MENU

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

PONIŻEJ DO POBRANIA PLIKI NIEZBĘDNE DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

1. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA:

PATRZ ZAŁĄCZNIKI - POZ.1

 

2.FORMULARZE PRZEDMIARU ROBÓT - W FORMIE PROGRAMU EXCEL:

PATRZ ZAŁĄCZNIKI:

POZ.2 – ZAŁ. 1.A (przebudowa ul. Kościelna)

POZ.3 – ZAŁ. 1.B (przebudowa sieci wodociągowej)

 

3. ZAŁ. NR 1, 2, 3, 4, 5, 6 DO SIWZ

PATRZ ZAŁĄCZNIKI - POZ. 4

 

4. ZAŁ. NR 7 DO SIWZ  - ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY:

PATRZ ZAŁĄCZNIKI - POZ. 5

 

5. ZAŁ. NR 8.1 DO SIWZ - PROJEKT Z ZAŁACZNIKAMI (w tym plany, rysunki, zakres i lokalizacja robót - dot. przebudowy ul. Kościelnej):

PATRZ ZAŁĄCZNIKI - POZ. 6 - 13

 

6. ZAŁ. NR 8.2 DO SIWZ – PROJEKT BUDOWLANY WRAZ Z PROJEKTAMI WYKONAWCZYMI (dot. zakresu przebudowy sieci wodociągowej):

PATRZ ZAŁĄCZNIKI - POZ. 14 - 19

 

7. ZAŁ. NR 8.3 DO SIWZ – INFORMACJA BIOZ:

PATRZ ZAŁĄCZNIKI - POZ. 20

 

8. ZAŁ. NR 9.1 DO SIWZ – SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT (dot. zakresu przebudowy ul. Kościelnej):

PATRZ ZAŁĄCZNIKI - POZ. 21

 

9. ZAŁ. NR 9.2 DO SIWZ – SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT (dot. zakresu przebudowy sieci wodociągowej):

PATRZ ZAŁĄCZNIKI - POZ. 22 - 23