MENU

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

Suszec, dnia 20.06.2013 r.
 
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
 
I.                             Wójt Gminy Suszec, na podstawie art. 92 ust. 2 przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. Nr 113 poz. 759 z 2010 r. ze zm.), informuje, że w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Utworzenie terenu rekreacyjnego w ramach inwestycji pn. Zagospodarowanie terenu w rejonie boiska sportowego w Radostowicach od strony ul. Jesionowej”,najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:
 
„MARKOL” Marek Kułakowski
ul. Wczasowa 14B/8; 40-694 Katowice
za cenę: 68.063,29 zł brutto.         
 
 
Oferta otrzymała najwyższą ilość punktów (kryterium cena -100%) spośród złożonych ważnych ofert, a wykonawca spełnia wszystkie wymagane warunki do realizacji w/w zamówienia, określone w SIWZ.
 
 
II.           W przedmiotowym postępowaniu zostały złożone 3 oferty, tj.:
OFERTA NR 01 złożona przez:
„MARKOL” Marek Kułakowski; ul. Wczasowa 14B/8; 40-694 Katowice
OFERTA NR 02 złożona przez:
GARDENBUD Sp. z o.o.; ul. Bandurskiego 66/4; 31-515 Kraków
OFERTA NR 03 złożona przez:
„PMK-BUD” Paulina Burdek; ul. Benedyktyńska 6; 30-398 Kraków
                        
 
III.          Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert wraz z punktacją zawiera poniższa tabela:

Numer oferty
Liczba pkt w kryterium Cena-100%
Razem
01
300,00
300,00
02
233,40
233,40
03
0
0

 
 
 
Wójt Gminy
 
Marian Pawlas