci do placówki, itd.”

4)      pkt 19 lit. b) SIWZ otrzymuje brzmienie:

„umowę ubezpieczenia, a w przypadku jej braku  inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone osobom trzecim w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej tj.: ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontraktowej (obejmujące roboty związane z przedmiotem zamówienia), o wartości nie mniejszej niż cena ofertowa brutto, obowiązującej przez cały okres realizacji zamówienia oraz okazania w/w dokumentu/ów na żądanie ZAMAWIAJĄCEGO. Wykonawca będzie zobowiązany do wydłużenia czasu obowiązywania umowy ubezpieczenia lub do zawarcia nowej umowy ubezpieczenia, jeżeli jej termin będzie upływał w czasie realizacji zamówienia”.

 

5)    w zał. nr 2 do umowy, w §3:

        -                       wykreśla się postanowienia dotyczące harmonogramu robót,

        -                       dopisuje się postanowienia dotyczące sposobu rozliczania za zużywane w trakcie robót budowlanych energie i wodę.

Ostatecznie, po zmianach, ust. 4-7 w §3 istotnych postanowień umowy otrzymuje brzmienie:

„4. Zamawiający dopuszcza realizację przedmiotu zamówienia w trakcie godzin pracy szkoły, ale pod warunkiem utrzymania dostaw mediów oraz w sposób jak najmniej kolidujący z bieżącym funkcjonowaniem szkoły. Powyższe oznacza, że wykonawca musi wykonywać roboty w taki sposób, aby nie wykluczały one normalnego funkcjonowania podmiotów mających siedziby na objętym pracami terenie. Prace, które będą zakłócać zajęcia, m.in. związane z przewiertami, kuciem, nie mogą być wykonywane wcześniej niż po zakończeniu zajęć i mogą być prowadzone do godz. 20:00. Zamawiający dopuszcza prowadzenie robót w soboty.

5.     W związku z pkt. 4, wykonawca jest zobowiązany, każdorazowo przed przystąpieniem do realizacji danego zakresu robót, do wcześniejszego ich zgłaszania zamawiającemu (min. 2 dni robocze przed rozpoczęciem realizacji) i uzgodnienia z zamawiającym zakresu, sposobu i terminu realizacji robót, które umożliwią normalne funkcjonowanie podmiotów mających siedziby na objętym pracami terenie. Zaniechanie powiadomienia zamawiającego o zamiarze przystąpienia do danego zakresu prac może spowodować, iż wykonawca nie będzie miał możliwości w określonym przez siebie terminie rozpoczęcia prac. Z tego tytułu wykonawca nie może wnosić do zamawiającego żadnych roszczeń!!!

6.     Podczas prowadzenia prac budowlanych muszą zostać zapewnione określone przepisami prawa warunki, które zagwarantują bezpieczeństwo i ochronę zdrowia zarówno pracownikom wykonawcy, jak i wszelkim innym, w szczególności: uczniom, nauczycielom, personelowi, osobom odwiedzającym szkołę, rodzicom przyprowadzającym i odprowadzającym dzieci do placówki, itd.

7.     Zamawiający umożliwi wykonawcy dostęp do wody na cele realizacji zamówienia oraz do punktu poboru energii elektrycznej. Wykonawca będzie zobowiązany do zapłaty zamawiającemu kosztów zużycia wody i energii, wyliczanych na podstawie podliczników podpiętych pod liczniki główne w budynku.”

6)      ust. 2 lit. g) §3 w zał. nr 2 do umowy, stanowiącym istotne postanowienia umowy, otrzymuje brzmienie:

„zawarcia lub posiadania umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z realizacją przedmiotu umowy tj.: ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontraktowej (obejmujące roboty związane z przedmiotem zamówienia), o wartości nie mniejszej niż cena ofertowa brutto, obowiązującej przez cały okres realizacji zamówienia oraz okazania w/w dokumentu/ów na żądanie ZAMAWIAJĄCEGO. Wykonawca będzie zobowiązany do wydłużenia czasu obowiązywania umowy ubezpieczenia lub do zawarcia nowej umowy ubezpieczenia, jeżeli jej termin będzie upływał w czasie realizacji zamówienia

 

Uwaga:

Pozostała treść SIWZ i jej załączników pozostaje bez zmian.

W/w zmiany prowadzą do zmiany treści ogłoszenia nr 126219 z dnia 11.06.2014 r. na ww. postępowanie.

                                                                                                       

                                                                                                                                         Wójt Gminy

                                &