MENU

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW Z DNIA 11.12.2015

 

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI NA PYTANIA

z dnia 11.12.2015 r.

 

dotyczy:           postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na udzielenie zamówienia publicznego pn. „Kompleksowa sprzedaż paliwa gazowego do obiektów Zamawiającego w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku – Prawo energetyczne (j.t. Dz. U. z 2012 r. Nr 1059 ze zm.) w ramach zamówienia prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze  zm.)”

 

W związku z pismem wykonawcy o udzielenie odpowiedzi na poniżej przedstawione pytania związane z przygotowaniem oferty na realizację w/w zadania, zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 1 pkt. 3 i ust. 2 ustawy Prawo zamówień udziela następujących, wiążących dla wykonawców wyjaśnień, które udostępnia na stronie internetowej, bez ujawniania źródła zapytania:

 

PYTANIE 1:

W przypadku niektórych grup taryfowych np. W-1, W-2 Wykonawca otrzymuje od Operatora odczyty za cały rok w związku z czym prosi się o modyfikacje okresu rozliczenia.

Czy Zamawiający wyraża zgodę  iż w trakcie trwania cyklu odczytowego może pobierać należności na podstawie prognozowanego zużycia Paliwa gazowego za miesięczne podokresy. Prognoza zostanie sporządzona na podstawie danych zawartych w załączniku nr 7 do SIWZ.

Tzn. czy Zamawiający dopuszcza rozliczenie miesięczne w oparciu o prognozowane oraz rzeczywiste zużycie paliwa gazowego z uwagi iż dla różnych grup taryfowych przypadają różne terminy otrzymywania odczytów.  

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE:

Tak, Zamawiający dopuszcza rozliczenie miesięczne w oparciu o prognozowane oraz rzeczywiste zużycie paliwa gazowego dla tych grup taryfowych, dla których przypadają różne terminy otrzymywania odczytów, tj. rzadsze niż 1 miesiac.  

                                                                                                   Wójt Gminy

                                                                                                              Marian Pawlas