MENU

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

z dnia 18.05.2016 r.

I.            Wójt Gminy Suszec, na podstawie art. 92 ust. 2 przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), informuje, że w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Przebudowa ul. Deszczowej w Suszcu – Etap II – odcinek wschodni o długości około 225,0mb” najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

Eurovia Polska S.A. Bielany Wrocławskie

ul. Szwedzka 5; 55-040 Kobierzyce

za cenę: 84.987,24 zł brutto.

Oferta otrzymała najwyższą ilość punktów (kryterium cena – 95%, kryterium okres gwarancji – 5%) spośród złożonych ważnych ofert, a wykonawca spełnia wszystkie wymagane warunki do realizacji w/w zamówienia, określone w SIWZ.

II.    W PRZEDMIOTOWYM POSTĘPOWANIU ZOSTAŁO ZŁOŻONYCH 5 OFERT, TJ.:

OFERTA NR 01 złożona przez:

FIRMA STRADA Maciej Zdziebło; ul. Gagarina 132 c; 44-268 Jastrzębie - Zdrój

OFERTA NR 02 złożona przez:

DROGRÓD Szymon Tetla; ul. Męczenników Oświęcimskich 37a; 43-229 ĆWIKLICE

OFERTA NR 03 złożona przez:

Eurovia Polska S.A. Bielany Wrocławskie; ul. Szwedzka 5; 55-040 Kobierzyce

Adres do korespondencji: ul. Prosta 144; 44-203 Rybnik

OFERTA NR 04 złożona przez:

                E-BUD ŁUKASZ BUDZYK; ul. Gojowiec 9; 44-246 Palowice

OFERTA NR 05 złożona przez:

ZO EUROBAU Sp. z o.o.; ul. Sosnowa 23; 44-240 Żory

 

III.    Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert wraz z punktacją zawiera poniższa tabela:

Numer oferty

Liczba pkt w kryterium:

Razem:

Cena - 95%

 Okres gwarancji - 5%

01

257,28

15,00

272,28

02

254,22

15,00

269,22

03

285,00

15,00

300,00

04

251,88

15,00

266,88

05

0,00

0,00

0,00

      

  Wójt Gminy

Marian Pawlas