MENU

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

z dnia 27.12.2017 r.

 

I.             Wójt Gminy Suszec, na podstawie art. 92 ust. 2 przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) informuje, że w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Suszec, na których zamieszkują mieszkańcy – okres realizacji: od podpisania umowy do 31.01.2021r.najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

EKO M.Golik, J.Konsek, A.SerwotkaSpółka Jawna

ul. Kościuszki 45a; 44-200 Rybnik

za cenę: 5.320.650,24 zł brutto

Oferta otrzymała najwyższą ilość punktów (po zsumowaniu punktów uzyskanych w kryterium cena - 60%, kryterium środowiskowe (emisja spalin) – 30% i kryterium społeczne (uwzględnianie potrzeb mieszkańców) -10%) spośród złożonych ważnych ofert, a wykonawca spełnia wszystkie wymagane warunki do realizacji w/w zamówienia, określone w SIWZ.

 

II.            W PRZEDMIOTOWYM POSTĘPOWANIU ZOSTAŁY ZŁOŻONE 2 OFERTY, tj.:

OFERTA NR 01 złożona przez:

REMONDIS Sp. z o.o., 02-981 Warszawa, Zawodzie 16;

Oddział w Sosnowcu 41-203 Sosnowiec, Baczyńskiego 11

OFERTA NR 02 złożona przez:

„EKO” M.Golik, J.Konsek, A.Serwotka; Spółka Jawna; ul. Kościuszki 45a; 44-200 Rybnik

 

III.          Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert wraz z punktacją zawiera poniższa tabela:

Numer oferty

Liczba pkt w kryterium:

Razem:

Cena - 60%

Kryterium środowiskowe – emisja spalin – 30%

Kryterium społeczne – uwzględnianie potrzeb mieszkańców                 – 10 %

01

163,47

90,00

0,00

253,47

02

180,00

90,00

30,00

300,00

 

Wójt Gminy

Marian Pawlas