MENU

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ


Suszec, dnia 18.08.2015 r.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

I.             Wójt Gminy Suszec, na podstawie art. 92 ust. 2 przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) informuje, że w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Suszec, na których zamieszkują mieszkańcy” najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

     EKO M.Golik, J.Konsek, A.Serwotka

     Spółka Jawna

     ul. Kościuszki 45a

     44-200 Rybnik

     za cenę: 2.279.825,22 zł brutto.

Oferta otrzymała najwyższą ilość punktów (po zsumowaniu punktów uzyskanych w kryterium cena - 95% i kryterium termin płatności faktur 5%) spośród złożonych ważnych ofert, a wykonawca spełnił wszystkie wymagane warunki do realizacji w/w zamówienia, określone w SIWZ.

II.            W PRZEDMIOTOWYM POSTĘPOWANIU ZOSTAŁY ZŁOŻONE 3 OFERTY, tj.:

OFERTA NR 01 złożona przez:

Przedsiębiorstwo Spedycyjno – Transportowe; „TRANSGÓR” S.A.; ul. Jankowicka 9; 44-201 Rybnik

OFERTA NR 02 złożona przez:

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych i Bytowych Sp. z o.o.; ul. Chudoby 4/1; 44-100 Gliwice

OFERTA NR 03 złożona przez:

„EKO” M.Golik, J.Konsek, A.Serwotka; Spółka Jawna; ul. Kościuszki 45a; 44-200 Rybnik

 

III.          Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert wraz z punktacją zawiera poniższa tabela:

Numer oferty

Liczba pkt w kryterium:

Razem:

Cena - 95%

 Termin płatności faktur - 5%

01

236,85

15,00

251,85

02

0

0

0

03

285,00

15,00

300,00

 

Wójt Gminy

Marian Pawlas