MENU

ODPOWIEDZI NA PYTANIA Z DNIA 12.02.2013 R.

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI NA PYTANIA
z dnia 12.02.2013 r.
dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na udzielenie zamówienia publicznego pn. „Remont cząstkowy dróg gminnych na terenie Gminy Suszec - 2013”
 
W związku z pismem wykonawcy o udzielenie odpowiedzi na poniżej przedstawione pytanie związane z przygotowaniem oferty na realizację w/w zadania, zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień udziela następujących, wiążących dla wykonawców wyjaśnień, które udostępnia na stronie internetowej, bez ujawniania źródła zapytania:
PYTANIE 1:
Czy Zamawiający uzna za spełnienie warunku udziału w postępowaniu opisanego w pkt. 8.2 lit. c) SIWZ posiadanie równoważnego sprzętu, który aktualnie stosuje się w firmach budowlanych a mianowicie na przykład zamiast traktora (ciągnika kołowego 37W) posiadanie samochodu dostawczego lub zamiast skrapiarki do bitumu z pompą ręczną 250-500 dm3 posiadanie skrapiarki samojezdnej? W opinii Wykonawcy tak sformułowane przez Zamawiającego wymogi utrudniają uczciwa konkurencję.
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE:
Tak, wykonawcy mogą wykazać zamiast traktora (ciągnika kołowego 37W) posiadanie samochodu dostawczego, a zamiast skrapiarki do bitumu z pompą ręczną 250-500 dm3 posiadanie skrapiarki samojezdnej.
 
Uwaga:
Zamawiający w związku z udzieloną odpowiedzią na w/w pytanie dokonał zmiany treści SIWZ w dniu 02.12.2013 r., w tym zmiany terminu składania ofert na przedmiotowe zamówienie na 20.02.2013 r. godz. 10.00.
                                                                                                                                                                                    Wójt Gminy
                                                                                                                                                                                  Marian Pawlas