MENU

ZMIANA TREŚCI SIWZ Z DNIA 28.09.2009 R.

 

Suszec, dnia 28.09.2009 r.

 

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

dotyczy:                postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na udzielenie zamówienia publicznego pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków przy ul. Ogrodowej w Suszcu”

 

        Na podst. art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. Nr 223 poz. 1655 z 2007r. ze zm.), Zamawiający w uzasadnionych przypadkach może, przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ). Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano SIWZ, a jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.

        W związku z udzielonymi Wykonawcom wyjaśnieniami Zamawiający wprowadza zmiany (zmiany zostały podkreślone) do treści SIWZ, zgodnie z poniższymi postanowieniami, które są wiążące dla Wykonawców.

        Ponadto Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert na dzień 05.10.2009 r., co prowadzi do zmiany treści ogłoszenia nr 154103 - 2009 z dnia 11.09.2009 r. na ww. postępowanie.

a)     PKT 13 h) SIWZ otrzymuje brzmienie:

a)      wykonawca winien zamieścić ofertę w dwóch kopertach - wewnętrznej i zewnętrznej, które:

-          będą zaadresowane na zamawiającego, oraz będą posiadać oznaczenia: „Oferta na wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków przy ul. Ogrodowej w Suszcu”. Nie otwierać przed 05.10.2009r. godz. 11.30.

-          poza oznaczeniami podanymi powyżej, koperta wewnętrzna będzie posiadać nazwę i adres wykonawcy (lub wykonawców występujących wspólnie).

 

W przypadku braku w/w informacji zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia.

Zamawiający nie ponosi również odpowiedzialności za nieterminowe złożenie oferty w przypadku składania oferty za pośrednictwem publicznego operatora pocztowego lub pocztą kurierską a tym samym za jej nie otwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert.

b)    PKT 14 SIWZ otrzymuje brzmienie:

                        Miejsce i termin składania i otwarcia ofert:

a)       Miejsce składania ofert: siedziba zamawiającego – sekretariat (I piętro),

Termin składania ofert upływa: 05.10.2009r. o godz. 11.00,

b)       Miejsce otwarcia ofert: siedziba zamawiającego, sala posiedzeń (I piętro),

Termin otwarcia ofert: 05.10.2009r. godz. 11.30.

 

c)     PKT 15.1 SIWZ otrzymuje brzmienie:

W ofercie należy podać całkowity koszt wykonania dokumentacji projektowych dla wszystkich robót określonych w pkt 3 SIWZ (w tym koszt nadzoru autorskiego). Ponadto w pkt 1.A formularza oferty należy wycenić wykonanie dokumentacji projektowej, koszty uzgodnień, pozwoleń itp. (za wyjątkiem kosztów pełnienia nadzoru autorskiego). Natomiast w pkt 1.B formularza oferty należy wycenić koszt pełnienia nadzoru autorskiego poprzez określenie ceny jednostkowej brutto za jeden pobyt, a następnie wymnożenie ceny jednostkowej brutto przez ilość pobytów podaną w treści oferty. Suma kwot całkowitych brutto wpisanych w punktach 1.A i 1.B formularza oferty musi być równa całkowitej kwocie wykonania zamówienia wpisanej w pkt. 1 formularza oferty. Przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu umowy, zamawiający zaleca wizję w terenie. Ponadto Zamawiający załączył do SIWZ „Specyfikację modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Suszcu” (zał. nr 6 do SWIZ), która m.in. zawiera opis stanu istniejącego oczyszczalni ścieków przy ul. Ogrodowej w Suszcu, opis przewidywanej technologii, parametry docelowe itp.

 

d)    zostaje dodany PKT 26 SIWZ, który otrzymuje brzmienie:

 

Zamawiający dopuszcza zmiany w umowie w formie pisemnej pod rygorem nieważności, w przypadku wydłużenia się procedur dotyczących wydania wymaganych decyzji lub uzgodnień, jeżeli nie wynikną one z winy Wykonawcy.

 

e)         PKT 1 załącznika nr 1 do SIWZ – formularza oferty, otrzymuje brzmienie:

 

Oferuję wykonanie w/w przedmiotu zamówienia za cenę:

 

…..…………………zł netto + ……...% VAT = ……………………. zł brutto,

w tym:

1.A. Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i pozwoleń (bez kosztów nadzoru autorskiego): ………………… zł brutto,

1.B. Sprawowanie nadzoru autorskiego: 45 pobytów x ………..* = ……………… zł brutto.

                                                                    *cena jednostkowa brutto za jeden pobyt

 

f)          § 8 załącznika nr 2 do SIWZ – istotnych postanowień umowy, otrzymuje brzmienie:

 

1.                        Za wykonanie pełnego zakresu rzeczowego przedmiotu umowy w § 1 umowy ustala się wynagrodzenie, w kwocie brutto: .................zł, słownie: ......................................,

w tym:

a) za wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i pozwoleń (bez kosztów nadzoru autorskiego): ………………… zł brutto,

b) za sprawowanie nadzoru autorskiego: 45 pobytów x ……….. = ……………… zł brutto,

zgodnie z ofertą przetargową.

2.                        Ustala się częściowe fakturowanie wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 1a):

-    30% wynagrodzenia płatne będzie po przedstawieniu Zamawiającemu Koncepcji szczegółowych rozwiązań technicznych, o której mowa w § 1 pkt 3a i zatwierdzeniu jej przez Zamawiającego w formie pisemnego protokołu,

-    40% wynagrodzenia płatne będzie po przekazaniu kompletnej i zgodnej z umową dokumentacji projektowej i podpisaniu przez obie strony protokołu zdawczo-odbiorczego, o którym mowa w § 6 pkt 3, w terminie określonym w §2 pkt 1 umowy oraz po przedstawieniu Zamawiającemu oświadczenia o kompletności dokumentacji obejmującej przedmiot zamówienia wraz z wnioskiem o wydanie decyzji pozwolenia na budowę do właściwego organu wydającego decyzję o pozwoleniu na budowę, z datą złożenia potwierdzoną przez w/w organ,

-    pozostałe 30% wynagrodzenia zostanie wypłacone, po przekazaniu ZAMAWIAJĄCEMU przez WYKONAWCĘ decyzji udzielającej pozwolenia na budowę.

3.                        Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt. 1b) będzie płatne na koniec każdego kwartału w zależności od liczby pobytów na budowie, na podstawie potwierdzeń uzasadnionych pobytów na budowie przez Zamawiającego.

4.                        Za niewykonane pobyty na budowie w ramach pełnienia nadzoru autorskiego wynagrodzenie nie przysługuje.

5.                        Faktury wystawione przez WYKONAWCĘ płatne będą w terminie 14 dni od daty otrzymania faktur przez ZAMAWIAJĄCEGO w formie przelewu na rachunek: ………………………….. . Datą zapłaty jest data obciążenia konta ZAMAWIAJĄCEGO.

6.                        ZAMAWIAJĄCY zastrzega, iż cesje praw wynikających z umowy nie mogą być zrealizowane bez jego zgody.

 

g)         § 12 załącznika nr 2 do SIWZ – istotnych postanowień umowy, otrzymuje brzmienie:

 

Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i są dopuszczalne na podstawie unormowania art. 144 ustawy.

Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jej załączników pozostaje bez zmian.

Zamawiający oprócz opisania powyższych zmian zamieszcza poniżej jednolitą wersję SIWZ-u wraz z załącznikami (za wyjątkiem załącznika nr 6 do SIWZ):

SIWZ po zmianach z dnia 28.09.09 r..pdf (211.50 Kb)