MENU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Suszec: PRZEBUDOWA ULICY BŁĘKITNEJ W SUSZCU WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ROWU MELIORACYJNEGO PRZY UL. BŁEKITNEJ W SUSZCU - I ETAP

Numer ogłoszenia: 104273 - 2008; data zamieszczenia: 16.05.2008

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlaneZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Suszec, ul. Lipowa 1, 43-267 Suszec, woj. śląskie, tel. 032 44993050, fax 032 4493051.


 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.suszec.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAII.1) OPIS


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: PRZEBUDOWA ULICY BŁĘKITNEJ W SUSZCU WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ROWU MELIORACYJNEGO PRZY UL. BŁEKITNEJ W SUSZCU - I ETAP.


II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane, nie przysługuje odwołanie.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn.: Przebudowa ul. Błękitnej w Suszcu wraz z budową rowu melioracyjnego przy ul. Błękitnej w Suszcu - I etap, zwanego dalej zamówieniem.

Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg

Szczegółowy opis zamówienia stanowią:
a) FORMULARZ PRZEDMIARU ROBÓT - zał. nr 7 do niniejszej SIWZ,
b) projekt budowlany wraz z wraz z załącznikami (plany, rysunki, zakres i lokalizacja robót, uzgodnienia, opinie) - zał. nr 8,
i zwane są w dalszej treści SIWZ dokumentacją projektową,
oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - zał. nr 9 do niniejszej SIWZ.


II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.42-6.


II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: data zakończenia: 17.10.2008.SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYMIII.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA


 • Informacja na temat wadium: ZAMAWIAJĄCY NIE WYMAGA ZŁOŻENIA WADIUM.III.2) WARUNKI UDZIAŁU


 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków. Oświadczenia i dokumenty, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania tych warunków.

  O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych:

  a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
  b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
  c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
  d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

  Oświadczenia i dokumenty, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny tych warunków:
  a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert:
  - dokument musi potwierdzać, że profil działalności wykonawcy odpowiada przedmiotowi zamówienia oraz, że wykonawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi,
  b) oświadczenie wykonawcy, zgodnie z treścią zał. nr 3,
  c) wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów (np. referencje, opinie, protokoły odbioru) potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie, zgodnie z treścią zał. nr 4.
  - wymagane minimum: 1 robota budowlana, o wartości nie mniejszej niż wartość ceny ofertowej brutto, złożonej przez wykonawcę w przedmiotowym zamówieniu i odpowiadająca swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, z załączeniem stosownych dokumentów potwierdzających należyte jej wykonanie,
  d) wykazu osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności, zgodnie z treścią zał. nr 5,
  - wymagane minimum: wykonawca do realizacji przedmiotowego zamówienia musi dysponować co najmniej jedną osobą z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej, wymagane przepisami ustawy Prawo budowlane,
  e) dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą wykonywać zamówienie, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, tj.:
  - uprawnienia budowlane osoby, osób wpisanej-ych w zał. nr 5, do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej, wymagane przepisami ustawy Prawo budowlane; w zakresie wystarczającym do realizacji przedmiotu umowy,
  - aktualne w dniu otwarcia ofert zaświadczenie dla osoby-osób wymienionej-ych w zał. nr 5, posiadającej-ych uprawnienia budowlane i wykonującej zadania dla których te uprawnienia są konieczne, o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego (warunek konieczny do posługiwania się w/w uprawnieniami zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane).

  Pozostałe wymagania do udziału w postępowaniu:
  a) udzielenie 36 - miesięcznej gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia,
  - oświadczenie w celu potwierdzenia spełniania w/w warunku zawiera formularz oferty, zał. nr 1,
  b) złożenie wypełnionego druku -formularz oferty-, zgodnie z treścią zał. nr 1 do niniejszej SIWZ,
  c) złożenie FORMULARZA PRZEDMIARU ROBÓT, stanowiącego zał. nr 7 do SIWZ, zgodnie z opisem określonym w pkt. 15 SIWZ,
  d) złożenie informacji o częściach zamówienia, powierzonych podwykonawcom, na lub zgodnie z zał. nr 6.

  Zamawiający dokona oceny spełniania warunków wymaganych od wykonawców w oparciu o w.w dokumenty. Ocena ta zostanie przeprowadzona wg formuły spełnia - nie spełnia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: j.w


SEKCJA IV: PROCEDURAIV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bip.suszec.iap.pl/6585,12493/12493/


Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Suszec, ul. Lipowa 1, 43-267 Suszec.


IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.06.2008 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Suszec, ul. Lipowa 1, 43-267 Suszec, sekretariat - I piętro.


IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).