MENU

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Suszec, dnia 16.12.2015 r.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

I.            Wójt Gminy Suszec, na podstawie art. 92 ust. 2 przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), informuje, że w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Kompleksowa sprzedaż paliwa gazowego do obiektów Zamawiającego w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku – Prawo energetyczne (j.t. Dz. U. z 2012 r. Nr 1059 ze zm.) w ramach zamówienia prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze  zm.) najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

DUON Marketing and Trading S.A.

Ul. Heweliusza 9

80-890 Gdańsk

za cenę: 550.861,17 zł brutto

 

Oferta otrzymała najwyższą ilość punktów (kryterium cena – 96%, klauzule dodatkowe – 4%) spośród złożonych ważnych ofert, a wykonawca spełnił wszystkie wymagane warunki do realizacji w/w zamówienia, określone w SIWZ.

 

II.            W przedmiotowym postępowaniu zostały złożone 2 oferty, tj.:

OFERTA NR 01 złożona przez:

DUON Marketing and Trading S.A.

Ul. Heweliusza 9

80-890 Gdańsk

OFERTA NR 02 złożona przez:

NOVUM S.A.

Ul. Racławicka 146

02-117 Warszawa

 

III.          Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert wraz z punktacją zawiera poniższa tabela:

Numer oferty

Liczba pkt w kryterium:

Razem:

Cena - 96%

Klauzule dodatkowe - 4%

01

288,00

3,6

291,60

02

266,61

9,6

276,21

 

 

Wójt Gminy

 

Marian Pawlas