MENU

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

Suszec, dnia 01.08.2013 r.
 
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
 
I.                             Wójt Gminy Suszec, na podstawie art. 92 ust. 2 przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. Nr 113 poz. 759 z 2010 r. ze zm.), informuje, że w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Budowa placu zabaw przy przedszkolu dwuoddziałowym w Suszcu”,najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:
 
NOVUM WYPOSAŻENIE PLACÓW ZABAW
Sławomir Chmieliński
GROM 36; 12-130 PASYM
 
za cenę: 98.876,74 zł brutto.
 
 
Oferta otrzymała najwyższą ilość punktów (kryterium cena -100%) spośród złożonych ważnych ofert, a wykonawca spełnia wszystkie wymagane warunki do realizacji w/w zamówienia, określone w SIWZ.
 
 
II.           W przedmiotowym postępowaniu zostały złożone 4 oferty, tj.:
OFERTA NR 01 złożona przez:
Moja Sp. z o.o.
ul. Stanisława Okrzei 21
48-130 Kietrz
OFERTA NR 02 złożona przez:
NOVUM WYPOSAŻENIE PLACÓW ZABAW
Sławomir Chmieliński
GROM 36; 12-130 PASYM
OFERTA NR 03 złożona przez:
                PIKA Radosne Parki
Danuta Mularska
Ul. Argentyńska 26; 59-220 Legnica
OFERTA NR 04 złożona przez:
ETA GLIWICE SP. Z O.O.
Ul. Zygmunta Starego 13/lok.10
44-100 Gliwice
 
V.            Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert wraz z punktacją zawiera poniższa tabela:

Numer oferty
Liczba pkt w kryterium Cena-100%
Razem
01
0
0
02
300,00
300,00
03
0
0
04
0
0

 
 
Z up. Wójta
 
Z-ca Wójta
 
Czesław Smusz