MENU

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Suszec, dnia 26.05.2015 r.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

I.             Wójt Gminy Suszec, na podstawie art. 92 ust. 2 przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) informuje, że w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Przebudowa ul. Spokojnej w Kryrach – etap I – odcinek od skrzyżowania z ul. Wyzwolenia do posesji nr 37 o długości około 392mb” najkorzystniejszą ofertę złożyła:

EUROVIA POLSKA S.A.

Bielany Wrocławskie

ul. Szwedzka 5; 55-040 Kobierzyce

 

za cenę: 113.035,12 zł brutto

 

Oferta otrzymała najwyższą ilość punktów (kryterium cena – 95%, kryterium okres gwarancji – 5%) spośród złożonych ważnych ofert, a wykonawca spełnił wszystkie wymagane warunki do realizacji w/w zamówienia, określone w SIWZ.

 

II.            W przedmiotowym postępowaniu zostało złożonych 5 ofert, tj.:

 

OFERTA NR 01 złożona przez:

Konsorcjum firm:

Lider konsorcjum: Firma Budowlana D-ART Damian Ogrodowski; ul. Turystyczna 1b; 44-207 Rybnik

Partner konsorcjum: Przedsiębiorstwo Usług Technicznych INFRAGO mgr Dominika Ostrowska

ul. Turystyczna 1b; 44-207 Rybnik

OFERTA NR 02 złożona przez:

EUROVIA POLSKA S.A. Bielany Wrocławskie

ul. Szwedzka 5; 55-040 Kobierzyce

Adres do korespondencji: ul. Prosta 144; 44-203 Rybnik

OFERTA NR 03 złożona przez:

DROGRÓD Szymon Tetla

ul. Męczenników Oświęcimskich 37A; 43-229 Ćwiklice

OFERTA NR 04 złożona przez:

Firma Handlowo – Usługowa „DIEGO” S.C. Grzegorz Gogol, Małgorzata Gogol

ul. Nad Jeziorem 54; 43-243 Wisła Mała

OFERTA NR 05 złożona przez:

AUTO-TRANS ASFALTY Sp. z o.o.

ul. Ks. Roboty 80; 44-186 Gierałtowice

 

III.          Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert wraz z punktacją zawiera poniższa tabela:

Numer oferty

Liczba pkt w kryterium:

Razem:

Cena - 95%

Okres gwarancji - 5%

01

265,71

15

280,71

02

285,00

15

300,00

03

274,59

15

289,59

04

0,00

0

0,00

05

201,51

15

216,51

 

Wójt Gminy

 

Marian Pawlas