MENU

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

z dnia 14.06.2017 r.

I.            Wójt Gminy Suszec, na podstawie art. 92 ust. 2 przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), informuje, że w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Budowa parkingu przy Urzędzie Gminy w Suszcu wraz z budową i przebudową drogi dojazdowej- Etap V” najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO- USŁUGOWO-

HANDLOWO-TRANSPORTOWE

„HANDREM” Wiesław Słowik

ul. Role 4; 32-552 Płaza

za cenę: 292.020,39 zł brutto

Oferta otrzymała najwyższą ilość punktów (kryterium cena – 60%;  gwarancja - 40%) spośród złożonych ważnych ofert, a wykonawca spełnia wszystkie wymagane warunki do realizacji w/w zamówienia, określone w SIWZ.

 

II.    W PRZEDMIOTOWYM POSTĘPOWANIU ZOSTAŁY ZŁOŻONE 2 OFERTY, TJ.:

OFERTA NR 01 złożona przez:

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO- USŁUGOWO-HANDLOWO-TRANSPORTOWE

„HANDREM” Wiesław Słowik; ul. Role 4; 32-552 Płaza

OFERTA NR 02 złożona przez:

„GEO-BUD- T.B.M.” Sp. z o.o.

ul. Boczna 6; 44-240 Żory

 

III.  Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert wraz z punktacją zawiera poniższa tabela:

 

Numer oferty

Liczba pkt w kryterium:

 

Razem:

Cena - 60%

Okres gwarancji - 40%

01

180,00

120,00

300,00

02

170,91

120,00

290,91

 

 

   WÓJT GMINY

MARIAN PAWLAS