MENU

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 Suszec, dnia 06.08.2014 r.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

I.          Wójt Gminy Suszec, na podstawie art. 92 ust. 2 przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z
2013 r. poz. 907 ze zm.), informuje, że w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: 
„Przebudowa ul. Jasnej w Kryrach na odcinku o długości około 264mb” najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

               „D-ART” Firma Budowlana Damian Ogrodowski

                ul. Turystyczna 1 b, 44-207 Rybnik

 

               za cenę: 127.258,04 zł brutto.

Oferta otrzymała najwyższą ilość punktów (kryterium cena -100%) spośród złożonych ważnych ofert, a wykonawca spełnia wszystkie wymagane warunki do realizacji w/w zamówienia, określone w SIWZ.

II.          W przedmiotowym postępowaniu zostało złożonych 4 oferty, tj.:

OFERTA NR 01 złożona przez:

„D-ART” Firma Budowlana Damian Ogrodowski, ul. Turystyczna 1 b, 44-207 Rybnik;

OFERTA NR 02 złożona przez:

Zakład Remontowo-Budowlany Maria Fisior, ul. Wyzwolenia 23, 42-624 Ossy;

OFERTA NR 03 złożona przez:

DROGRÓD Szymon Tetla ul. Męczenników Oświęcimskich 37a, 43-229 Ćwiklice;

OFERTA NR 04 złożona przez:

E-BUD Łukasz Budzyk ul. Gojowiec 9, 44-246 Palowice;

III.          Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert wraz z punktacją zawiera poniższa tabela:

Numer oferty

Liczba pkt w kryterium Cena-100%

Razem

01

300,00

300,00

02

252,06

252,06

03

221,04

221,04

04

274,80

274,80