MENU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:


 

 

Suszec: Realizacja IV etapu inwestycji pn. Przebudowa ul. Granicznej w Radostowicach wraz z budową odwodnienia tj. fragmentu ulicy Granicznej w Radostowicach na odcinku od posesji nr 53 do skrzyżowania z ul. Porębską o długości 527mb oraz fragmentu ul. Granicznej (odcinek boczny) na odcinku od posesji nr 53 do granicy z Gminą Pszczyna o długości 145mb
Numer ogłoszenia: 33583 - 2014; data zamieszczenia: 19.02.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Suszec , ul. Lipowa 1, 43-267 Suszec, woj. śląskie, tel. 32 44993050, faks 32 4493051.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.suszec.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Realizacja IV etapu inwestycji pn. Przebudowa ul. Granicznej w Radostowicach wraz z budową odwodnienia tj. fragmentu ulicy Granicznej w Radostowicach na odcinku od posesji nr 53 do skrzyżowania z ul. Porębską o długości 527mb oraz fragmentu ul. Granicznej (odcinek boczny) na odcinku od posesji nr 53 do granicy z Gminą Pszczyna o długości 145mb.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: ZGODNIE Z PKT. 3 SIWZ: 3. Opis przedmiotu zamówienia: 3.1 Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn.: Realizacja IV etapu inwestycji pn. Przebudowa ul. Granicznej w Radostowicach wraz z budową odwodnienia tj. fragmentu ulicy Granicznej w Radostowicach na odcinku od posesji nr 53 do skrzyżowania z ul. Porębską o długości 527mb oraz fragmentu ul. Granicznej (odcinek boczny) na odcinku od posesji nr 53 do granicy z Gminą Pszczyna o długości 145mb, zwanego dalej zamówieniem, zgodnie z dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót. 3.2 Zakres przedmiotu zamówienia: Zamówienie swym zakresem obejmuje wykonanie przebudowy fragmentu ulicy Granicznej w Radostowicach na odcinku od posesji nr 53 do skrzyżowania z ul. Porębską o długości 527mb oraz fragmentu ul. Granicznej (odcinek boczny) na odcinku od posesji nr 53 do granicy z Gminą Pszczyna o długości 145mb. 1. W zakresie robót dotyczących wykonania odcinka ul. Granicznej w Radostowicach (ok. 527mb) należy wykonać m.in.: a) geodezyjne wytyczenie obiektu w terenie, b) roboty związane z zabezpieczeniem ruchu drogowego (czasowe zmiany w istniejącej organizacji ruchu), c) wyrównanie istniejącej nawierzchni warstwą wyrównawczo-wiążącą z betonu asfaltowego o średniej grubości 7cm na powierzchni około 1734,20m2, d) wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o grubości 4cm na powierzchni około 1681,80m2, e) wykonanie poboczy z frezu asfaltowego na powierzchni około 786,90m2, f) regulację istniejącego wpustu ulicznego, h) uporządkowanie terenu robót, 2. W zakresie robót dotyczących wykonania odcinka bocznego ul. Granicznej (ok. 145mb), należy wykonać m.in.: a) geodezyjne wytyczenie obiektu w terenie, b) roboty związane z zabezpieczeniem ruchu drogowego (czasowe zmiany w istniejącej organizacji ruchu), c) wyrównanie istniejącej podbudowy na powierzchni około 435,20m2, d) wykonanie podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego o grubości 4cm na powierzchni około 420,0m2, e) wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o grubości 4cm na powierzchni około 404,0m2, f) wykonanie poboczy z frezu asfaltowego na powierzchni około 118m2, g) regulację istniejących włazów kanałowych, h) uporządkowanie terenu robót. 3. Koszty przygotowania i likwidacji tymczasowej organizacji ruchu, a także koszty obsługi geodezyjnej w tym koszty pomiaru geodezyjnego powykonawczego, niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia, należy skalkulować w cenie ofertowej. 3.3 Przedmiot zamówienia obejmuje również wszystkie prace i obowiązki wykonawcy wymienione w istotnych postanowieniach umowy - stanowiących załącznik nr 2 do SIWZ. Wykonawca jest zobowiązany do ich uważnego przeanalizowania i zapoznania się z zakresem przedmiotu zamówienia. Zaleca się dokonanie wizji w terenie. 3.4 Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty ziemne 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg 45111300-1 Roboty rozbiórkowe 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 45233222-1 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania 3.5 Szczegółowy opis zamówienia stanowią: a) formularz przedmiaru robót (odcinek 527mb) - zał. 1.A do SIWZ, b) formularz przedmiaru robót (odcinek 145mb) - zał. 1.B do SIWZ, c) projekt wraz z załącznikami (plany, rysunki, zakres i lokalizacja robót) - zał. nr 9a (odcinek 527mb), d) projekt wraz z załącznikami (plany, rysunki, zakres i lokalizacja robót) - zał. nr 9b (odcinek 145mb), e) projekt czasowej (na czas prowadzenia robót) organizacji ruchu - zał. nr 10a (odcinek 527mb), f) projekt czasowej (na czas prowadzenia robót) organizacji ruchu - zał. nr 10b (odcinek 145mb), i zwane są w dalszej treści SIWZ dokumentacją projektową, oraz g) specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót - zał. nr 11a (odcinek 527mb), h) specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót - zał. nr 11b (odcinek 145mb). Uwagi: Dla urządzeń technicznych, materiałów i rozwiązań, które w w/w dokumentacji projektowej oraz w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót zostały opisane poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. Wykonawcy mogą zaproponować inne urządzenia techniczne, materiały lub rozwiązania, z zachowaniem odpowiednich, równoważnych, tj. nie gorszych niż wskazane w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych, dla osiągnięcia oczekiwanej funkcjonalności i trwałości całego układu, będącego przedmiotem zamówienia, z zapewnieniem uzyskania przez wykonawcę i na jego koszt wszelkich ewentualnych uzgodnień, w tym w razie potrzeby autora dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. Określony w w/w dokumentacji projektowej oraz w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót przedmiot zamówienia, został opisany za pomocą norm, aprobat i specyfikacji technicznych, dla których zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane (w tym m.in. urządzenia techniczne, materiały i rozwiązania) spełniają wymagania określone przez zamawiającego. Wykazanie równoważności dla proponowanych dostaw, usług lub robót budowlanych (w tym m.in. urządzeń technicznych, materiałów i rozwiązań) spoczywa na Wykonawcy przed lub na etapie złożenia oferty..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.10.00.00-8, 45.11.00.00-1, 45.11.10.00-8, 45.20.00.00-9, 45.22.00.00-5, 45.23.30.00-9, 45.11.13.00-1, 45.11.12.00-0, 45.23.32.22-1.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: ZAMAWIAJĄCY NIE WYMAGA ZŁOŻENIA WADIUM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia z art. 22 ust. 1 ustawy, na podstawie art. 44 ustawy, stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony w sytuacji, gdy wykonawca wykaże wykonanie w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie: - co najmniej jednego zamówienia polegającego na budowie/przebudowie/remoncie drogi o nawierzchni mineralno - bitumicznej na długości min. 660 mb lub powierzchni min. 2.000 m2 - zgodnie ze sztuką budowlaną. Jeżeli w dokumencie potwierdzającym należyte wykonanie zamówienia zakres rzeczowy i ilościowy nie został jasno wykazany, wykonawca winien zakres ten określić w zał. nr 6 w kol. 2, aby zamawiający mógł dokonać oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia z art. 22 ust. 1 ustawy, na podstawie art. 44 ustawy, stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony w sytuacji, gdy wykonawca wykaże, że: - dysponuje min. jedną osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy, posiadającą wymagane prawem, adekwatne do przedmiotu zamówienia uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi objętymi przedmiotem zamówienia w specjalności drogowej lub konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz posiadającą aktualne zaświadczenie o członkostwie we właściwej izbie samorządu zawodowego, (Wykonawca, który złoży najkorzystniejszą ofertę, przed podpisaniem umowy będzie zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w pkt. 19 lit. a) SIWZ), W przypadku specjalistów zagranicznych posiadających uprawnienia wydane poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej wymaga się od Wykonawcy, aby osoby te spełniały odpowiednie warunki opisane w art. 12a ustawy Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2013r. poz. 1409 ze zm.) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008r. Nr 63 poz. 394).

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia z art. 22 ust. 1 ustawy, na podstawie art. 44 ustawy, stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie
  JAK W PKT III.3.2 niniejszego ogłoszenia;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w