MENU

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

  

PONIŻEJ DO POBRANIA PLIKI NIEZBĘDNE DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

 

1. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WRAZ ZAŁ. NR 1 (FORMULARZ OFERTY), ZAŁ. NR 2, NR 3, NR 4, NR 5, NR 6, NR 7, NR 8:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.doc

 

2. ZAŁĄCZNIK NR 1.A DO FORMULARZA OFERTY (OBOWIĄZKOWE DO ZŁOŻENIA) - W FORMIE PROGRAMU EXCEL:

Formularz przedmiaru robót.xls

 

3. PROJEKT BUDOWLANY WRAZ Z PROJEKTAMI WYKONAWCZYMI ORAZ INFORMACJĄ BIOZ - zał. nr 9 do SIWZ: 

 

Projekt budowlany.pdf

Projekt zagospodarowania terenu.pdf

 

 

Rysunki - branża drogowa

Rys 2.pdf

Rys 3.pdf

Rys 4.pdf

Rys 5.pdf

 

Rysunki - branża kanalizacyjna

Rys 2.pdf

Rys 3.pdf

Rys 4.pdf

Rys 5.pdf

 

  

 

4. PROJEKT CZASOWEJ (NA CZAS PROWADZENIA ROBÓT) I DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU - zał. nr 10 do SIWZ: 

 

Czasowa organizacja ruchu

Projekt czasowej organizacji ruchu.pdf

 

Docelowa organizacja ruchu

Projekt docelowej organizacji robót.pdf

 

5. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT - zał. nr 11 do SIWZ: 

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót.pdf