MENU

Ogłoszenie o unieważnieniu postepowania

Suszec, dnia 16.10.2008 r.

 

 

 

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

 

Wójt Gminy Suszec, na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7, w brzmieniu: „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: (…) postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego”, unieważnia postępowanie na zadanie pn.: „Zimowe utrzymanie dróg gminnych i powiatowych na terenie Gminy Suszec w sezonie zimowym 2008/2009, ogłoszone w Biuletynie Zamówień Publicznych z numerem 233578 – 2008 z dnia 16.10.2008 r.

W ogłoszeniu nr 233578 – 2008, znajdowała się informacja, iż zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na 3 zadania, co stanowiło błąd, gdyż zadań jest 11.

Przedmiotowa pomyłka została poprawiona w nowym ogłoszeniu zamieszczonym w Biuletynie Zamówień Publicznych z nr 234034 – 2008 z dnia 16.10.2008 r.

 

 

                                                                                  Wójt Gminy

                                                                               

                                                                               Marian Pawlas