MENU

ODPOWIEDZI NA PYTANIA Z DNIA 18.02.2014 r.

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI NA PYTANIA

z dnia 18.02.2014 r.

 

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Kryry – II etap – zlewnia przepompowni P1 (odcinki pozostałe) i zlewnia przepompowni P2”.

 

W związku z pismami wykonawców o udzielenie odpowiedzi na poniżej przedstawione pytania związane z przygotowaniem oferty na realizację w/w zadania, zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych udziela następujących, wiążących dla wykonawców wyjaśnień, które udostępnia na stronie internetowej, bez ujawniania źródła zapytania:

 

PYTANIE 1:

Zamawiający wymaga by Wykonawca wykazał się zrealizowaniem w okresie ostatnich 5 lat co najmniej:

1) jednej roboty budowlanej polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej o długości nie mniejszej niż 4.000 m wraz z budową co najmniej 1 przepompowni – w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, lub

2) dwóch robót budowlanych polegających na budowie sieci kanalizacji sanitarnej o łącznej długości nie mniejszej niż 4.000 m i obejmujących budowę co najmniej 1 przepompowni – w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

Czy zamawiający uzna w/w warunek za spełniony jeżeli Wykonawca przedłoży dokumenty potwierdzające wykonanie 1 budowy kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią oraz 1 budowę sieci kanalizacji sanitarnej o łącznej długości nie mniejszej niż 4.000 m – w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

 

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający uzna w/w warunek za spełniony jedynie w przypadku, gdy z dokumentów potwierdzających wykonanie w/w zamówień będzie wynikało, że Wykonawca wykonał łącznie 4.000 m kanalizacji sanitarnej wraz z 1 przepompownią. Długość kanalizacji deszczowej, wykazana w doświadczeniu Wykonawcy, nie wlicza się do wymaganego warunku 4.000 m.

 

PYTANIE 2:

Trasa kanalizacji koliduje z drzewami, które trzeba wyciąć. Zgodnie z przepisami drzewa należy wyciąć od 16 października do końca lutego. Procedury przetargowe skończą się najwcześniej w marcu 2014, co w związku z tym.

 

ODPOWIEDŹ:

Gmina Suszec podjęła już stosowne działania mające na celu wycinkę drzew kolidujących z trasą kanalizacji sanitarnej. Ewentualne koszty dotyczące tego zakresu prac ponosi zamawiający.

 

PYTANIE 3:

Zakończenie robót planowane jest na 15 marca 2015r. i przy założeniu, że roboty drogowe wykonuje się na końcu wypadają one w okresie zimowym. Czy jest możliwość wydłużenia terminu w celu wykonania robót drogowych wiosną.

 

ODPOWIEDŹ:

To, że wykonanie robót drogowych przypada w okresie zimowym nie oznacza, że nie mogą one być w tym okresie zrealizowane.

Zamawiający nie wyklucza jednak sytuacji, w których może wystąpić konieczność wydłużenia terminu wykonania przedmiotu zamówienia. Okoliczności uzasadniające taką konieczność zostały określone przez zamawiającego w szczególności w pkt. 21.2 pkt. 2 lit. b) tiret piąty SIWZ, gdzie zamawiający wskazał, że m.in. w przypadku, gdy wystąpią niesprzyjające warunki atmosferyczne, które uniemożliwią kontynuowanie robót, to o czas trwania tych niesprzyjających warunków, jednak nie dłużej, Zamawiający może wydłużyć termin wykonania zamówienia.

Ponadto należy zwrócić uwagę, że zgodnie z harmonogramem rzeczowym zakończenie robót planowane jest do 15.03.2015 r., co oznacza, że wykonawca może zamówienie wykonać wcześniej.

 

PYTANIE 4:

Czy można zamienić studnie o średnicy 425mm na studnie o średnicy 400mm?? Czy można stosować do realizacji przedmiotu zadania studnie firmy Kaczmarek.

 

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę średnicy w/w studni. Zamawiający dopuszcza zastosowanie studni kanalizacyjnych każdej firmy pod warunkiem wykazania równoważności takiego rozwiązania w zakresie następujących parametrów: studnia z rurą wznoszącą karbowaną fi 425/475 mm, rura teleskopowa fi 425 mm, właz okrągły żeliwny klasy D400.

 

PYTANIE 5:

Odwodnienie wykopu za pomocą igłofiltrów, w bliskiej odległości zabudowy mieszkaniowej może spowodować uszkodzenie budynków z powodu obniżenia poziomu wód gruntowych. W związku z powyższym prosimy o określenie co Zamawiający przewiduje, w przypadku prowadzenia robót w bliskiej odległości od budynków, w gruntach silnie nawodnionych. Prosimy o przedstawienie projektu odwodnienia za pomocą igłofiltrów w pobliżu zabudowy.

 

ODPOWIEDŹ:

Wszelkie roboty budowlane wykonywane w bliskiej odległości od zabudowy mieszkaniowej należy przeprowadzać ze szczególną starannością. Projekt budowlany wskazuje miejsca, gdzie potencjalnie może zaistnieć konieczność zastosowania igłofiltrów.

Ponadto, zgodnie ze zmianą treści SIWZ z dnia 18.02.2014 r., zamawiający udostępnia w zał. nr 9 do SIWZ dokumentację geotechniczną, którą można wykorzystać na potrzeby wyliczenia ceny ofertowej.

Patrz również odpowiedź na pyt. 12 – bezpośredni link do w/w dokumentacji.

Sposób wyceny oferty (w tym koszty, które w szczególności wykonawca winien wliczyć w cenę ofertową) został szczegółowo opisany w pkt. 16 SIWZ.

 

PYTANIE 6:

Podobnie jak w przypadku igłofiltrów projekt przewiduje zabudowę ścianek szczelnych GZ4 w bliskiej odległości budynków. Prosimy o określenie sposobu wykonania kanalizacji w przypadku braku możliwości zabudowy ścianek szczelnych.

 

ODPOWIEDŹ:

Roboty w bliskiej odległości od budynków należy wykonywać ze szczególną ostrożnością. Wg projektu budowlanego najmniejsza odległość wykopu od budynku wynosi 4 metry, co jest odległością umożliwiającą zabudowanie ścianek szczelnych. Ścianki szczelne, konieczne do zabudowy w bliskiej odległości od budynków, należy wykonać w technologii wciskania statycznego.

 

PYTANIE 7:

Po odbytej wizji w terenie stwierdziliśmy, że na trasie projektowanej inwestycji znajdują się drzewa oraz krzewy mogące uniemożliwić wykonanie prac. W związku z powyższym prosimy o określenie czy Zamawiający w ramach inwestycji przewiduje wycinkę drzew i krzewów. W przypadku konieczności wycinki prosimy o dodanie odpowiednich pozycji do przedmiaru robót oraz określenie kto zostanie obciążony kosztami administracyjnymi (Zamawiający czy Wykonawca) związanymi z przedmiotową wycinką.

 

ODPOWIEDŹ:

Patrz: odpowiedź na pytanie 2.

 

PYTANIE 8:

Czy Zamawiający przewiduje koszty odtworzenia nawierzchni oraz demontażu i ponownego montażu ogrodzeń w posesjach prywatnych. W przypadku konieczności w/w odtworzeń prosimy o dodanie odpowiednich pozycji kosztorysowych do przedmiaru robót wraz z podaniem ilości oraz rodzajów nawierzchni i rodzajów ogrodzeń.

 

ODPOWIEDŹ:

Zgodnie z pkt. 16.3 SIWZ oraz par. 8 ust 2 pkt. j) istotnych postanowień umowy (zał. 2 do SIWZ) wykonawca jest zobowiązany w cenie ofertowej skalkulować „(…) koszty związane z odtworzeniem (przywróceniem terenu do stanu sprzed rozpoczęcia robót) konstrukcji dróg i pozostałych nawierzchni w pasie przeprowadzonych robót (…)”. Zamawiający wymaga skalkulowania w/w kosztów w cenie ofertowej bez wyszczególnienia osobnej pozycji przedmiarowej.

 

PYTANIE 9:

Według dokumentacji projektowej, kolektory kanalizacji grawitacyjnej należy wykonać z rur dwuściennych PP SN8. Ze względu na trudne warunki gruntowo-wodne sugeruje się zmianę w/w rur na rury PCV SN8 lite.

 

ODPOWIEDŹ:

Zgodnie z treścią Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (zał. 12 do SIWZ) – Uzupełnienie do STWIOR, zamawiający dopuszcza zastosowanie rur PCV SN8 lite na odcinkach grawitacyjnych kanalizacji sanitarnej.

 

PYTANIE 10:

W okolicy projektowanej przepompowni P2 znajduje się istniejąca oczyszczalnia ścieków przeznaczona do rozbiórki. W przedmiarach nie uwzględniono rozbiórki istniejącego ogrodzenia oczyszczalni. Prosimy o dodanie odpowiednich pozycji do przedmiarów robót oraz określenie czy Zamawiający przewiduje wykonanie nowego ogrodzenia przepompowni P2.

 

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie przewiduje rozbiórki istniejącego ogrodzenia w ramach przedmiotowego zamówienia. Rozbiórka ogrodzenia i wykonanie nowego ogrodzenia będą przedmiotem odrębnego postępowania.

 

PYTANIE 11:

Według SIWZ, ostateczny termin zakończenia prac to 15.03.2015 r. Prosimy o odpowiedź czy w przypadku trudnych warunków atmosferycznych w okresie od 01.11.2014 r. do 15.03.2015 r., Zamawiający przewiduje wydłużenie terminu zakończenia z powodu braku możliwości odtworzenia nawierzchni bitumicznych i prowadzenia robót w okresie zimowym.

 

ODPOWIEDŹ:

Patrz: odpowiedź na pytanie 3.

 

PYTANIE 12:

Na podstawie danych zawartych w projekcie budowlanym, dotyczących informacji geologicznych, wycena robót może być mało rzetelna. W celu dokonania właściwej wyceny robót niezbędna jest dokumentacja geologiczna (odwierty na trasie kanalizacji).

 

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający zamieszcza poniżej do pobrania dokumentację geotechniczną sporządzoną w celu wykonania projektu budowlanego kanalizacji sanitarnej w sołectwie Kryry:

dokumentacja geotechniczna – kanalizacja Kryry.pdf

 

PYTANIE 13:

Par. 10 ust. 2 Jak należy rozumieć to postanowienie? Czy Zamawiający zastrzega sobie okres rękojmi wynoszący 60 m-cy, czy też w ramach uprawnienia ustawowego wprowadza termin wynoszący 3 miesiące na zgłoszenie roszczeń w zakresie wad stwierdzonych/ujawnionych w okresie rękojmi, który to okres wynosi 60 miesięcy?

 

ODPOWIEDŹ:

Zapis w par. 10 ust. 2 należy rozumieć w ten sposób, iż rękojmia i gwarancja, udzielone przez wykonawcę rozpoczynają się jednocześnie, licząc od daty podpisania protokołu ostatecznego odbioru robót, o którym mowa w par. 7 ust. 3, przy czym gwarancja kończy się co do zasady po upływie 60 m-cy od tej chwili, a rękojmia po upływie 63 m-cy.

 

PYTANIE 14

W treści par. 11 ust. 1 lit. a)-b) oraz d) i h). Zamawiający ukształtował swoje uprawnienia w przedmiocie żądania zapłaty kar umownych z tytułu opóźnienia wykonawcy wbrew regulacji art. 3531 k.c. w zw. z art. 139 ust. 1 uPpz. Zapis ten w aktualnym brzmieniu uzasadnia także zarzut naruszenia art. 388 par. 1 k.c. wykorzystując adhezyjny charakter stosunku zobowiązaniowego. Istotą kary umownej jest to, iż o zasadności jej skutecznego naliczenia przesądza uprzednie poczynienie stosownego zastrzeżenia umownego oraz dokonanie oceny okoliczności stanowiących podstawę do naliczenia kary przez pryzmat przesłanek określonych w art. 471 k.c. Celem zastrzeżenia umownego jest przecież naprawa szkody, co wynika wprost z treści normy art. 483 par. 1 k.c. Co prawda, ustawodawca przewidział w art. 484 k.c. podstawę do sformułowania roszczenia w tej mierze niezależnie od wysokości poniesionej szkody, niemniej w świetle przeważającego poglądu doktryny fakt jej wystąpienia jest przesłanką sine qua non naliczenia kary umownej. Z powyższych względów popartych klauzulami generalnymi wynikającymi z zasady swobody umów (art. 3531 k.c.) dopuszczonej do weryfikacji postanowień umownych, na mocy których realizowane są zamówienia publiczne (art. 139 ust 11 uPzp) wynika, iż nie jest dopuszczalne takie ukształtowanie uprawnienia Zamawiającego w zakresie kar umownych, które stanowić będzie rażące pokrzywdzenie strony przystępującej do umowy, tj. wykonawcy (art. 388 k.c.). W treści kwestionowanego postanowienia umowy Zamawiający zakreślił w sposób jednostronny możliwość żądania od wykonawcy kary umownej, a nadto uzależnił swoje uprawnienie w tej mierze od zaistnienia przesłanek będących w oderwaniu od przyczyn uchybienia terminowi realizacyjnemu, a tym samym nie mających odzwierciedlenia w okolicznościach podlegających wskazaniu w świetle art. 471 k.c. Aktualne brzmienie tego zapisu umowy sugeruje, iż wykonawca może odpowiadać także za nieterminowe wykonanie zobowiązań umownych z przyczyn obiektywnie od niego niezależnych (tj. np. w razie niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót, działania lub zaniechania służb Zamawiającego, albo też ujawnienia się wad projektowych skutkujących wprowadzeniem zmian w dokumentacji wykonawczej, a także w innych sytuacjach zagrażających zachowaniu terminu realizacyjnego – w szczególności niewymienionych w pkt. 15.2 SIWZ). Ocena wskazanego postanowienia pozwala na sformułowanie wniosku, iż zastrzeżone w obecnym kształcie kary umowne tracą funkcję surogatu odszkodowania oraz naruszają – jeśli nie zasadę ekwiwalentności świadczeń to wykorzystują przymusowe położenie wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia. Niezależnie od powyższego, zakres obciążeń wprowadzonych treścią par. 11 istotnych postanowień umownych doznaje znacznej dysproporcji. Powyższa ocena znalazła swój wyraz w licznych orzeczeniach judyktatury, np. w wyroku KIO z 20 listopada 2011r. sygn. akt KIO 2130/11, KIO 2131/11, KIO 2111/11; w wyroku Sądu Najwyższego z 13 czerwca 2003r. sygn. akt III CKN 50/01, z 17 marca 1988r. sygn. akt IV CR 58/88 oraz z 17 czerwca 2003r. sygn. akt III CKN 122/01.

 

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający pozostawia zapisy w par. 11 ust. 1 lit. a)-b) oraz d) - autorowi chodziło chyba o lit. e) - i h) Istotnych Postanowień Umowy bez zmian.

Przepis art. 36 ust. 1 pkt 16 ustawy Pzp stanowi, że siwz zawiera istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach.

Zamawiający zatem, jako gospodarz postępowania kształtuje zarówno zakres zamówienia jak i warunki, na jakich ma ono być realizowane, w tym ewentualne przypadki i wysokość kar umownych z tytułu niewykonania, czy też nienależytego wykonania zamówienia.

Podkreślić należy, że zamawiający działa w sferze finansów publicznych i dlatego jako dysponent środków publicznych, jest zobowiązany do przestrzegania art. 44 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz do zachowania szczególnej staranności przy określaniu warunków i zasad realizacji przedmiotu zamówienia, w tym do zabezpieczenia się na okoliczność odszkodowania na wypadek, gdyby wykonawca nienależycie wykonywał zamówienie. 

W świetle powyższych argumentów, kary umowne określone w niniejszym postępowaniu są konsekwencją wagi, jaką zamawiający przykłada do rzetelnej i terminowej realizacji przedmiotu umowy i służą zabezpieczeniu przed konsekwencjami ewentualnego nierzetelnego wywiązywania się wykonawcy z zaciągniętego zobowiązania. Określone w par. 11 istotnych postanowień umowy  warunki naliczania kar umownych służą również ochronie interesu publicznego, a w szczególności zasadę racjonalności wydatkowania środków publicznych.

Zamawiający działa w interesie publicznym, w celu zaspokojenia potrzeb publicznych i ryzyko niepowodzenia zamierzonego celu prowadzi do niezaspokojenia uzasadnionych potrzeb szerszej zbiorowości. Zatem ryzyko zamawiającego przewyższa normalne ryzyko związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, które występuje, gdy umowę zawierają dwaj przedsiębiorcy.

 

Kara umowna stanowi zatem nie tylko surogat odszkodowania, ale jej celem jest również zmotywowanie wykonawcy do prawidłowego wykonania zobowiązania.

Nie jest prawdą, iż zastrzeżone w obecnym kształcie kary umowne wykorzystują przymusowe położenie wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia oraz że zakres obciążeń wprowadzonych treścią par. 11 istotnych postanowień umownych doznaje znacznych dysproporcji.

Nie można mówić o dysproporcji w zapisach dotyczących kar umownych w świetle postanowień określonych w pkt. 21.2 specyfikacji istotnych warunków zamówienia, gdzie zamawiający wskazał okoliczności, w szczególności w pkt b), w jakich dopuszcza, na podstawie art. 144 ustawy, zmianę umowy dotyczącą przedmiotu oraz umówionego terminu wykonania zamówienia.

Zaznaczyć należy, iż przewidziane przez zamawiającego dopuszczalne zmiany umowy o udzielenie zamówienia publicznego określają sytuacje, za które Wykonawca nie będzie ponosił odpowiedzialności. Określone w powyższym punkcie przesłanki dotyczą m.in.:

-     wystąpienia niesprzyjających warunków atmosferycznych, uniemożliwiających kontynuowanie robót, jednak nie dłużej, niż o czas trwania tych niesprzyjających warunków,

-     wystąpienia nieprzewidzianych warunków realizacji, np. natrafienie na nieznane obiekty archeologiczne, elementy instalacji podziemnej, niewypały i niewybuchy,

-     jeżeli wystąpią zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności wstrzymanie robót przez Zamawiającego.

 

Zarzut, iż „wykonawca może odpowiadać także za nieterminowe wykonanie zobowiązań umownych  z przyczyn obiektywnie od niego niezależnych (…)” jest zatem nieuzasadniony i wskazuje na to, że pytający nie zapoznał się w całości z postanowieniami określonymi w siwz i jej załącznikami.

 

Wykonawcy zainteresowani uczestnictwem w postępowaniu analizują swoje szanse na podstawie wymogów sprecyzowanych przez zamawiającego w ogłoszeniu, czy też w siwz.

Zamawiający nie dokona za wykonawcę oceny, o której mowa wyżej.

 

 

Tym samym zamawiający podkreśla, iż wykonawca jest zobowiązany w sposób szczegółowy i staranny zapoznać się z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z jej załącznikami, aby ocenić swoje możliwości i zasoby niezbędne do realizacji zamówienia, jak również wskazane jest, aby wykonawca zapoznał się z warunkami w terenie, na którym ma być realizowane zamówienie.

 

PYTANIE 15:

Biorąc pod uwagę dysproporcję w zakresie obciążeń związanych z jednostronnie zastrzeżonymi karami umownymi oraz mając na względzie fakt, iż nie t